ITPP1/443-28/10/AJ - Określenie terminu przechowywania kopii paragonów fiskalnych na nośniku papierowym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-28/10/AJ Określenie terminu przechowywania kopii paragonów fiskalnych na nośniku papierowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2010 r. (data wpływu 14 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu przechowywania kopii paragonów fiskalnych z kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu przechowywania kopii paragonów fiskalnych z kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej. Jest Pani zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących, wobec czego każda transakcja sprzedaży rejestrowana jest za pośrednictwem kasy fiskalnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po upływie dwóch, lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż zarejestrowana za pośrednictwem kas fiskalnych może Pani zniszczyć w sposób trwały kopie papierowe paragonów fiskalnych (rolek kasowych, które dokumentują transakcje sprzedaży detalicznej)...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisu § 19 ust. 1 rozporządzenia zwolnienie z obowiązku przechowywania dotyczy rolek kasowych zawierających paragony fiskalne dokumentujące sprzedaż z okresu sprzed dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Na podstawie tego przepisu kopie dokumentów, które zostały sporządzone przez kasę na nośniku papierowym potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży podatnicy są zobowiązani przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. W związku z powyższym, Wnioskodawca wskazuje, że ma prawo w 2010 r. zniszczyć w sposób trwały rolki kasowe zawierające kopie paragonów fiskalnych dokumentujące transakcje sprzedaży detalicznej za rok 2007 oraz za lata wcześniejsze. W roku 2011 analogicznie ma prawo zniszczyć rolki kasowe za rok 2008.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz obowiązki podatników w tym zakresie określają m.in. przepisy obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338).

W myśl zapisu § 2 pkt 11 powołanego rozporządzenia, paragon fiskalny to wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży. Natomiast zgodnie z § 2 pkt 18 rozporządzenia, raport fiskalny (dobowym, miesięcznym, okresowym lub rozliczeniowym) to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1, 2, 7 tego rozporządzenia, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2 (dotyczy podatników świadczących usługi w zakresie przewozu osób i ładunków taksówką), są obowiązani spełniać między innymi następujące warunki przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kasy:

*

dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy;

*

sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, jak również prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii;

*

dokonywać wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej, jeżeli druk kopii umożliwia konstrukcja kasy i umożliwiają to przepisy rozporządzenia.

Natomiast stosownie do zapisu § 7 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia, podatnicy są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w ustawie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Powyższa regulacja nie dotyczy jednak kopii dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym. Jak bowiem wynika z treści § 19 ust. 1 powołanego rozporządzenia, kopie dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2011 r. sprzedaży, podatnicy obowiązani są przechowywać nie krócej niż przez okres dwóch lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

Przepis ust. 1 nie dotyczy kopii faktur wystawianych przy zastosowaniu kas (§ 19 ust. 2 rozporządzenia).

Reasumując, zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem sporządzane na nośniku papierowym kopie paragonów fiskalnych, tj. rolek kasowych Wnioskodawca winien przechowywać nie krócej niż przez okres dwóch lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż udokumentowana paragonem, przy czym trzeba mieć na uwadze, iż dotyczy to sprzedaży dokonanej do 31 grudnia 2011 r. Tym samym, w 2010 r. Wnioskodawca ma prawo zniszczyć kopie papierowych dokumentów kasowych za 2007 r. oraz za lata wcześniejsze.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl