ITPP1/443-169A/07/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 września 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-169A/07/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy Miasto przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami przy realizacji zadania inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej ".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto... będąca beneficjentem środków pomocowych realizuje zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hali sportowej przy ul.... w...". Środki pomocowe przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pokryją 75% poniesionych kosztów, 10% otrzymano z dotacji budżetu państwa. Pozostałe 15% Gmina pokryje ze środków własnych.

W ramach inwestycji nastąpi modernizacja hali sportowej, która stanowi majątek Gminy Miasto.... Po zakończeniu inwestycji z hali będą korzystać nieodpłatnie w ramach realizowanych zajęć edukacyjnych uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum Zespołu Szkół w.... Zespół Szkół oraz Gmina Miasto... nie będą w opisanej hali sportowej świadczyć usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności.

Gmina występując o dofinansowanie zaliczyła podatek naliczony przy realizacji inwestycji do kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego VAT w związku z poniesionymi wydatkami.

Zdaniem wnioskodawcy Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z prowadzoną inwestycją. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ze względu na to, że Gmina nie będzie uzyskiwała z inwestycji przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w związku z tym nie ma możliwości obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu prowadzenia inwestycji.

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują m.in. Sprawy edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Budynek jest własnością Gminy i po wykonaniu zadania inwestycyjnego będzie stanowił nadal własność Gminy. Użytkowany będzie nieodpłatnie przez uczniów Zespołu Szkół.

Wnioskodawca ponadto powołuje treść art. 6 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina korzystając ze zwolnienia swoich dochodów od opodatkowania podatkiem dochodowym, nie ma możliwości zaliczenia nie odliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki tj. odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku Gminy towary i usługi nabywane w ramach realizowanej inwestycji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym - w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Z kolei treść art. 88 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy wyłącza możliwość stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku od nabywanych towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zatem Gmina jako podmiot zwolniony z podatku dochodowego nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego poprzez zakwalifikowanie go do kosztów uzyskania przychodu.

Zatem w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji hali sportowej nie istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jak również zakwalifikowania podatku do kosztów uzyskania przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl