ITPP1/443-1356/14/AJ, Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

ITPP1/443-1356/14/AJ - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1356/14/AJ Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "Z." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "Z.".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet jest Uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Uczelni jest: kształcenie studentów i kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług naukowych i inne.

Koszty działalności Uczelni pokrywane są z dotacji budżetu państwa, przychodów własnych uzyskiwanych za świadczone usługi edukacyjne, przychodów własnych uzyskiwanych za usługi badawcze, przychodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń itp.

W okresie od 4 maja 2010 r. do 27 stycznia 2014 r. w ramach POiG 1.3.1 realizowano w Uczelni projekt o nazwie "P.".

Zakres rzeczowy projektu obejmował odpowiednio następujące zadania:

1.

zarządzanie menadżerskie oraz kierownicze projektem,

2.

przygotowanie i przeprowadzenie niezbędnej procedury przetargowej,

3.

instalację aparatury-rozruch zakupionej aparatury/zaprojektowanej instalacji i próby techniczne,

4.

optymalizację tworzenia stabilnych układów dwufazowych,

5.

analizę porównawczą zmian zachodzących w NNKT podczas ogrzewania oraz wstępne próby suszenia rozpyłowego,

6.

optymalizację procesu produkcji biopreparatów probiotycznych w bioreaktorze,

7.

badania optymalizacyjne dla układów podczas suszenia rozpyłowego,

8.

analizę wpływu warunków przechowywania na właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeżywalność probiotycznych bakterii,

9.

atestację wybranych produktów,

10.

przygotowanie próbek dla partnerów,

11.

przygotowanie dwóch zgłoszeń patentowych,

12.

promocję projektów oraz rezultatów projektu,

13.

przygotowanie raportów w tym końcowego, rozliczeń etapowych.

Celem ogólnym projektu był rozwój polskiej gospodarki, w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, przez opracowanie, zakończone patentem oraz know-how, prozdrowotnych dodatków do żywności, dających podstawę powstania przedsiębiorstwa działającego na rzecz producentów żywności funkcjonalnej.

W realizację celu i tym samym w realizację poszczególnych zadań zaangażowani byli pracownicy naukowi, studenci i doktoranci. Utworzono nowe miejsca pracy, zakupiono aparaturę naukowo-badawczą oraz nawiązano współpracę z przedsiębiorstwami.

Zakładano, że rezultatem prowadzonych badań B+R będą dwa wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej, które zostaną skomercjalizowane nabywcy wyłonionemu za zasadach rynkowych i przekazane mu na zasadach licencji. Ponadto założono utworzenie nowych miejsc pracy, nowy etatów badawczych, aktywną współpracę z przedsiębiorstwami, publikacje w czasopismach branżowych oraz naukowych.

W zakres celu realizacji projektu wchodzi ponadto zainicjowanie wzrostu wydatków o dodatniej stopie zwrotu w przemyśle spożywczym, m.in. na:

1.

działalność innowacyjną: zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw,

2.

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu,

3.

budynki,

4.

szkolenia personelu związane z działalnością innowacyjną oraz marketing dotyczących nowych i istotnie ulepszonych produktów.

Głównym celem naukowym projektu jest otrzymanie innowacyjnych dodatków do żywności zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT oraz probiotyczne bakterie w postaci suchych proszków o podwyższonej stabilności chemicznej, dzięki czemu będą mogły być potencjalnie stosowane jako prozdrowotne modyfikatory do szerokiej gamy produktów spożywczych.

Od początku realizacji projektu do chwili obecnej uczelnia nie dokonywała odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikającego z otrzymywanych faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją tego projektu.

Obawiano się bowiem, że w przypadku braku pozytywnych efektów badań (które nie pozwolą na komercjalizację wyników), uczelnia pozbawiona będzie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w zakupach związanych z projektem.

Realizacja projektu zakończyła się pozytywnymi efektami badań, a potencjalni nabywcy wykazują zainteresowanie rezultatami projektu w tym zgłoszeniami patentowymi.

Tym samym zamiar (komercjalizacji) wyrażony we wniosku o dofinansowanie uzyskał zakładany potencjał komercjalizacyjny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uczelni przysługuje prawo obniżenia podatku należnego VAT o całą kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu poprzez dokonanie korekt deklaracji podatkowych VAT-7 za okres opisany w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1, prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony przysługuje w zakresie w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną nie jest uzależniony od obecnie wykonywanych czynności. Istotny jest zamiar ich wykorzystania do wykonywania czynności opodatkowanych. Zamiar komercjalizacji wyników badań wyrażony we wniosku o dofinansowanie uzyskał zakładany potencjał komercjalizacyjny z chwilą dokonania zgłoszenia do ochrony patentowej. Skoro nabyto towary i usługi w celu wykonywania czynności opodatkowanych, po spełnieniu wymogów formalnych art. 86 ustawy o VAT, Uczelnia nabyła prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego w zakupach dotyczących projektu.

W związku z brakiem wstępnego odliczenia kwot podatku naliczonego od wszystkich zakupów (w tym środków trwałych o wartości przewyższającej kwotę 15.000 zł) Uczelni przysługuje prawo dokonania odliczenia podatku naliczonego, poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowych za okresy w których to prawo wystąpiło. Złożenie korekty deklaracji podatkowych powinno nastąpić w terminie określonym w art. 86 ust. 13 nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

We wniosku wskazano również, że stan faktyczny za okres realizacji projektu, w którym założono brak związku z działalności opodatkowaną prowadzoną przez Uczelnię w zakresie najmu i dzierżawy oraz działalnością naukowo-badawczą i pomocniczą był przedmiotem wydanej w dniu 12 listopada 2009 r. interpretacji..., w której potwierdzono brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.#8195;

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r., zmieniony przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy brzmi: kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może - stosownie do zapisu art. 86 ust. 11 - obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. przepis art. 86 ust. 10 oraz ust. 11 ustawy o VAT otrzymał następujące brzmienie: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast przepis art. 86 ust. 13 ustawy z dniem 1 stycznia 2014 r. otrzymał następujące brzmienie: Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny.

Zatem, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonywane są z zamiarem wykorzystania ich w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Istotna jest więc intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ww. ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku. Prawo to może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył również mechanizmy, które nakazują podatnikowi korektę podatku naliczonego w przypadku, gdyby dokonane przez niego odliczenie podatku z tytułu zrealizowanych zakupów okazało się w przyszłości z różnych względów nieuzasadnione.

Ustawa o podatku od towarów i usług daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest: kształcenie studentów i kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług naukowych i inne.

Wnioskodawca zrealizował projekt o nazwie "P.". Celem ogólnym projektu był rozwój polskiej gospodarki, w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, przez opracowanie, zakończone patentem oraz know-how, prozdrowotnych dodatków do żywności, dających podstawę powstania przedsiębiorstwa działającego na rzecz producentów żywności funkcjonalnej.

W realizację celu i tym samym w realizację poszczególnych zadań zaangażowani byli pracownicy naukowi, studenci i doktoranci. Zakładano, że rezultatem prowadzonych badań B+R będą dwa wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej, które zostaną skomercjalizowane nabywcy wyłonionemu za zasadach rynkowych i przekazane mu na zasadach licencji. Ponadto założono utworzenie nowych miejsc pracy, nowy etatów badawczych, aktywną współpracę z przedsiębiorstwami, publikacje w czasopismach branżowych oraz naukowych.

<br

W zakres celu realizacji projektu wchodzi ponadto zainicjowanie wzrostu wydatków o dodatniej stopie zwrotu w przemyśle spożywczym, m.in. na:

1.

działalność innowacyjną: zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw,

2.

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu,

3.

budynki,

4.

szkolenia personelu związane z działalnością innowacyjną oraz marketing dotyczących nowych i istotnie ulepszonych produktów.

Głównym celem naukowym projektu jest otrzymanie innowacyjnych dodatków do żywności zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT oraz probiotyczne bakterie w postaci suchych proszków o podwyższonej stabilności chemicznej, dzięki czemu będą mogły być potencjalnie stosowane jako prozdrowotne modyfikatory do szerokiej gamy produktów spożywczych.

Realizacja projektu zakończyła się pozytywnymi efektami badań, a potencjalni nabywcy wykazują zainteresowanie rezultatami projektu w tym zgłoszeniami patentowymi.

Tym samym zamiar (komercjalizacji) wyrażony we wniosku o dofinansowanie uzyskał zakładany potencjał komercjalizacyjny.

Powyższe wskazuje, że efekty opisanego projektu będą w przyszłości generowały przychody podlegające opodatkowaniu.

Jak wskazano powyżej, dla określenia prawa do odliczenia istotny jest zamiar, z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia, a w opisanej sprawie projekt realizowany jest z założeniem wykorzystania jego efektów do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy stwierdzić należy, że spełniony jest podstawowy warunek uprawniający podatnika do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, tj. związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca nie odliczał kwot podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług, w zakresie realizacji opisanego projektu, może tego odliczenia dokonać w drodze korekt deklaracji podatkowych VAT-7, na podstawie regulacji zawartych w art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy podkreślić, że niniejszą interpretację wydano przyjmując, że przystępując do realizacji projektu Wnioskodawca - jak wskazano w opisie sprawy - zakładał wyrażony we wniosku o dofinansowanie zamiar skomercjalizowania wyników prowadzonych badań w postaci wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej.

Końcowo należy wskazać, ze niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, wobec czego w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny od przedstawionego stan faktyczny, interpretacja nie wywrze w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl