ITPP1/443-146/07/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 września 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-146/07/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu 17 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki przeznaczonej pod zabudowę usługową z zielenią urządzoną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki przeznaczonej pod zabudowę usługową z zielenią urządzoną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest właścicielem działki o powierzchni 3,6 ha położonej w.... Działka ta zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nadmorskiego w... przeznaczona jest pod zabudowę usługową z zielenią urządzoną. Powierzchnia zabudowy na wspomnianej działce zgodnie z zapisem w karcie terenu dla przedmiotowej działki nie może przekroczyć 20% powierzchni całej działki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przedmiotowej działki obliguje do odprowadzenia podatku VAT od wartości całej działki, czy też od jej części faktycznie przeznaczonej pod zabudowę (20% powierzchni działki), a pozostałe 80% gruntu skorzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9.

Zdaniem wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów, sprzedaż terenów przeznaczonych pod zabudowę objęta jest podstawową stawką VAT. Dlatego dokumentując opisaną transakcję fakturą VAT należy odprowadzić podatek od wartości całej działki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy). A zatem zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje również odpłatną dostawę gruntów.

Jednakże w art. 43 ustawy o VAT zawarto katalog czynności, których dokonanie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. I tak, w ust. 1 pkt 9 przywołanego art. 43 ustawodawca zwolnił od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Opodatkowaniu zatem podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich (niezabudowanych) - jedynie te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, lecz nieprzeznaczonych w planach pod zabudowę są zwolnione od podatku od towarów i usług. Decydujące znaczenie ma więc kwalifikacja przedmiotowego terenu, która zawarta jest w planie zagospodarowania przestrzennego.

Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zieleń na ulicach, placach, w osiedlach, zieleń przydrożna, tereny zielone pozostałe, czyli tzw. zieleń urządzona, klasyfikowane są zgodnie z obiektem, do którego przynależą. Z powyższego należy więc wywnioskować, iż w sytuacji gdyby zieleń urządzona dotyczyła terenu niezabudowanego lub nieprzeznaczonego pod zabudowę, wówczas dostawa gruntu zakwalifikowanego jako "zieleń urządzona" podlegałaby zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka będąca przedmiotem zapytania Urzędu Miasta jest przeznaczona pod zabudowę usługową z zielenią urządzoną. W związku z tym dostawa tej działki podlega w całości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku od towarów i usług określonej w art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w wysokości 22%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przyszłego w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl