ITPP1/443-1712/11/BK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1712/11/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 02.40.10.9 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. złożono wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 02.40.10.9.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Nadleśnictwo ogłosiło przetarg. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie określił stawki podatku VAT dla prac w dziale V - utrzymanie obiektów turystycznych w poddziale V 2.2 - utrzymanie dróg leśnych. W opisie przedmiotu zamówienia ten dział jest rozbity na: V.2.2.2 prace ręczne, które obejmują: 2.2.1. - wykaszanie poboczy i rowów przy drogach leśnych, 2.2.2. - spuszczanie wody z kałuż poprzez wykopanie rowka w stronę rowu oraz 2.2.3. zasypywanie dziur i kolein na drogach leśnych wraz z zagęszczeniem materiałem dostarczonym na teren leśnictwa przez zamawiającego. Dla ww. czynności należy zastosować podatek VAT w wysokości 8%, w tym dla prac ręcznych i prac mechanicznych. Ponadto również dla pozostałych czynności zamawiającego należy stosować stawkę podatku w wysokości 8% w tym dla: zrywki drewna, która odbywa się po wyznaczonym przez leśniczego danego leśnictwa szlaku zrywkowym na powierzchni roboczej, a następnie po drodze wywozowej - odcinek tej drogi podczas wykonywania prac staje się szlakiem zrywkowym - po której mogą się poruszać pojazdy kołowe do transportu drewna - wywozu drewna z lasu, wewnątrzzakładowe, nie dopuszcza się na nich ruchu publicznego - poza teren własności Skarbu Państwa, administrowanego przez Lasy Państwowe. Podczas wykonywania ww. czynności droga - szlak zrywkowy - wywozowa wewnątrzzakładowa ulega częściowemu uszkodzeniu wraz z rowami odprowadzającymi wodę i wymaga drobnych napraw, które są wykonywane w trakcie trwających prac lub po ich zakończeniu. Przy wykonywaniu prac opisanych we wniosku stosuje Pan symbol PKWiU 02.40.10 "Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem". Dział ten m.in. obejmuje 02.04.10.9 "Pozostałe usługi związane z leśnictwem".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podczas wykonywania prac, polegających na utrzymaniu dróg - szlaków zrywkowo-wywozowych wewnątrzzakładowych będących własnością Skarbu Państwa, administrowanych przez Lasy Państwowe na których nie dopuszcza się ruchu publicznego, należy stosować PKWiU 42.11.20.0 - roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych i stawkę podatku w wysokości 23%, czy stosować PKWiU 02.40.10.9 - "Pozostałe usługi związane z leśnictwem" i stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Pana zdaniem, powołując się na art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla ww. prac powinno zastosować się stawkę podatku VAT w wysokości 8% z uwagi na zastosowaną powyższą klasyfikację. Wnioskodawca podnosi, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Zaliczanie określonej usługi do właściwego grupowania należy jednak do obowiązków usługodawcy. Wynika to z faktu, że to właśnie on posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego sklasyfikowania wykonywanej usługi do odpowiedniego grupowania. Wnioskodawca podnosi, iż organ wydający interpretację indywidualną, nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wnioskodawca wskazuje, iż stawka podstawowa podatku wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku. Stawka podatku dla usług wymienionych w załączniku numer 3 do ustawy wynosi 8%. W poz. 137 tego załącznika wymieniono: PKWiU ex 02.40.10 "Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami". Wnioskodawca podnosi, iż symbol ex oznacza, że stawka podatku, bądź zwolnienie od podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania usługi przy zwolnieniu lub obniżonej stawce podatku tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę rubryce "nazwa usługi". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. Powyższe powoduje, iż w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU wykonywanych przez Wnioskodawcę usług. Opis sprawy powoduje, iż Wnioskodawca złożył ofertę w przetargu ogłoszonym przez Nadleśnictwo, na wykonanie prac, polegających na utrzymaniu dróg (szlaków zrywkowo-wywozowych) wewnątrzzakładowych, będących własnością Skarbu Państwa, administrowanych przez Lasy Państwowe na których nie dopuszcza się ruchu publicznego. Przedmiotowe usługi, zdaniem Wnioskodawcy sklasyfikowane są do grupowania o symbolu PKWiU 02.02.10 "Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem". Klasyfikacja do której odwołuja się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest klasyfikacja statystyczna, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Natomiast pod wymienionymi symbolami znajdują się następujące usługi - pozostałe usługi związane z leśnictwem. Zatem wskazany przez Wnioskodawcę symbol PKWiU 02.02.10 pod którym w ocenie Wnioskodawcy mieszczą się wykonywane przez niego prace, dotyczy usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż świadczone usługi, o ile sklasyfikowane są - jak wskazał Wnioskodawca do grupowania "PKWiU 02.02.10" to stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 w związku z poz. 137 załącznika nr 3 do ustawy podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o którym mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie uległy stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%,

przy czym, stosownie do przepisu art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), od dnia 1 stycznia 2011 r. w załączniku nr 3 do ustawy tytuł drugiej kolumny otrzymuje brzmienie "Symbol PKWiU 2008".

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), która zastąpiła obowiązującą dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

W obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% w pozycji 137 mieszczą się "usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami" - PKWiU ex 02.40.10.

Z objaśnienia "1)" do powyższego załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 30 o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W tym miejscu wskazać należy, iż z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 02.40.10 obejmuje:

* usługi związane z urządzeniem lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje,

* usługi związane z zagospodarowaniem lasu,

* usługi związane z ochrona lasu, włączając ochronę przed pożarami,

* usługi związane z pozyskiwaniem drewna, włączając zrywkę i przemieszczanie drewna na terenie lasu,

* pozostałe usługi związane z leśnictwem.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż świadczy Pan usługi, polegające na utrzymaniu dróg (szlaków zrywkowo-wywozowych) wewnątrzzakładowych będących własnością Skarbu Państwa, administrowanych przez Lasy Państwowe, na których nie dopuszcza się ruchu publicznego. Usługi te klasyfikuje Pan w grupowaniu PKWiU 02.40.10.9.

A zatem, o ile świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 02.40.10.9, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, są one opodatkowane wg 8% stawki podatku od towarów i usług zgodnie z poz. 137 aktualnie obowiązującego załącznika nr 3 do ustawy.

Wskazać należy, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedmiotowych czynności wskazaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl