ITPP1/443-1434/11/KM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1434/11/KM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu 20 października 2011 r.) uzupełnionym w dniu 17 stycznia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z działalnością gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2011 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 17 stycznia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z działalnością gospodarczą.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jako osoba fizyczna prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i wydobycia kopalin, jak również prowadzi gospodarstwo rolne. Jest Pan czynnym podatnikiem VAT od 1998 r., opodatkowanym na zasadach ogólnych (KPiR), nie korzystającym ze zwolnień w zakresie podatku VAT, prowadząc działalność gospodarczą w ww. zakresie. Natomiast zarejestrowana w US w zakresie podatku od towarów i usług od dnia 26 września 2005 r. działalność rolnicza nigdy nie podlegała "rozliczeniom VAT na zasadzie ryczałtu i nie korzystała ze zwolnień". Gospodarstwo niestety nie generuje dochodu, ale "ponosi" koszty związane z jego utrzymaniem (np. rata leasingowa za ciągnik rolniczy, paliwo).

Wskazał Pan, iż ciągnik rolniczy jest wykorzystywany również jako środek transportu do drobnych przewozów na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy rozliczając wspólnie działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne ma Pan prawo do pomniejszenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z rat leasingu i zakupów dokonywanych na gospodarstwo rolne prowadzone wspólnie z żoną, w sytuacji, gdy po sprzedaży stada krów w najbliższych latach gospodarstwo nie będzie generowało przychodów, a jedynie koszty.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego z prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej o kwotę podatku naliczonego z wydatków poniesionych z tytułu rat leasingowych na ciągnik rolniczy, ponieważ poniesione koszty mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi z działalności gospodarczej (ww. sprzęt jest wykorzystywany również jako środek transportu dla potrzeb prowadzonej działalności usługowej). Natomiast rozliczenie VAT pozostałych kosztów ponoszonych na działalność rolniczą możliwe jest tylko w zakresie służącym czynnościom opodatkowanym z działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że w myśl przepisu art. 2 pkt 15 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność rolnicza obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z generalną zasadą wyrażoną w treści art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione warunki wynikające z ww. artykułu: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą dla realizacji prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest istnienie związku tego podatku z czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

* z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści wniosku wynika, że prowadzi Pan gospodarstwo rolne (wspólnie z żoną) oraz działalność w zakresie usług budowlanych i wydobycia kopalin, będąc zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych. Wskazano, iż po sprzedaży stada krów w najbliższych latach gospodarstwo nie będzie "generowało przychodów", a jedynie koszty, niemniej jednak użytkowany na podstawie umowy leasingu ciągnik rolniczy wykorzystuje Pan również w działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych i wydobycia kopalin, jako środek transportu do drobnych przewozów.

O ile zatem, pomimo braku przychodów z działalności rolniczej, przedmiotowy ciągnik będzie wykorzystywany faktycznie do opodatkowanej działalności w zakresie usług budowlanych i wydobycia kopalin, to w takim zakresie przysługuje Panu, jako zarejestrowanemu podatnikowi, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących poniesione wydatki z tytułu rat leasingowych, przy założeniu, iż ciągnik rolniczy nie służy celom osobistym, prywatnym.

Natomiast w stosunku do pozostałych kosztów ponoszonych na działalność rolniczą możliwe jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących poniesione wydatki wyłącznie w takim zakresie, w jakim posłużą one czynnościom opodatkowanym z działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych i wydobycia kopalin.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl