ITPP1/443-285/07/RS - Wystawienie faktury VAT w przypadku z dokonania czynności niestanowiącej sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-285/07/RS Wystawienie faktury VAT w przypadku z dokonania czynności niestanowiącej sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur przez "P" Sp. z o.o. na rzecz Urzędu Miasta i Gminy z tytułu przekazanych przez tę jednostkę dopłat do cen za dostarczaną wodę, odprowadzanie ścieków oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur przez "P" Sp. z o.o. na rzecz Urzędu Miasta i Gminy z tytułu przekazanych przez tę jednostkę dopłat do cen za dostarczaną wodę, odprowadzanie ścieków oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłat za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych oraz uchwałę w sprawie ustalenia dopłat za opróżnienie zbiorników bezodpływowych dla gospodarstw domowych. Powyższe dopłaty przekazywane są do "P" Sp. z o.o. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej dopłata do odprowadzonych ścieków powinna być zabezpieczona w budżecie Gminy jako zakup usług pozostałych. "P" Sp. z o.o. powołując się na uchwałę w okresach miesięcznych zwraca się pisemnie z prośbą o przekazanie należnych im dopłat w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji. Dopłaty podawane są w kwotach brutto po naliczeniu 7% podatku VAT. Po przekazaniu dopłaty Urząd otrzymuje fakturę wewnętrzną na wartość jaka została zapłacona w której sprzedawcą i nabywcą jest "P" Sp. z o.o. W związku z powyższym Urząd ma problem z ewidencjonowaniem tych dopłat w księgach rachunkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy "P" Sp. z o.o. ma obowiązek wystawiać na Urząd Miasta i Gminy faktury z tytułu dopłat do cen za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków oraz za opróżnienie zbiorników bezodpływowych?

Zdaniem wnioskodawcy "P" Sp. z o.o. powinno wystawiać faktury VAT na Urząd Miasta i Gminy tytułem dopłat do cen za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków oraz za opróżnienie zbiorników bezodpływowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Z regulacji zwartej w art. 2 pkt 22 wynika, że sprzedaż definiowana jest jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wobec powyższego przekazywane przez Urząd Miasta i Gminy na rzecz "P" Sp. z o.o. dopłaty do cen za dostarczaną wodę, odprowadzenie ścieków oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie stanowią żadnej z czynności wymienionych w art. 2 pkt 22, którą należałoby udokumentować fakturą. Zatem nie zachodzi konieczność wystawiania faktury VAT dokumentującej otrzymanie ww. dopłaty na rzecz podmiotu, który ją przekazuje.

Reasumując, "P" Sp. z o.o. nie ma obowiązku wystawiania faktur na rzecz Urzędu Miasta i Gminy z tytułu przekazanych przez tę jednostkę dopłat do cen za dostarczaną wodę, odprowadzanie ścieków oraz za opróżnienie zbiorników bezodpływowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl