Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 lutego 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-31/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Rozwój turystyki aktywnej w S. i w otulinie parków narodowego i krajobrazowego - I etap" niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w ramach zrealizowanego projektu pod nazwą "Rozwój turystyki aktywnej w S. i w otulinie parków narodowego i krajobrazowego - I etap", niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2006 r. realizował projekt nr Z/2.20/I/1.4/189/05 pod nazwą "Rozwój turystyki aktywnej w S. i w otulinie parków narodowego i krajobrazowego - I etap", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Przedmiotem projektu była budowa na terenie miasta S. oraz gminy S. systemu ścieżek rowerowych przebiegających przez miasto oraz otulinę Parku Narodowego i S. Parku Krajobrazowego. W ramach projektu zagospodarowano również część terenu wokół sztucznego akwenu wodnego "A" (teren miasta S.), w tym m.in. wybudowano budynek zaplecza plaży miejskiej oraz pomost. Beneficjentami pomocy ze środków Unii Europejskiej przyznanej w ramach umowy o dofinansowaniu ww. projektu są miasto S. oraz gmina S., będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Bieżącym zarządzaniem i utrzymaniem majątku wytworzonego w ramach przedmiotowego projektu zajmuje się kilka podmiotów, w tym:

* w przypadku ścieżek rowerowych znajdujących się w pasach drogowych - jednostka budżetowa miasta - "M" w S., będąca odrębnym od miasta podatnikiem podatku od towarów i usług, która nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu korzystania z infrastruktury wybudowanej w ramach projektu,

* w przypadku ścieżek rowerowych znajdujących się poza pasami ruchu drogowego w granicach administracyjnych miasta - miasto S., które nie uzyskuje żadnych przychodów od podmiotów zewnętrznych z tytułu korzystania z infrastruktury wybudowanej w ramach projektu

,

* w przypadku ścieżek rowerowych znajdujących się poza granicami administracyjnymi miasta S. - gmina S., która nie uzyskuje żadnych przychodów od podmiotów zewnętrznych z tytułu korzystania z infrastruktury wybudowanej w ramach projektu,

* w przypadku pozostałych ścieżek rowerowych oraz infrastruktury wybudowanej w ramach projektu, tj. budynku zaplecza plaży miejskiej i pomostu - "O" - jednostka budżetowa miasta, będąca odrębnym od miasta podatnikiem podatku od towarów i usług, która nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu korzystania ze ścieżek rowerowych. Podmiot ten wykorzystuje jednak część majątku wytworzonego w ramach przedmiotowego projektu, tj. budynek zaplecza plaży miejskiej, do działalności komercyjnej, z tytułu której uzyskuje przychody. Należy zaznaczyć, iż obiekt ten po zakończeniu inwestycji dofinansowanej ze środków pomocowych Unii Europejskiej został przekazany jednostce przez miasto S. i stanowi jego element majątku

.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jako beneficjent środków pomocowych z Unii Europejskiej otrzymanych w ramach ZPORR na realizację przedmiotowego projektu, ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części od wydatków związanych z jego realizacją.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z powołanym przepisem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można zatem podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, następstwem których jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). W przypadku przedmiotowego projektu brak jest związku pomiędzy zakupionymi robotami budowlanymi a wykonywaniem czynności opodatkowanych, gdyż wykonują je odrębni podatnicy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl