ITPP1/443-189/11/AJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-189/11/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2011 r. (data wpływu do organu), uzupełnionym w dniu 9 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich i restauratorskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 9 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług konserwatorskich i restauratorskich.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu do niego przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej od 1996 r. i nie zatrudnia pracowników. Wg GUS, prowadzona przez Pana działalność została zakwalifikowana jako:

1.

PKD-92.52.B Ochrona zabytków, EKD-925250 Ochrona zabytków (w 1996 r. i w 2006 r.)

2.

PKD 91 03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (w 2010 r.)

W ewidencji działalności gospodarczej przedmiot działalności został zakwalifikowany jako 92.52.B - Ochrona zabytków.

Ukończył Pan studia, uzyskując tytuł magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Wykonywane przez Pana usługi, jako twórcy artysty plastyka konserwatora dzieł sztuki są ściśle związane z kulturą. Wykonuje Pan prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych (są to dzieła malarstwa sztalugowego i ściennego, rzeźba polichromowana i złocona, przedmioty zabytkowe i artystyczne). Prace konserwatorskie, jako jedna z dziedzin sztuk plastycznych chronione są prawem autorskim, gdyż stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Wskazał Pan, że prowadzone prace dotyczą zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Na prowadzenie wykonywanych prac każdorazowo wydawane jest zezwolenie konserwatora zabytków. Po otrzymaniu wynagrodzenia (honorarium) za wykonanie prac, prawa autorskie przenoszone są na zleceniodawcę. Prawo autorskie obejmuje również opracowywaną przez konserwatora dokumentację naukowo-historyczną. Zgodnie z dyrektywą unijną usługi w zakresie kultury w obecnie znowelizowanej ustawie określa się jako usługi kulturalne. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Mogą ją prowadzić osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Art. 32 ww. ustawy wskazuje na kulturalny charakter opieki nad zabytkami. Ochrona zabytków jest usługą w zakresie kultury - wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich, zgodnie z art. 3 pkt 6, 7, 9 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochrona zabytków to zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji (art. 3 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków), następnie wyeksponowanie wartości estetycznych zabytku lub odtworzenie jego części (prace restauratorskie) oraz udokumentowanie działań. Dlatego usługi konserwatorskie zakwalifikowano do kategorii usług ochrony obiektów i budynków historycznych PKWiU 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków. Podklasa ta obejmuje konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych. Przed zmianami, wg dyrektyw unijnych, powyższe usługi zakwalifikowane były wg PKWiU jako 92.52.B Ochrona Zabytków. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, usługi kulturalne, świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są zwolnione z podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług, dostosowująca przepisy ustawy z do nowych numerów PKWiU, kwalifikujących usługi konserwacji dzieł sztuki, zmienia jakieś kryteria umożliwiające zwolnienie tych usług od podatku od towarów i usług, jeżeli usługi te są identyczne jak świadczone do tej pory, podobnie jak identyczne są uprawnienia do wykonywania działalności twórczej.

Pana zdaniem, usługi konserwacji dzieł sztuki - w świetle art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług - podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, ponieważ zmienił się tylko ich numer PKWiU, a nie ich charakter czy rodzaj. Wykonywana przez Pana działalność podlega przepisom o zwolnieniu od podatku, bowiem spełnia wymagane warunki:

* pracuje Pan w ramach działalności gospodarczej (opodatkowanej w formie karty podatkowej), na podstawie umów zawieranych z Urzędami Ochrony Zabytków, parafiami, muzeami, przekazuje prawa autorskie na rzecz zlecającego po zakończeniu prac konserwatorskich i wykonaniu dokumentacji naukowo-historycznej tychże prac,

* Pana wynagrodzenie w formie honorarium obejmuje zarówno zapłatę za zrealizowane prace konserwatorsko-restauratorskie, badania konserwatorskie, jak i opracowanie dokumentacji naukowo-historycznej,

* status twórcy potwierdza dyplom magistra sztuki w dziedzinie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej, uzyskany po ukończeniu studiów oraz prawo do korzystania jako twórca z praw autorskich, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W dniu 9 maja 2011 r. zweryfikował Pan własne stanowisko w sprawie, stwierdzając, iż wykonywana przez Pana działalność w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r. Nr 73, poz. 392).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011 r. § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących:

1.

zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego;

2.

materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego.

W myśl § 43 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków stosuje się, pod warunkiem że:

1.

prace konserwatorskie i restauratorskie są wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac;

2.

na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W oparciu o § 43 ust. 3 cyt. rozporządzenia, warunek, o którym mowa w ust. 2, uważa się za spełniony również w przypadku podmiotów gospodarczych wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie, które zatrudniają lub w których wspólnikami są osoby uprawnione do wykonywania tych prac, o ile w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określono osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich.

Stosownie do § 46 ust. 1 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w § 43 oraz § 44, mogą być stosowane również do usług wykonywanych w okresie od 1 stycznia 2011 r.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wykonuje Pan prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych. Prowadzone prace dotyczą zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Na prowadzenie wykonywanych prac każdorazowo wydawane jest zezwolenie konserwatora zabytków. Nie zatrudnia Pan pracowników. Wynagrodzenie (honorarium) obejmuje zarówno zapłatę za zrealizowane prace konserwatorskie, jak i za opracowanie naukowo-historyczne dokumentacji tychże prac z przeniesieniem praw autorskich na rzecz zleceniodawcy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane w tym zakresie regulacje prawne stwierdzić należy, iż świadczone usługi w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich, jako spełniające warunki przewidziane w § 43 powołanego rozporządzenia są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl