ITPP1/443-153/07/KM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-153/07/KM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007 r. (data wpływu 21 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 27 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Będąc właścicielem gospodarstwa rolnego nabył Pan w 1984 r. w obrocie prywatnym (od rolnika) ziemię klasy 5 i 6 z przeznaczeniem na produkcję rolną. Część gruntów, zgodnie z Pana zgłoszeniem do Urzędu Miasta i Gminy w, zostało ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo mieszkaniowe (uchwała Rady Miasta w nr z dnia 26 grudnia 1996 r.). Obecnie zamierza Pan sprzedać 8 niezabudowanych działek o powierzchni ok.10 arów każda kilku nabywcom. Jednocześnie wskazał Pan, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT z tytułu wcześniejszych sprzedaży działek od 2005 r., składającym miesięczne deklaracje VAT -7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy powołującego się na orzecznictwo NSA i WSA w opisanym przypadku przy sprzedaży ww. działek należy zastosować zwolnienie od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Z powołanych przepisów wynika, że od chwili wejścia ich w życie tj. od 1 maja 2004 r. zasadą jest opodatkowanie dostawy gruntów podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem dostawa gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy czynności tej można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem jej wykonywania w sposób częstotliwy. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "zamiar", jak również nie precyzuje pojęcia "sposób częstotliwy", w każdym przypadku należy badać, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie (więcej niż jednorazowo).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planuje Pan jako właściciel sprzedać różnym nabywcom kilka, wydzielonych z gospodarstwa rolnego, niezabudowanych działek, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Podjął Pan działania polegające na przekształceniu pierwotnego przeznaczenia gruntu rolnego na grunt z przeznaczeniem budowlanym i podziale jednego areału na wiele odrębnych działek budowlanych oraz przygotował Pan je do wielokrotnej sprzedaży. Dostawa kilku działek ma niewątpliwie charakter zorganizowany i powtarzalny, zatem wypełniony zostaje warunek częstotliwości.

Ponadto mając na uwadze fakt, że z tytułu wcześniejszej sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę stał się Pan - zgodnie z przepisem art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) - podatnikiem podatku od towarów i usług, każda następna dostawa winna podlegać podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W związku z tym, iż od podatku od towarów i usług - w odniesieniu do gruntów - zwolniona jest jedynie dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczonych pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy), transakcje zawierane przez Pana dotyczące działek budowlanych winny być opodatkowane 22% stawką podatku.

Końcowo stwierdzić należy, iż powołane przez Pana wyroki: NSA z dnia 24 kwietnia 2007 r. sygn. akt I FSK 603/06 oraz WSA we Wrocławiu z dnia 6 września 2006 r. sygn. akt I SA/Wr 1254/05, są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl