ITPP1/443-202/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-202/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28 sierpnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 1988 r. na podstawie aktu notarialnego przejął Pan od rodziców gospodarstwo rolne o pow. około 3 ha. Otrzymana ziemia i budynki gospodarstwa użytkowane były rolniczo, zgodnie z ich przeznaczeniem. W skład przejętego gospodarstwa rolnego wchodziła m.in. działka o pow. około 1,2 ha położona w B. Ponieważ praca w gospodarstwie nie przynosiła wystarczających dochodów podjął Pan dodatkową pracę poza rolnictwem. W roku 2006 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, który objął również działkę o numerze. W tym samym roku zdecydował się Pan na remont i rozbudowę obecnie zamieszkiwanego domu. Z uwagi jednak na brak środków finansowych na realizację tego projektu konieczna będzie sprzedaż przedmiotowej działki. Z uwagi na fakt, że bardziej opłacalne będzie dokonanie podziału powyższej działki i sprzedanie kilku mniejszych parceli, wystąpił Pan do Prezydenta Miasta o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału tej działki i dostosowanie go do istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2007 wydana została decyzja na mocy, której działka o numerze podzielona została na czternaście działek budowlanych.

Jednocześnie wskazał Pan, iż nie wykonywał i nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż opisanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wraz z urządzeniami towarzyszącymi będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż ww. działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowią one majątek osobisty i nie zostały nabyte w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z nią, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z powołanych przepisów wynika, że od chwili wejścia ich w życie tj. od 1 maja 2004 r. zasadą jest opodatkowanie dostawy gruntów podatkiem od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy.

W oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powołane wyżej przepisy wskazują, że działalność prowadzona przez rolników mieści się w pojęciu działalności gospodarczej, która obejmuje także czynności polegające na sprzedaży gruntów.

Mając na uwadze powyższe dla rozstrzygnięcia kwestii, czy sprzedaż przez Pana, jako osobę prowadzącą działalność rolniczą, działek budowlanych powstałych w wyniku przekształcenia gruntów rolnych podlega opodatkowaniu istotne znaczenie ma, czy czynności tej można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "zamiar", jak również nie precyzuje pojęcia "sposób częstotliwy", w każdym przypadku należy badać, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie (więcej niż jeden).

Z przedstawionego opisu wynika, że ma Pan zamiar sprzedać czternaście działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i jego infrastrukturę. Ponieważ dostawa takiej ilości działek ma niewątpliwie charakter powtarzalny, warunek częstotliwości zostaje tu wypełniony i w związku z tym w Pana przypadku nie można mówić o czynności jednorazowej. W efekcie planowaną przez Pana dostawę działek przeznaczonych pod zabudowę należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Istotne znaczenie w odniesieniu do opodatkowania powyższych czynności ma również fakt, że przedmiotowe działki stanowiły grunty rolne, które wykorzystywane były do prowadzenia gospodarstwa rolnego - rozumianego jednak jako przedsiębiorstwo, a nie majątek osobisty.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia przedsiębiorstwo, dlatego zasadnym wydaje się przyjęcie uregulowań zawartych w innych aktach prawnych. Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W przepisach Kodeksu cywilnego gospodarstwo rolne zostało zdefiniowane odrębnie od przedsiębiorstwa w art. 55 3, jednak można przyjąć, że spełnia ono określone w Kodeksie cywilnym wymogi właściwe dla przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz fakt, że działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność, w tym wykonywaną przez rolników, można przyjąć, iż gospodarstwo rolne (pomimo jego odrębnego zdefiniowania w ustawie o podatku od towarów i usług), stanowi podobną do przedsiębiorstwa jednostkę organizacyjną, w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Reasumując, planowana sprzedaż działek budowlanych wyodrębnionych z prowadzonego gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl