ITPP1/443-31/11/MN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-31/11/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2010 r. przesłanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (data wpływu 11 stycznia 2011 r.) uzupełnionym w dniach 21 marca oraz 21 kwietnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży twarogów, serów i jogurtów produkowanych z mleka surowego pozyskanego od zwierząt hodowanych w Pana gospodarstwie rolnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 21 marca oraz 21 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży twarogów, serów i jogurtów produkowanych z mleka surowego pozyskanego od zwierząt hodowanych w Pana gospodarstwie rolnym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan rolnikiem ryczałtowym i nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż rolnicza. W najbliższym czasie zamierza rozpocząć przerób mleka surowego, pozyskanego od zwierząt (krów i kóz) hodowanych w Pana gospodarstwie.

Mleko pozyskane od tych zwierząt będzie przerabiane na twarogi, sery, jogurty, itp. Wykonywane przez Pana czynności będą miały charakter przetwórczy, tzn. będzie Pan przetwarzał mleko wyprodukowane we własnym gospodarstwie. Działalność tę będzie Pan prowadził pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w ramach tzw. MOL. Działalność ta nie będzie prowadzona w sposób ciągły, ponieważ produkty będą wytwarzane na zamówienie lub na potrzeby różnego rodzaju targów, jarmarków, festynów, itp., gdzie będzie Pan sprzedawał ww. produkty.

Wskazał Pan również, iż nie dokonał rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie rozpoczął Pan działalności w zakresie przerobu mleka, a ponadto uważa Pan, iż nie jest to działalność gospodarcza, tylko działalność rolnicza.

Nabywcami ww. towarów będą odbiorcy indywidualni, którzy towary nabywać będą w Pana gospodarstwie, właściciele sklepów z tzw. "żywnością naturalną" lub towary te będą sprzedawane na jarmarkach, festynach, itp.

Wskazał Pan ponadto, iż poszczególne towary, które zamierza Pan produkować są sklasyfikowane są wg Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług następująco:

* masło - 10.51.30.0,

* sery i twarogi - 10.51.40.0,

* jogurty - 10.51.52.0.

Wyjaśnił Pan również, iż środkami stosowanymi w procesie produkcyjnym będą bakterie kwasu mlekowego i podpuszczka, stosowane w celu ukwaszenia mleka surowego. Bakterie mleka surowego są stosowane, oprócz produkcji serów, twarogów i jogurtów, itp., w gospodarstwie także do "zakiszania" pasz objętościowych, np. kiszonki z kukurydzy. Są to bakterie naturalnie występujące w mleku, na powierzchni roślin, itd. Jedynym procesem produkcyjnym, jakiemu poddawane jest mleko to podgrzewanie do odpowiedniej temperatury i utrzymywanie tej temperatury przez określony okres, w zależności od rodzaju produktu końcowego (zakres od 20OC do 48OC).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż ww. produktów będzie mogła być dokumentowana fakturami VAT RR.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy jakiś nabywca zażąda faktury VAT, będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT RR na dany produkt, zgodnie z obowiązującą stawką.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ust. 2 powołanego powyżej przepisu ma charakter podmiotowy, odnosi się bowiem do podmiotów prowadzących tę działalność. Działalność gospodarcza, stosownie do ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Przez rolnika ryczałtowego - według definicji zawartej w cyt. art. 2 pkt 19 ustawy - rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Natomiast przez produkty rolne rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 20 ww. ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

W myśl art. 116 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie z art. 116 ust. 2 ww. ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:

1.

imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

3.

numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;

4.

datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

5.

nazwy nabytych produktów rolnych;

6.

jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

7.

cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

8.

wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

9.

stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

10.

kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

11.

wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

12.

kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

13.

czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Ponadto, jako stanowi art. 116 ust. 3 ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług."

Wobec powyższego Faktura VAT RR potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług, przy czym wystawiana jest przez nabywcę, jednocześnie dokumentując u niego nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż będąc rolnikiem ryczałtowym zamierza Pan rozpocząć przerób mleka surowego, pozyskanego od zwierząt (krów i kóz) hodowanych w Pana gospodarstwie. Mleko to będzie przerabiane na masło, twarogi, sery, jogurty, itp. Wykonywane przez Pana czynności będą miały charakter przetwórczy, tzn. będzie Pan przetwarzał mleko wyprodukowane we własnym gospodarstwie. Działalność tę będzie Pan prowadził pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w ramach tzw. MOL. Działalność ta nie będzie prowadzona w sposób ciągły, ponieważ produkty będą wytwarzane na zamówienie lub na potrzeby różnego rodzaju targów, jarmarków, festynów, itp., gdzie będzie Pan sprzedawał ww. produkty.

Nabywcami ww. towarów będą odbiorcy indywidualni, właściciele sklepów z tzw. "żywnością naturalną" lub towary te będą sprzedawane na jarmarkach, festynach, itp.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego na tle cytowanych uregulowań prawnych stwierdzić należy, że jeżeli wytworzone towary (masło, twarogi i sery oraz jogurty) spełniają definicję produktów rolnych, tj. są wytworzone przez Pana (rolnika ryczałtowego) z produktów pochodzących z własnej Pana działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, sprzedaż ich przez Pana na rzecz podatników zarejestrowanych jako VAT czynnych winna być udokumentowana przez tych podatników fakturą VAT RR wystawioną zgodnie z zasadami określonymi w art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług, przy zastosowaniu obowiązującej stawki zryczałtowanego zwrotu podatku.

Podkreślić należy, że stosowanie w procesie produkcyjnym innych niż zwykle używanych w gospodarstwie rolnym środków produkcji (w tym maszyn i urządzeń), spowoduje, iż wytworzone towary nie będą wypełniały definicji produktów rolnych, zawartej w art. 2 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym sprzedaż ich nie będzie mogła być dokumentowana fakturą VAT RR.

Jednocześnie nadmienia się, iż interpretacja nie wywrze skutków prawnych w przypadku ustalenia w ewentualnym postępowaniu podatkowym odmiennego od przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Końcowo wskazać należy, iż mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Pan - rolnik ryczałtowy dokonujący sprzedaży produktów rolnych, zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla podmiotów nabywających od Pana produkty. Podmioty te, aby uzyskać interpretację indywidualną powinny wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tych podmiotów.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl