ITPP1/443-158/07/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-158/07/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007 r. (data wpływu 22 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) oraz z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości W. przy ul. G. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku oraz w pismach uzupełniających przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 6 marca 2007 r. nabył Pan udział w wielkości 1/3 części nieruchomości rolnej o powierzchni 1,3065 ha. Według wypisu i wyrysu z rejestru gruntów sporządzonego na dzień 28 listopada 2006 r. nieruchomość ta stanowi grunty orne, łąki trwałe i pastwiska trwałe oznaczone symbolami RIVB, RV, ŁIV, PsIV. Obecnie grunt jest wykorzystywany jako łąka i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, część działki pod usługi i część pod planowaną drogę o funkcji lokalnej.

Oświadczył Pan, że nabycie nieruchomości nie wiązało się z żadnymi planami inwestycyjnymi i stanowiło typową lokatę kapitału.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą jako wspólnik w spółce jawnej, która między innymi zajmuje się obrotem nieruchomościami. Posiada Pan jako osoba fizyczna gospodarstwo rolne w formie współwłasności, które użytkowane jest dla celów produkcji roślinnej. Ponadto w roku 2006 nabył Pan niezabudowaną nieruchomość z przeznaczeniem na ogrodnictwo z możliwością zabudowy, którą w roku 2007 Pan sprzedał.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości osobie prawnej, która zamierza przeznaczyć ją pod budownictwo mieszkaniowe powstaje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy nie budzi wątpliwości fakt, że przedmiotowa nieruchomość jest towarem zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże ze względu na to, iż sprzedaż tej nieruchomości nastąpi z majątku osobistego i jej nabycie nie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czynność ta nie stanowi dostawy towaru dokonywanej przez podatnika w rozumieniu ustawy. Ponadto wnioskodawca stwierdza, że sprzedaż ta nie będzie spełniała definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, ponieważ wystąpi jednorazowo i nie będzie dokonana z zamiarem nadania jej zorganizowanego charakteru wskazującego na wykonywanie tej czynności w sposób częstotliwy. Sprzedaż nieruchomości opisanej we wniosku będzie miała charakter incydentalny i nie wykroczy poza czynności konieczne dla zbycia majątku osobistego, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z powyższych zapisów wynika, że od chwili wejścia w życie przepisów cytowanej ustawy t.j. od 1 maja 2004 r. zasadą jest opodatkowanie dostawy gruntów ww. podatkiem. Zwalnia się od podatku od towarów i usług - jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 9 wskazanej ustawy - jedynie dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarczą o której mowa w art. 15 ust. 2 powoływanej ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Z tak określonego pojęcia działalności gospodarczej wynika, że dla celów podatku od towarów i usług nie jest konieczne, aby działalność była działalnością zarobkową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły przez podmioty gospodarcze (przedsiębiorców). Decydujące znaczenie ma częstotliwość dokonywania czynności.

W efekcie dostawa gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy sprzedawcy można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "zamiar", jak również nie precyzuje pojęcia "sposób częstotliwy", w każdym przypadku należy badać, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie (więcej niż jednokrotnie).

Ze złożonego do wniosku pisma uzupełniającego wynika, że w bieżącym roku dokonał Pan sprzedaży nieruchomości nabytej wcześniej z przeznaczeniem na ogrodnictwo. Zbycie zatem nieruchomości w W. będzie stanowiło kolejną sprzedaż gruntów. Występuje tu więc wykonanie czynności w sposób częstotliwy, co jednoznacznie wskazuje na spełnienie warunku definicji działalności gospodarczej.

Ponadto z definicji działalności gospodarczej wynika, że jeżeli osoba fizyczna dokona sprzedaży gruntu, który uprzednio został zakupiony w celu zbycia (w celach handlowych) - czynności te uznaje się za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem osoba je wykonująca uzyskuje status podatnika. Nie ma przy tym znaczenia, że grunt został zakupiony do majątku osobistego, ważny jest cel nabycia tego towaru.

Ze złożonego przez Pana wniosku wynika, że zakup gruntu stanowił lokatę kapitału, a więc nabył Pan nieruchomość z zamiarem jej późniejszego zbycia i osiągnięcia z tego tytułu zysku. Zatem zamiar Pana w momencie zakupu nieruchomości miał charakter handlowy. Z cytowanej wcześniej definicji zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy wynika, że działalność handlowa stanowi działalność gospodarczą.

Reasumując, w przedmiotowym przypadku sprzedaż Pana udziału w nieruchomości gruntowej z majątku osobistego będzie stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Występuje bowiem zarówno częstotliwość czynności sprzedaży gruntów, jak również nabycie towaru z jego celowym przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. A zatem transakcja sprzedaży dotycząca przedmiotowej nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w związku z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między nadaniem wezwania przez tut. organ a złożeniem odpowiedzi przez wnioskodawcę, w Pana przypadku okresu pomiędzy 1 października 2007 r. a 15 października 2007 r. oraz pomiędzy 6 listopada 2007 r. a 29 listopada 2007 r., nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl