ITPP1/443-31/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-31/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2007 r. (data wpływu 12 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z wejściem na giełdę i emisją akcji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia wydatków związanych z emisją akcji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. po przekształceniu w spółkę akcyjną ma zamiar zrealizować publiczną sprzedaż akcji w celu pozyskana z giełdy środków finansowych przeznaczonych na działalność gospodarczą. Uzyskane z emisji giełdowej środki posłużą rozwinięciu oferty produkcyjnej oraz rozszerzeniu zakresu działań podejmowanych dotychczas przez spółkę w celu pozyskania przychodów z działalności gospodarczej. Uzyskane środki będą przeznaczane na bieżącą działalność spółki mającą na celu utrzymanie dotychczasowych źródeł przychodu oraz inwestycje mające na celu powiększenie przychodów od nowo pozyskanych kontrahentów lub z nowo wprowadzonych produktów. Przygotowanie procedur związanych z wejściem na giełdę jest przedsięwzięciem kosztownym, generującym poważne wydatki obciążające spółkę. W toku przygotowania się do emisji spółka ponosi znaczne koszty związane z obsługą przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne świadczące w szczególności usługi doradztwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy spółce przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od kosztów poniesionych na wydatki związane z wejściem na giełdę.

Zdaniem wnioskodawcy może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskanym przychodem, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością lub wielkością osiągniętego przychodu. Zatem wydatki związane z emisją akcji można uznać za koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji Spółce przysługuje także prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego tych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Ponieważ wydatki poniesione w związku z emisją akcji nie stanową kosztu uzyskania przychodu, co zostało przesądzone w interpretacji Ministra Finansów znak ITPB1/423-6/07/PS z dnia 23 sierpnia 2007 r., podatek naliczony w nich zawarty nie może pomniejszać podatku należnego w rozliczeniach deklaracji VAT-7 Spółki z uwagi na brzmienie cytowanego art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl