Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 maja 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-294B/08/DM
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług kulturalnych polegających na wydawaniu nieodpłatnych zaproszeń na przedstawienia teatralne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydawania nieodpłatnych zaproszeń na przedstawienia teatralne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydawania nieodpłatnych zaproszeń na przedstawienia teatralne.

W przedmiotowym wniosku, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Usługi kulturalne świadczone przez teatr (prezentacja przedstawień, spektakli) świadczone są odpłatnie - sprzedawane są bilety wstępu. Zdarzają się też sytuacje wydawania nieodpłatnych zaproszeń, zwłaszcza na premiery sztuk teatralnych. Usługi powyższe opodatkowane są 7% stawką podatku od towarów i usług zgodnie z poz. 156 zał. Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług i Teatr w związku ze świadczeniem tych usług odlicza podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie towarów i usług na potrzeby tej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne świadczenie usług kulturalnych - wydawanie nieodpłatnych zaproszeń jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

W ocenie Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie usług kulturalnych - wydawanie nieodpłatnych zaproszeń nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług. Zatem dla opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług konieczne jest łączne spełnienie ww. dwóch przesłanek. W przedmiotowej sprawie spełniony jest tylko jeden warunek - prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze świadczonymi nieodpłatnie usługami. Bez wątpienia usługi w zakresie prezentacji spektakli i przedstawień są usługami ściśle związanymi z prowadzoną przez Teatr działalnością, jest to działalność podstawowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zasadą podatku od towarów i usług jest, że usługi o charakterze nieodpłatnym nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże ustawodawca w art. 8 ust. 2 ww. ustawy określił wyjątki od tej reguły, mianowicie za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług muszą zostać spełnione łącznie warunki wymienione w ww. przepisie.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż poza sprzedażą biletów wstępu na wystawiane przedstawienia, Wnioskodawca wydaje także bezpłatne zaproszenia zwłaszcza na premiery sztuk. Ponadto Jednostka zauważa, iż usługi w zakresie prezentacji spektakli i przedstawień są ściśle związane z prowadzoną przez Teatr działalnością.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż nieodpłatne wydawanie zaproszeń na przedstawienia teatralne ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie jest więc spełniona przesłanka wymieniona w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem czynności te jako nie stanowiące świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl