ITPP1/443-232/07/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-232/07/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi wraz z przekazaniem praw autorskich sklasyfikowane w PKWiU 92.20 świadczone na rzecz telewizji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi telewizyjne wraz z przekazaniem praw autorskich sklasyfikowane w PKWiU 92.20 świadczone na rzecz telewizji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od kwietnia 2007 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na produkcji zewnętrznych audycji telewizyjnych. W ramach tej działalności jest Pani twórcą następujących dzieł: kilku audycji cyklicznych, informacji do programów informacyjnych oraz krótkich felietonów do innych programów oraz dłuższych audycji produkowanych za zamówienie S.A. (informacje słowne i filmowe na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne przeznaczone przez odbiorcę do emisji w telewizji). Usługa polega na nagraniu na nośniku telewizyjnym, opracowaniu dziennikarskim materiału, zazwyczaj także montażu. Realizacja programu filmowego przekazywana jest na nośnikach DVCPRO, DVCAM. Odbiorcą produkowanych programów telewizyjnych jest oddział w, z którą podpisywane są stosowne umowy. Przedmiotem sprzedaży jest usługa telewizyjna i przekazanie praw autorskich do wykonywanych materiałów. Usługi te sklasyfikowała Pani jako działalność radiowa i telewizyjna PKWiU 92.20.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy świadczeniu usług sklasyfikowanych w PKWiU 92.20 wykonywanych na rzecz telewizji publicznej będzie miała zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 7%.

Zdaniem wnioskodawcy przedmiotowe usługi świadczone na rzecz telewizji nie są związane z taśmami wideo, filmami reklamowymi i promocyjnymi, a także nie są związane z działalnością agencji informacyjnych, co powoduje, iż opodatkowane są 7% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie o VAT oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 12 tegoż załącznika zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU ex 92.2 "Usługi publicznych radia i telewizji," z wyłączeniem:

1.

usług związanych z taśmami video oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2.

działalności agencji informacyjnych

.

Natomiast na podstawie art. 41 ust. 2 dla towarów i usług, wymienionych załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 14 ust. 1. W poz. 155 tego załącznika zostały wymienione usługi radia i telewizji (PKWiU ex. 92.20) inne niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, z wyłączeniem:

1.

usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2.

działalności agencji informacyjnych

Przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku świadczenia przedmiotowych usług przez podmioty inne niż publiczne radio i telewizja.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż usługi świadczone przez Panią sklasyfikowane w PKWiU 92.20 wykonywane są rzecz telewizji. Ponadto wskazała Pani, że przedmiotowe usługi nie są związane z taśmami wideo, filmami reklamowymi i promocyjnymi, a także nie są związane z działalnością agencji informacyjnych.

Zatem biorąc pod uwagę treść cytowanych przepisów oraz opisany we wniosku stan faktyczny usługi radia i telewizji sklasyfikowane w PKWiU 92.20 opodatkowane są stawką VAT w wysokości 7%.

Dodatkowo zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych od podatku od towarów i usług. Zaliczanie określonej usługi do właściwego grupowania należy do obowiązków usługodawcy. Wynika to z faktu, że to właśnie usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia charakteru wykonywanej usługi do odpowiedniego grupowania. W przypadku trudności w ustaleniu właściwej klasyfikacji można zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Łódź, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl