ITPP1/443-259a/07/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-259a/07/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "Regionalny Ośrodek EFS w B...".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w bieżącym roku realizuje projekt Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na utworzeniu Regionalnego Ośrodka EFS. Na ten cel otrzymano dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem Regionalnego Ośrodka EFS jest edukacja zasobów ludzkich oraz w niewielkim stopniu doradztwo w zakresie doskonalenia kadr przedsiębiorstw, inwestowania w wiedzę oraz umiejętności pracowników i menedżerów, upowszechnianie wiedzy praktycznego wykorzystania metod i procedur projektu w Unii Europejskiej, a także propagowanie wiedzy o możliwościach działań w zakresie EFS. Powyższe działania realizowane są w formie szkoleń tematycznych i doradztwa. Zatem Towarzystwo realizuje projekt poprzez świadczenie usług edukacyjnych i doradczych, przy czym usługi te są nieodpłatne.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy słuszne jest stanowisko wnioskodawcy, iż nie ma podstaw do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabywanych w toku realizacji projektu towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy nie ma podstaw do odliczenia podatku naliczonego od wartości zakupów towarów i usług dokonywanych na potrzeby szkoleń i doradztwa w związku ze sprzedażą tych usług, ponieważ nie są one związane z uzyskiwaniem obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania (ze względu na nieodpłatne świadczenie tych usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jako odpłatne jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 7 tego załącznika wyszczególniono usługi w zakresie edukacji (PKW i U 80.1).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach realizowanych projektów świadczy nieodpłatnie usługi edukacyjne oraz w niewielkim stopniu usługi doradcze. Ze względu na zwolnienie przedmiotowe od podatku usług edukacyjnych "T." nie nabyło prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poczynionymi w ramach projektu zakupami, bowiem zakupy te przeznaczone zostały na świadczenie usług zwolnionych od podatku.

Z kolei brak obrotów stanowiących podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usług doradczych powoduje, że brak jest związku nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Nie ma tu zastosowania powołany art. 8 ust. 2 ustawy, ponieważ nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Reasumując "T." nie nabyło prawa do odliczenia podatku w związku z poczynionymi zakupami sfinansowanymi otrzymaną dotacją, bowiem zakupy te nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych - nieodpłatnie świadczone usługi w świetle przytoczonych przepisów są czynnościami, które nie podlegają opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl