Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1562/11/JJ
Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu objętego refundacją ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie zrealizowało projekt, który objęty jest refundacją z Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ 4. Celem projektu jest promocja środowiska lokalnego oraz integracja i aktywizacja lokalnej społeczności. Stowarzyszenie nie jest "płatnikiem" podatku od towarów i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Dotacja przekazana zostanie na podstawie wniosku o płatność. Dokonywane zakupy towarów i usług w ramach projektu nie będą generowały zysku i nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, w związku z tym Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. W ramach projektu dokonane zostaną następujące zakupy towarów: plakaty, koszulki dla uczestników z reklamą regat, puchary i dyplomy stanowiące nagrody, klakson pneumatyczny (dla sygnalizacji podczas regat żeglarskich), koło ratunkowe, boje z linami i kotwicami służące do wytyczenia punktów dla przebiegu trasy regat. Ponadto zostaną zakupione usługi: sędziego regatowego, organizatora technicznego regat, konferansjera, czarter łodzi dla komisji sędziowskiej oraz dla zabezpieczenia regat, wynajęcie namiotu dla komisji sędziowskiej, ubezpieczenie OC organizatora, obsługa księgowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego poniesionego w związku z kosztami związanymi z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 ustawy.

W rozdziale 9, obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie zrealizowało projekt, które objęty jest refundacją z Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, OŚ 4. Celem projektu jest promocja środowiska lokalnego oraz integracja i aktywizacja lokalnej społeczności. Jak wskazano, zakupione w ramach projektu towary i usługi nie będą generowały zysku i nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że skoro Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym, a realizowane działania nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowych działań. Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, które otrzyma nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-561 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl