ITPP1/443-189/10/AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-189/10/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2010 r. (data wpływu 24 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 2006 r. prowadzi Pan działalność, w ramach której zajmuje się biologiczną ochroną terenów sadów, plantacji, elewatorów zbożowych, magazynów z żywnością, pasów startowych itp. przed dzikim ptactwem. Ochrona ta odbywa się przy pomocy sokołów specjalnie szkolonych do tych celów, a usługi Pana skierowane są przede wszystkim do sektora rolniczego i są tak jak rolnictwo działalnością sezonową, tzn. płoszenie i ochrona dotyczy głównie okresu siewu i dojrzewania plonów. W pozostałym okresie zajmuje się Pan hodowlą, pielęgnacją, codziennymi treningami sokołów w terenie, ponieważ tego wymaga utrzymanie ich w dobrej kondycji. Do Pana obowiązków należy uzupełnianie pogłowia ptaków, gdyż sokoły narażone są na różne niebezpieczeństwa, takie jak ataki dzikich jastrzębi, lisów oraz kolizje z liniami wysokiego napięcia. Ponadto z oczywistych względów starzeją się i z czasem muszą być zastąpione przez młode osobniki, które poddaje Pan szkoleniu. Z powyższego wynika, że w dużej mierze Pana działalność jest działalnością hodowlaną. Prowadzona przez Pana działalność polega na płoszeniu dzikiego ptactwa z miejsc, w których dzikie ptactwo jest szkodnikiem, np. z pasów startowych na lotniskach, gdzie dzikie ptactwo jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotów samolotów pasażerskich i wojskowych. Ponadto usługi świadczone są na plantacjach owocowych, w magazynach zbożowych, elewatorach zbożowych, gdzie usługi te polegają na przeganianiu dzikiego ptactwa, które niszczy plony lub je zanieczyszcza. Jednocześnie czynności te dotyczą też płoszenia gołębi i krukowatych z terenów zieleni miejskiej, gdzie również wyrządzają one wiele szkód. Ponadto przeganianie dzikiego ptactwa z terenów wysypisk odpadów komunalnych ma na celu jego ochronę przed żywieniem się szkodliwymi odpadami. Nadmienił Pan, że od chwili rozpoczęcia działalności w 2006 r. do czerwca 2009 r. nie był Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. W czerwcu 2009 r. uzyskał Pan informację, iż powinien być podatnikiem podatku od towarów i usług, prawdopodobnie od listopada 2007 r. i winien "płacić 22% VAT".

Według opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi załączonej do wniosku, świadczone przez Pana usługi polegające na odstraszaniu dzikich ptaków ze składowisk odpadów, lotnisk, terenów zakładów produkcyjnych i terenów rolniczych przy użyciu sokołów zgodnie z:

* klasyfikacją z 2008 r. mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.29.11.0 jako "usługi dezynfekcji i tępienia szkodników",

* klasyfikacją z 2004 r. mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.70.11-00.00 jako "usługi dezynfekcji i tępienia szkodników",

* klasyfikacją z 1997 r. mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.70.11-00.00 jako "usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji", natomiast zgodnie z posiadaną klasyfikacją PKD 74.70.Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów (wg nowej tabeli PKD 81.29.Z -pozostałe sprzątanie).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy rodzaj działalności opisany w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i według jakiej stawki VAT.

Pana zdaniem, przedmiotowa działalność powinna być zakwalifikowana jako usługi hodowli i podlegać opodatkowaniu wg stawki 7% VAT. Jednak przedmiotowe usługi zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.70.11-00.00 jako "usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji" oraz w PKD 74.70.Z "sprzątanie i czyszczenie obiektów", co według informacji zaciągniętej przez Pana w Internecie winno podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy wskazać, iż w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) - dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze. zm).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami preferencyjnymi.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż prowadzi Pan działalność zajmującą się biologiczną ochroną terenów sadów, plantacji, elewatorów zbożowych, magazynów z żywnością pasów startowych na lotniskach, składowisk odpadów itp. przed dzikim ptactwem. Ochrona ta odbywa się przy pomocy sokołów specjalnie szkolonych do tego rodzaju działań. Świadczone przez Pana usługi, według opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi załączonej do wniosku mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.70.11-00.00 jako "usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji".

Okoliczności przedstawione w stanie faktycznym wskazują, iż świadczy Pan usługi w zakresie płoszenia dzikiego ptactwa przy pomocy specjalnie do tego celu szkolonych sokołów, a nie świadczy usług hodowli (jak zaznaczył Pan w przedstawionym stanowisku). Chów, pielęgnacja i codzienne treningi sokołów w terenie, mieszczące się w pojęciu hodowla, są w istocie działaniami, dzięki którym może Pan wykonywać swoją działalność usługową.

Mając na uwadze powołane przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 74.70.11 - "usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji", jako że nie zostały wymienione w załącznikach ustawy oraz w przepisach wykonawczych, jako usługi dla których określono obniżoną stawkę lub zakwalifikowano do czynności zwolnionych, zatem podlegają opodatkowaniu stawką podstawową - 22%.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl