Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 kwietnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-155/11/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2011 (data wpływu 3 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia czynności wniesienia aportu praw majątkowych do znaków towarowych do spółki cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia czynności wniesienia aportu praw majątkowych do znaków towarowych do spółki cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca działający w formie spółki akcyjnej (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie projektowania i dystrybucji odzieży. Spółka działa w ramach grupy kapitałowej, obejmującej szereg spółek na rynku polskim, jak i zagranicznym (dalej: grupa kapitałowa).

Obecnie grupa kapitałowa rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji zakładającej między innymi przeniesienie do jednego podmiotu posiadanych praw majątkowych do znaków towarowych.

Spółka dokona transferu praw ochronnych, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), przysługujących obecnie Spółce do zarejestrowanych przez Urząd Patentowy znaków towarowych (dalej: "prawa ochronne").

Własność "praw ochronnych" będzie przeniesiona przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego wnoszonego do spółki z siedzibą na Cyprze (dalej: spółka cypryjska) działającej w formie spółki kapitałowej, będącej cypryjskim rezydentem podatkowym. Przed wniesieniem wkładu niepieniężnego Spółka nie będzie posiadała udziałów spółki cypryjskiej. Spółka cypryjska będzie przed planowaną operacją aportu kontrolowana przez podmiot lub podmioty niepowiązany (-e) ze Spółką (dalej: wspólnik). Wartość rynkowa spółki cypryjskiej będzie znacząco wyższa od wartości jej kapitału zakładowego, przez co wartość rynkowa jednego udziału spółki cypryjskiej będzie odpowiednio wyższa niż jego wartość nominalna. Różnica pomiędzy wartością rynkową spółki cypryjskiej a wartością jej kapitału zakładowego będzie wynikała w szczególności z faktu występowania znaczących kapitałów rezerwowych/zapasowych.

W zamian za wnoszony wkład niepieniężny Spółka obejmie udziały spółki cypryjskiej, których wartość nominalna będzie odpowiadała wartości podwyższanego kapitału zakładowego spółki cypryjskiej. W celu uniknięcia pokrzywdzenia wspólnika poprzez obniżenie wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów spółki cypryjskiej, Spółka obejmie taką ilość udziałów spółki, która zapewni udział w kapitale zakładowym spółki cypryjskiej odpowiadający relacji pomiędzy wartością rynkową wnoszonego wkładu a wartością rynkową spółki cypryjskiej. Takie parametry transakcji zapewnią zachowanie wartości rynkowej udziałów spółki cypryjskiej posiadanych przez wspólnika na dotychczasowym poziomie. Nie nastąpi więc rozwodnienie udziałów spółki cypryjskiej posiadanych przez wspólnika.

Wartość nominalna otrzymanych przez Spółkę udziałów spółki cypryjskiej będzie więc niższa niż wartość rynkowa. Różnica pomiędzy wartością rynkową wnoszonego przez Spółkę wkładu niepieniężnego a wartością nominalną obejmowanych przez Spółkę udziałów spółki cypryjskiej (tzw. agio) będzie przekazana na odpowiedni kapitał rezerwowy spółki cypryjskiej (zgodnie z regulacjami obowiązującymi na Cyprze). Tym samym, wartość rynkowa wkładu niepieniężnego zostanie wprost wskazana w odpowiednich dokumentach dotyczących realizowanej operacji i będzie miała odzwierciedlenie w poszczególnych pozycjach kapitałów własnych spółki cypryjskiej.

Przedmiotem działalności spółki cypryjskiej będzie przede wszystkim szeroko rozumiane zarządzanie "prawami ochronnymi", obejmujące w szczególności odpłatne udzielanie praw do korzystania ze znaków spółkom z grupy kapitałowej, w tym również Spółce. Pomiędzy spółką a spółką cypryjską będą zawierane odpowiednie umowy licencyjne.

Spółka cypryjska nie prowadzi i nie będzie prowadziła działalności w Polsce za pośrednictwem zakładu. Spółka będzie wypłacała na rzecz spółki cypryjskiej środki pieniężne stanowiące opłaty licencyjne za udzielone spółce prawa do korzystania ze znaków będące własnością spółki cypryjskiej. Na moment wypłaty opłat licencyjnych spółce cypryjskiej, Spółka będzie dysponowała cypryjskim certyfikatem rezydencji spółki cypryjskiej dokumentującym miejsce siedziby spółki cypryjskiej dla celów podatkowych na terytorium Cypru. Spółka cypryjska to zarejestrowany podatnik podatku VAT na terytorium Cypru.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Spółkę do spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci "praw ochronnych", będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę do spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci "praw ochronnych" nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Spółka cytując art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz., 535 z późn. zm.) wnioskuje, iż prawo do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy VAT, a zatem transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Następnie, powołując art. 8 ust. 1 ustawy o VAT Spółka stwierdza, iż można przyjąć, że, co do zasady, wniesienie "praw ochronnych", na gruncie polskich regulacji, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, jako odpłatne świadczenie usług. Jednocześnie Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, ale dotyczy to wyłącznie usług świadczonych na terytorium kraju. W przedmiotowej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, zasadniczą kwestią pozostaje zatem ocena miejsca świadczenia usługi. Cytując art. 28a pkt 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy o VAT Wnioskodawca wskazuje, iż jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego spółka cypryjska zajmować się będzie zarządzaniem, jak również udzielaniem licencji na wykorzystywanie "praw ochronnych", będących jej własnością. Spółka cypryjska będzie prowadziła działalność gospodarczą, a w szczególności będzie odpłatnie udostępniała innym podmiotom prawa do korzystania z będących jej własnością "praw ochronnych". Bez wątpienia spółka cypryjska będzie, w ocenie Wnioskodawcy, wykonywała działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy VAT. Zatem spółka cypryjska będzie podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy VAT regulujących kwestię miejsca świadczenia usługi. Następnie Wnioskodawca, powołując treść art. 28b ustawy o VAT, wnioskuje, iż w przedmiotowej sprawie nie będzie miało zastosowania żadne z zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n, stąd też zastosowanie znajdzie zasada ogólna, o której mowa w art. 28b ustawy VAT. Jeżeli zatem nabywcą znaku towarowego będzie spółka cypryjska z siedzibą na terytorium państwa innego niż Polska, to zgodnie z zasadą wynikającą z art. 28b ust. 1 ustawy VAT transakcja ta będzie opodatkowana w państwie, w którym spółka cypryjska będzie miała siedzibę. Miejsce świadczenia usługi będzie zatem poza terytorium Polski, co uwzględniając dodatkowo wskazywany art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT prowadzi do wniosku, iż wniesienie przez Spółkę do spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci "praw ochronnych", nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w Polsce. Spółka ponadto wskazuje, iż opisywana transakcja bez wątpienia nie będzie żadną z czynności określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów - stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając przywołane regulacje prawne, jak również opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż prawo majątkowe do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże wniesienie aportu w postaci praw majątkowych do znaków towarowych stanowi czynność wypełniającą definicję świadczenia usług (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wskazać należy, iż wniesienie aportu jest czynnością o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść), zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Dla celów określenia miejsca świadczenia usług, ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. Z art. 28a pkt 1 ustawy wynika, iż przez podatnika należy rozumieć:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a), która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zamierza wnieść w formie aportu wkład niepieniężny w postaci praw materialnych do znaków towarowych do spółki z siedzibą na Cyprze zamian za udziały, których wartość nominalna będzie odpowiadała wartości podwyższanego kapitału zakładowego spółki cypryjskiej. Wskazano również, iż spółka cypryjska będzie wykonywała działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym będzie podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia przez Spółkę usług (wniesienia aportu praw materialnych do znaków towarowych) na rzecz spółki posiadającej siedzibę na Cyprze, będącej podatnikiem w rozumieniu art. 28a pkt 1 ustawy, miejscem ich świadczenia i opodatkowania, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, będzie terytorium państwa, w którym znajduje się siedziba usługobiorcy - w tym konkretnym przypadku Cypr. W związku z faktem, iż podmiot ten ma siedzibę w innym kraju niż Polska, ww. usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl