ITPP1/443-141/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 września 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-141/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu 16 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług badawczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania wykonanego projektu badawczego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 2007 Akademia zawarła z Instytutem Medycyny Pracy umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadania badawczego pt. "Rola receptorów estrogenowych, progestrowych, androgenowych i GPR 30 w niepłodności męskiej. Udział środowiskowej ekspozycji na ftalany i czynników życia". Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki natomiast Instytut Medycyny Pracy w... jest podmiotem przekazującym środki wykonawcy zadania badawczego. W ramach projektu Akademia prowadzi eksperymenty, których wyniki zostaną opisane w formie raportu końcowego i opublikowane. Po zakończeniu projektu Akademia rozliczy się raportem końcowym, w którym udokumentuje prawidłowość wykorzystania uzyskanych środków pieniężnych. Ponadto prawo do korzystania i rozporządzania wynikami uzyskanymi przy realizacji projektu zgodnie z zwartą umową przysługuje wyłącznie Akademii jako wykonawcy i nie przechodzi na koordynatora projektu ani jednostkę finansującą przedmiotowy projekt. Uzyskane wyniki badań Akademia pozostawi w swojej dyspozycji w celu wykorzystania do dalszych badań (nie zostaną one nikomu sprzedane). Czynności wykonane w ramach przedmiotowego projektu mieszczą się w grupie PKWiU 73.10.15 "Usługi badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji", przy czym jest to klasyfikacja dokonana samodzielnie przez wnioskodawcę, który nie wystąpił w tej sprawie do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wykonanie przedmiotowego projektu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy w opisanej wyżej sytuacji nie występuje świadczenie usług na rzecz Instytutu Medycyny Pracy w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż koordynator projektu nie zleca wykonania usługi a jedynie finansuje projekt badawczy ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nie można też uzyskanych środków uznać za dotację, wymienioną w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, tym samym otrzymane środki na finansowanie realizacji projektu nie stanowią obrotu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Do 31 grudnia 2005 r. prace naukowo - badawcze oznaczone symbolem PKWiU 73 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwolnione były od podatku (poz. 5 załącznika nr 4 do ustawy).

Od 1 stycznia 2006 r. usługi naukowo - badawcze opodatkowane zostały wg stawki podstawowej w wysokości 22% co wynikało z treści art. 27 ustawy z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) zgodnie, z którym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w załączniku nr 4 skreśla się poz. 5. Jednocześnie w dniu 29 grudnia 2005 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2239), zgodnie z którym zwalnia się od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., usługi naukowo - badawcze (PKWiU 73), które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie:

1.

w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu oraz

2.

pod warunkiem, że umowa o której mowa w pkt 1, zostanie zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2006 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego z uwzględnieniem ww. regulacji prawnych wynika, że Akademia podpisała umowę na wykonanie zadania badawczego w roku 2007 zatem fakt, iż czynności naukowo - badawcze są oznaczone symbolem PKWiU - 73 ma w chwili obecnej drugorzędne znaczenie dla określenia czy czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym należy natomiast rozstrzygnąć, czy opisane wyżej czynności są świadczeniem usług w myśl art. 8 i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu w stawce 22% czy też nie są świadczeniem usług i wyłączone są z zakresu ww. ustawy.

Jeśli zatem z zawartych umów na wykonanie usług naukowo - badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sytuacji natomiast gdy usługa naukowo-badawcza jest realizowana na zlecenie na rzecz zamawiającego, który będzie odbiorcą usługi, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystywania efektów prac naukowo-badawczych, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, podlegającą opodatkowaniu. O rozstrzygnięciu, czy określona usługa naukowo-badawcza podlega opodatkowaniu czy też nie decydują zatem warunki umowy zawartej między zleceniodawcą a jednostką badawczą.

W opisanej wyżej sytuacji kluczowe znaczenie ma fakt, iż cel i wyniki badań nie są adresowane do konkretnego odbiorcy lecz służą do ogólnego wykorzystania (publikacja otrzymanych wyników) lub do dalszych badań prowadzonych przez Akademię. Z treści podpisanej umowy wynika bowiem niezbicie, że prawo do korzystania i rozporządzania wynikami uzyskanymi w czasie realizacji projektu przysługuje wyłącznie wykonawcy. Nie dochodzi tu zatem do wykonania usługi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na brak świadczeniobiorcy tej usługi. Z warunków określonych w przedmiotowej umowie wynika również, że w okresie realizowania badań środki finansowe przekazywane są w częściach zgodnie z zaplanowanym harmonogramem kolejnych etapów prac badawczych. Środki te nie stanowią również obrotu (lub elementów pokrewnych) w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przeznaczone są one wyłącznie na zrealizowanie czynności badawczych, zakup niezbędnej aparatury naukowo - badawczej, sfinansowanie niezbędnych usług obcych (badawczych lub innych) a także pokrycie kosztów ogólnych związanych z realizacją projektu (np. media, obsługa administracyjno - finansowa itp.) Uzyskane środki w myśl umowy nie mogą być wykorzystane na inne cele a wszelkie przychody uzyskane np. ze sprzedaży aparatury naukowo - badawczej zakupionej lub wytworzonej do realizacji projektu, uzyskane w okresie jego realizacji, podlegają zwrotowi na rachunek Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Reasumując wnioskodawca przedstawił prawidłowe stanowisko w sprawie twierdząc, że wykonane prace nie mają charakteru usługi, o której mowa w ww. ustawie a uzyskane środki finansowe uzyskiwane na realizację projektu nie stanowią obrotu zdefiniowanego w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl