Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 czerwca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-254/08/BS
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wydania biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów osobom uprawnionym na podstawie Uchwały Rady.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 11 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wydania biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów osobom uprawnionym na podstawie Uchwały Rady.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym działającym na podstawie uchwały Rady z dnia 13 października 1990 r. Zgodnie ze statutem Zakładu przyjętym uchwałą Rady z dnia 19 maja 2005 r. przedmiotem działania zakładu jat zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie przewozów pasażerskich. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla określonych grup osób ustanowione zostały w Uchwale Rady. Uchwała wymienia również dokumenty, które są podstawą do korzystania z tej formy przejazdu. Zgodnie z powyższym Zakład ma obowiązek wydać bilety uprawniające do bezpłatnych przejazdów m.in. dla:

*

uczniów ze szkół lub klas terapeutycznych,

*

uczniów niepełnosprawnych,

*

opiekunów uczniów niepełnosprawnych,

*

uczniów z rodzin wielodzietnych,

*

dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które uczęszczają do oddziałów specjalnych i grup integracyjnych przedszkoli miejskich oraz dla ich opiekunów,zasłużonych honorowych dawców krwi,

*

pracowników oraz byłych pracowników Zakładu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wydanie biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów osobom uprawnionym na podstawie Uchwały Rady?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie wskazanej grupie pasażerów biletów upoważniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Stosownie zaś do art. 8 ust. 2 ustawy - nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Należy zatem podkreślić, iż aby przedmiotowe świadczenia podlegały opodatkowaniu VAT muszą zostać spełnione dwa warunki łącznie:

1.

usługi te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa;

2.

podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podlegają bowiem, tylko te usługi, których cel nie wiąże się z prowadzonym przedsiębiorstwem. Chodzi tu o świadczenie takich usług, które nie mają żadnego wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów obecnych lub potencjalnych. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca zajmujący się świadczeniem usług lokalnego transportu zbiorowego wydając bilety uprawniające do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, a następnie świadcząc ww. usługę transportową wykonuje czynności, które nie są związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem ponieważ nie mają one żadnego wpływu na przyszłe obroty, zyski czy wizerunek Zakładu. Jak wskazano wcześniej wydając bilety uprawniające do bezpłatnych przejazdów uprawnionym pasażerom na podstawie Uchwały Rady z jednej strony realizuje własne cele jednak poprzez tę samą czynność zaspokaja jednocześnie indywidualne potrzeby odbiorców (osób obdarowanych) czyli realizuje zupełnie inne cele konsumentów tych usług.

Istnienie prawa do odliczenia podatku przy nabyciu związanym z przedmiotowym przekazaniem w opisanej sytuacji nie było przedmiotem zapytania, nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska, zatem jego istnienie nie podlegało ocenie. Rozpatrując złożony wniosek uznano, że Wnioskodawca miał takie prawo. W świetle spełnienia dwóch warunków, o których mowa w art. 8 ust. 2 wymienionej ustawy, stwierdzić należy, iż przekazanie biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl