ITPP1/443-1367/14/JP - Prawo gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1367/14/JP Prawo gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: "XXX " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest w trakcie realizacji projektu pn.: "XXX ". Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego XXX na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 - Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 - Bezpieczeństwo ekologiczne. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie XXX poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w XXX, poprzez zwiększenie ilości i jakości podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wykorzystywanego przy różnego rodzaju zdarzeniach, będzie możliwe szybsze i skuteczniejsze przeprowadzenie akcji ratowniczej, co przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania skutków zdarzeń na środowisko naturalne, a pośrednio zmniejszenie strat społeczno-ekonomicznych. W chwili obecnej Gmina opłaciła fakturę za zakup specjalistycznego samochodu, którego wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych. W ramach projektu została także zakupiona usługa wykonania studium wykonalności projektu oraz będzie zakupiona usługa audytu zewnętrznego i promocji. Prawnopodatkowy status gminy w zakresie podatku VAT wynika z wykładni przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Gmina posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne i działa poprzez organy. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt, który wykonuje zadania za pomocą Urzędu Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym Gminy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Gmina nie jest czynnym podatnikiem VAT. W imieniu Gminy zadania realizowane były przez Urząd Gminy, który jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zakupiony w wyniku powyższego projektu majątek jest własnością Gminy i zostanie ujęty w księgach rachunkowych Urzędu Gminy. Zakupiony w ramach projektu pojazd jest wykorzystywany do akcji gaśniczych oraz udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych. Po zakończeniu inwestycji zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy zostanie przekazany OSP w XXX w bezpłatne użytkowanie. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wszelkie koszty związane z eksploatacją leżą po stronie Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupu towarów i usług w ramach projektu "XXX" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupu towarów i usług w ramach projektu "XXX" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ ww. towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, iż Gmina realizuje projekt pn.: "XXX". Po zakończeniu inwestycji zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy zostanie przekazany OSP w xx w bezpłatne użytkowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki, jak również nie przysługuje zwrot podatku, gdyż środki, opisane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie zauważyć należy, że w niniejszej interpretacji nie rozstrzygano kwestii prawidłowości rejestracji Wnioskodawcy dla celów VAT, gdyż nie była ona przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl