ITPP1/443-1342/11/IK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1342/11/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2011 r. (data wpływu 29 września 2011 r.), uzupełnionym w dniach 2 i 19 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją imprezy pn. "D." - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją imprezy pn. "D.".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W miesiącu lipcu 2011 r. Jednostka była organizatorem "D.". Jest to impreza kulturalno-rozrywkowa. Jednostka zgodnie ze statutem ma możliwość organizowania tego rodzaju imprez. "D." były imprezą ogólnodostępną, nie sprzedawano biletów wstępu na ww. imprezę. Podczas imprezy reklamowano sponsorów "D.". Za sponsoring zostały wystawione faktury VAT, w których usługa sponsoringu została opodatkowana stawką - 23%. Pobierano również opłatę za stoiska, które wystawiały swoje produkty. Opłata za stoiska również została opodatkowana stawką 23%. Do organizacji imprezy dokonano zakupu usług i towarów. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług odliczono podatek naliczony od dokonanych zakupów.

W uzupełnieniu wskazano, iż w ramach organizacji imprezy zostały poniesione następujące wydatki: impreza została zorganizowana przez firmę zewnętrzną. Do zadań firmy należało sprowadzenie zadaszonej sceny, odpowiedniego oświetlenia i nagłośnienia, płotków odgradzających publiczność do zaplecza scenicznego, wynajęcia ochrony imprezy, druku plakatów i ulotek, sprowadzenia toalet oraz sprowadzenie zespołu, pokrycia kosztów transportu zespołu i instrumentów. Jednostka zakupiła również bootony i baner reklamujący imprezę. Na powyższe zakupy usług i towarów zostały wystawione faktury VAT i stawką podatku 23%.

Jednostka dokonała odliczenia podatku naliczonego zgodnie ze stosowaną przez Jednostkę proporcją (stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem).

Ponadto wydatki związane z organizacją imprezy "D." zostały sfinansowane ze środków Jednostki oraz ze środków otrzymanych od sponsorów. Jednostka osiąga dochody głównie z dotacji podmiotowej otrzymane od "organizatora", prowadzenia działalności kulturalnej, z najmu składników majątku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Jednostka może odliczyć kwotę podatku naliczonego od dokonanych zakupów związanych z organizacją imprezy "D.".

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku do towarów i usług Jednostka dokonała odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) cytowanej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wskazuje, iż związek zakupu z czynnością podlegającą opodatkowaniu jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych - czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Szczegółowy sposób wyliczenia wskazanej proporcji zawarty został w dalszych przepisach art. 90 od ust. 4 do 10 powołanej ustawy.

Zatem, dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, iż na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Jednostka zorganizowała imprezę pn. "D.". Impreza była ogólnodostępna, nieodpłatna. W ramach jej organizacji Jednostka podniosła wydatki związane z zakupem od firmy zewnętrznej usług dotyczących organizacji imprezy. Jednostka zakupiła również bootony i baner reklamujący imprezę. Za sponsoring oraz za opłaty stoiskowe Jednostka wystawiła faktury ze stawką VAT 23%. Wydatki związane z organizacją imprezy "D." zostały sfinansowane ze środków Jednostki oraz ze środków otrzymanych od sponsorów.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, iż Jednostce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprezy "D." w części, w jakiej były one związane ze sprzedażą opodatkowaną. Z przedstawionych okoliczności wynika, iż organizacja przedmiotowej imprezy była związana zarówno z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (usługa sponsoringu, poboru opłat stoiskowych), jak również z wykonywaniem czynności nieopodatkowanych (czynności związane bezpośrednio z organizacją imprezy przez firmę zewnętrzną, na którą wstęp był bezpłatny).

Uwzględniając powołane wyżej treści art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, iż dla ustalenia zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego należy wyodrębnić część podatku naliczonego związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Wyodrębnienie to winno zostać dokonane w oparciu o miarodajny i uzasadniony klucz podziału. Jednakże to wyłącznie Jednostka, posiadająca szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych z organizowaniem imprezy jest w stanie ustalić stosowny podział czynności w celu wyliczenia prawidłowej wysokości. Zastosowany klucz podziału, musi stanowić faktyczne odzwierciedlenie rzeczywistych wartości, dotyczących działalności opodatkowanej. Dlatego też odliczenie podatku naliczonego poprzez zastosowanie proporcji było nieprawidłowe, gdyż przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie (Jednostka osiągnęła z tytułu przedmiotowego projektu sprzedaż opodatkowaną i nieopodatkowaną).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl