ITPP1/443-27/10/BS - Brak możliwości potraktowania zamiany nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jako czynności nieodpłatnego przekazania towarów niepodlegającej opodatkowaniu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-27/10/BS Brak możliwości potraktowania zamiany nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jako czynności nieodpłatnego przekazania towarów niepodlegającej opodatkowaniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2010 r. (data wpływu 14 stycznia 2010 r.) uzupełnionym w dniu 18 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potraktowania zamiany nieruchomości jako czynności nieodpłatnego przekazania towarów niepodlegającej opodatkowaniu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2010 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 18 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potraktowania zamiany nieruchomości jako czynności nieodpłatnego przekazania towarów niepodlegającej opodatkowaniu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca stosowanie do treści art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) dokona zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, działającego jako Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a Gminą, reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy przeznaczone do zmiany z Wnioskodawcą:

1.

niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 3/3 o powierzchni 0,0015 ha w operacie ewidencji gruntów jako użytek gruntów oznaczona symbolem B. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1U - przeznaczonym pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami i zielenią urządzoną. Dopuszcza się na tym terenie wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, maksymalnie na 20 % powierzchni użytkowej. Gmina nabyła prawo własności działki z mocy prawa, decyzją z dnia 13 maja 1993 r. Wojewoda stwierdził nabycie przez Gminę prawa własności działki.

2.

niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 5/4 o powierzchni 0,0648 ha, w operacie ewidencji gruntów jako użytek gruntów oznaczona symbolem Bp. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1U - przeznaczonym pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami i zielenią urządzoną. Dopuszcza się na tym terenie wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, maksymalnie na 20 % powierzchni użytkowej. Gmina nabyła prawo własności działki z mocy prawa, decyzją z dnia 8 maja 1991 r. Wojewoda stwierdził nabycie przez Gminę prawa własności działki.

3.

zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowiąca własność Gminy, w użytkowaniu wieczystym spółki z o.o., budynek wybudowany w 2009 r., przeznaczony do zbycia po wyodrębnieniu samodzielności lokali mieszkalnych, oznaczona numerem geodezyjnym dz. 172/40 o pow. 0,1356 ha, w operacie ewidencji gruntów jako użytek gruntów oznaczona symbolem B. Gmina nabyła prawo własności działki z mocy prawa, decyzją z dnia 19 marca 1991 r. Wojewoda stwierdził nabycie przez Gminę prawa własności działki.

4.

niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym dz. 403/2 o powierzchni 0,0565 ha, w operacie ewidencji gruntów jako użytek gruntów oznaczona symbolem Bp. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1U - przeznaczonym pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami i zielenią urządzoną. Gmina nabyła prawo własności działki z mocy prawa, decyzją z dnia 17 marca 1992 r. Wojewoda stwierdził nabycie przez Gminę prawa własności działki.

Nieruchomości stanowiące własność Wnioskodawcy przeznaczone do zamiany z Gminą:

1.

niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 419/19 o powierzchni 0,4454 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy, w operacie ewidencji gruntów jako użytek gruntów oznaczona symbolem Tk. Działka położona jest na terenie miasta na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym położna jest nieruchomość położony jest w strefie strukturalnej 1 i opisany jest jako "pozostałe tereny zabudowane do sukcesywnej modernizacji i uzupełnień",

2.

niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 419/22 o powierzchni 0,3260 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy, w operacie ewidencji gruntów jako użytek gruntów oznaczona symbolem Tk. Działka położona jest na terenie miasta, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 1999 r. z późn. zm., obszar na którym położna jest nieruchomość położony jest w strefie strukturalnej 1.7 i opisany jest jako "obszar do zabudowy usługowej związanej z kompleksem dworca PKP, obsługą komunikacji i turystyki oraz handlem". Działka zwana "obszarem kolejowym" według art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (tekst jedn. Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310) stanowi mienie Skarbu Państwa,

3.

niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 70/11 o powierzchni 0,1032 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy, w operacie ewidencji gruntów jako użytek gruntów oznaczona symbolem Bp. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2006 r. - położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 7.2 PU, UC - przeznaczonym pod zabudowę produkcyjno-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, zielenią oraz ogólnomiejską infrastrukturą techniczna. Skarb Państwa posiada prawo własności działki na podstawie umowy sprzedaży z dnia 27 maja 1986 r.,

4.

niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 2/1 o powierzchni 0,0657 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy, w operacie ewidencji gruntów jako użytek gruntów oznaczona symbolem dr. Działka położona jest na terenie miasta, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 1999 r. z późn. zm., obszar na którym położna jest nieruchomość opisany jest jako "tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, rzemiosła". Skarb Państwa nabył z dniem 1 stycznia 1985 r. z mocy samego prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2 - postanowienie Sąd Rejonowego w z dnia 22 marca 1994 r. (sygn. akt II Ns 2031/93).

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż zamiana wymienionych nieruchomości bez dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości, nastąpi jedną umową zamiany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonanie zamiany nieruchomości wymienionych w pkt 1, 2, 3, i 4 nabytych przez Gminę przed dniem 1 maja 2004 r. w sytuacji gdy nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności na nieruchomości wymienione, w pkt 1, 2, 3, i 4 nabyte przez Wnioskodawcę przed dniem 1 maja 2004 r. oraz gdy nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca, przywołując przepis art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stoi na stanowisku, iż zamiana opisanych nieruchomości pomiędzy Gminą, a Skarbem Państwa, dokonana na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również - zgodnie z art. 7 ust. 2 powołanej ustawy - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Towarami w rozumieniu ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6).

Przez umowę zamiany należy rozumieć umowę cywilnoprawną, na podstawie której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy - art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zapis art. 604 Kodeksu cywilnego daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży. Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Dopłata przez jedną ze stron do świadczenia, wynikająca z różnicy wartości rzeczy będącej przedmiotem zamiany nie zmienia charakteru umowy (chyba, że ze względu na jej wartość ma ona charakter ceny jak w umowie sprzedaży).

Jak wynika z powyższego, przeniesienie własności towaru realizowane w oparciu o umowę zamiany stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towarów.

Z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie wynika, że odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług musi mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową - zapłatą może być inny towar lub usługa, albo mieszaną - zapłata w części pieniężna, a w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, aby istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego, stanowiącego wynagrodzenie za tą czynność.

W przedmiotowej sprawie pomimo, iż dostawa nieruchomości w drodze zamiany odbędzie się bez obowiązku dopłaty na podstawie odrębnych przepisów, należy przyjąć, iż stanowi ona świadczenie wzajemne o ekwiwalentnej wartości.

W konsekwencji stwierdzić należy, iż czynność zamiany dokonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonywana pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług stanowi dla obu stron transakcji odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy, według stawek i zasad określonych w przepisach art. 41 i 43 ustawy.

Wbrew opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, gdyż w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem towarów, jak bowiem wcześniej wskazano dostawa nieruchomości w drodze zamiany bez obowiązku dopłaty stanowi świadczenie wzajemne o ekwiwalentnej wartości.

Ponadto wskazuje się, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga o wysokości stawki podatku bądź ewentualnego zastosowania zwolnienia od podatku przy dokonywanej czynności zamiany nieruchomości, gdyż zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania oraz nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska.

Końcowo zaznaczyć należy, iż zgodnie z treścią art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z powyższym załączone do złożonego przez Wnioskodawcę wniosku dokumenty, nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl