ITPP1/443-130/10/MS - Następstwo prawne w ordynacji podatkowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-130/10/MS Następstwo prawne w ordynacji podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.), uzupełnionym w dniu 26 kwietnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków w podatku VAT darowizny przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2010 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków w podatku VAT darowizny przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan jednoosobowo działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W 2009 r. otrzymał Pan w drodze aktu notarialnego, na podstawie umowy darowizny firmę (nazwę skróconą) wraz z jej majątkiem również od osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą. Darczyńca dokonał z dniem 31 grudnia 2008 r. wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej i tym samym zakończył działalność jako przedsiębiorca. W listopadzie 2009 r., kontrahent firmy, którą przejął Pan w drodze darowizny, zwrócił się do Pana o wystawienie faktury korygującej do faktury sprzedaży z 2008 r., żądając skorygowania nazwy nabywcy i numeru NIP (wskazania jako nabywcę innej spółki aniżeli w fakturze pierwotnej). Kontrahent, formułując żądanie, powołał się między innymi na art. 91 Ordynacji podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 91 Ordynacji podatkowej stał się Pan następcą prawnym firmy, którą otrzymał w drodze darowizny i w związku z tym ma obowiązek wystawić fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystawienia faktury sprzedaży w 2008 r., w sytuacji, gdy wskazano na fakturze błędnego nabywcę towaru...

Pana zdaniem, przejmując przedsiębiorstwo od osoby fizycznej i będąc osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo nie spełnia Pan warunków wymienionych w art. 93a ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., a zatem nie stał się Pan następcą prawnym darowanej firmy. Ponadto art. 91 Ordynacji podatkowej odnosi się do zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego (jak wskazuje nazwa artykułu), do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe, nie odnosi się zatem do praw i obowiązków następców prawnych, a tym bardziej nie dotyczy zobowiązań cywilnoprawnych wobec kontrahentów. Biorąc pod uwagę powyższe uważa Pan, iż nie ma Pan obowiązku wystawienia faktury VAT ze swoimi danymi (nazwa, NIP, adres) lub faktury VAT korygującej dotyczącej sprzedaży dokonanej przez poprzedniego właściciela firmy. Ponadto obowiązujące przepisy nie pozwalają podać na fakturze korygującej danych innego kontrahenta niż na fakturze pierwotnej. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) w § 13 ust. 2 pkt 2a wyraźnie to potwierdza, bowiem faktura korygująca powinna zawierać co najmniej dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, zgodnie z którym faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. W związku z powyższym nie mogąc posługiwać się danymi poprzedniego właściciela i w konsekwencji nie może Pan wystawić faktury sprzedaży, a tym bardziej faktury korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1.

osób prawnych,

2.

osobowych spółek handlowych,

3.

osobowych i kapitałowych spółek handlowych,

* wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1.

innej osoby prawnej (osób prawnych);

2.

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Natomiast w świetle art. 93a § 1 ww. ustawy osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

* wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki.

Zgodnie z treścią art. 93a § 2 ustawy przepis art. 93a § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej;

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Następstwo prawne, polega zatem na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż jako osoba fizyczna prowadzi Pan działalność gospodarczą. W 2009 r. otrzymał Pan od osoby fizycznej, w drodze darowizny (na podstawie aktu notarialnego), firmę wraz z jej majątkiem. W związku z tym faktem ma Pan wątpliwość, czy stał się następcą prawnym otrzymanej w drodze darowizny firmy i tym samym czy w sytuacji nieprawidłowego wystawienia faktury sprzedaży w 2008 r. (wskazano na fakturze błędnego nabywcę), ma obowiązek wystawić fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz dokonując analizy przytoczonych regulacji prawnych należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sytuacji nie będzie miała miejsca sukcesja praw i obowiązków podatkowych, bowiem jak wskazano wyżej hipoteza art. 93 i następnych przepisów Ordynacji podatkowej nie obejmuje darowizny przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Tym samym, nie ma Pan możliwości wystawienia faktury sprzedaży za 2008 r., bądź faktury korygującej, w sytuacji nieprawidłowego wystawienia faktury (wskazano na fakturze błędnego nabywcę) przez darczyńcę przekazanej firmy.

Końcowo wskazać należy, iż nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. powołany przez Pana przepis art. 91 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl