ITPP1/443-326B/07/PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-326B/07/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 30 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty deklaracji za poprzednie miesiące - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2007 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty deklaracji za poprzednie miesiące.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 22 kwietnia 2004 r. została zakupiona działka na współwłasność, zabudowana starym domem, który w czerwcu 2005 r. został wyburzony, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr geod. Zakupu dokonali małżonkowie E. i J. P. (#188; udziału w nieruchomości), ich syn M. B. P. (#188; udziału w nieruchomości), małżeństwo I. i A. T. (#188; udziału w nieruchomości) oraz ich córka U. J. T. (#188; udziału w nieruchomości), obecne nazwisko U. J. W.

W dniu 1 marca 2005 r. została dokonana darowizna przez rodziców E. i J. P. ich udziału #188; w nieruchomości na rzecz syna M. P. Dnia 24 stycznia 2006 r. doszło do zamiany części gruntów tej działki z Gminą B. i nadanie nowych numerów geodezyjnych.

Stan obecny własności nieruchomości to działka nr i działka nr, które należą do: M. B. P. (udział 2#8260;4), U. J. W. (udział #188;) oraz A. i I. T. (udział #188;). W dniu 21 października 2005 r. na podstawie prawomocnej decyzji - zezwolenia na budowę, wydanej przez Urząd Miejski w B. na U. J. T. i A. T., M. P., I. P. (małżonka M. P. oraz córka I. i A. T.), na działce rozpoczęto budowę budynku usługowo - handlowego. Budowę rozpoczęło wyłącznie małżeństwo Izabela i M. P. (rozdzielność majątkowa), którzy są podatnikami podatku od towarów i usług i prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Dla I. P. została wyrażona pisemna zgoda przez współwłaścicieli na dysponowanie działką na cele budowlane. Nakłady na budowę są udokumentowane fakturami VAT (wystawione odrębnie albo na I. P., albo na M. P). Ponoszący nakłady I. i M. P. nie odliczali podatku od towarów z faktur i nie zaliczali wydatków na budowę w koszty firmy. Obecnie budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym z wykonaną elewacją zewnętrzną.

W związku z zamiarem uporządkowania stanu prawnego nieruchomości i ze względu na to, iż budowa była finansowana i prowadzona przez małżeństwo I. i M. P., rodzice - I., A. T. (udział #188;) oraz siostra I. P. U. W. (udział #188;), zamierzają przekazać swoje udziały poprzez darowiznę, wyłącznie na rzecz I. P., która ma być w najbliższym czasie potwierdzona aktem notarialnym. Po dokonaniu darowizny, nieruchomość należałaby do małżeństwa - M. P. (2/4 udziału) i jego małżonki I. P. (2/4 udziału). Dodaje Pan, że budynek wybudowano bez zamiaru uczestniczenia w obrocie gospodarczym. Na powyższą inwestycję I. i M. P. w marcu 2007 r. zaciągnęli kredyt w banku.

Po zakończeniu budowy małżonkowie mają zamiar wyodrębnić własność lokali, a następnie:

- zbyć jeden lub dwa lokale - każde z małżonków zbywa swój udział w prawie do lokalu, który wyniesie 50%;

- resztę lokali wynajmować.

Zarówno zbycie lokali jak i najem będą dokonywane poza prowadzoną przez małżonków działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy małżonkowie (każdy oddzielnie) w zakresie poniesionych wydatków na budowę budynku mogą odliczyć podatek naliczony, poprzez korektę deklaracji za poprzednie miesiące.

Uważa Pan, że tak, gdyż przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ sprzedaż udziałów w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz najem lokali użytkowych podlega opodatkowaniu tym podatkiem (art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi, o którym w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W myśl art. 15 ust. 1 podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W stosunku do nieruchomości (wybudowanie budynku usługowo - handlowego, nabycie udziału) podjął Pan działania, które należy traktować jako działalności gospodarczą w rozumieniu legalnej definicji zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu. Jednocześnie przepis art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług uprawnia podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku gdy nabywane towary i usługi służą sprzedaży opodatkowanej. Zgodnie z ust. 13 cyt. artykułu, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w obowiązujących terminach (...), może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zaznacza Pan, że nastąpi zbycie jednego lub dwóch z wyodrębnionych lokali, przy czym każdy z małżonków dokona zbycia swojego udziału w prawie do lokalu, który wyniesie 50%, pozostałe lokale będą wynajmowane. Stosownie do przedstawionego opisu prawo do odliczenia podatku naliczonego traktować należy proporcjonalnie do udziału w zbywanych i wynajmowanych lokalach.

Przedstawiona ocena prawna dotyczy, zgodnie z zadanym pytaniem, możliwości odliczenia podatku naliczonego na chwilę poniesienia wydatków inwestycyjnych. Nie dokonywano natomiast oceny skutków prawnopodatkowych ewentualnego rozliczenia poczynionych przez Pana nakładów na wybudowanie budynku usługowo - handlowego z darczyńcami przedmiotowej nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl