ITPP1/443-1267/14/BS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-1267/14/BS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1267/14/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.) uzupełnionym w dniu 21 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 21 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 1996 r. zgłosił w Urzędzie Miejskim rozpoczęcie po raz pierwszy wykonywania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna w zakresie sprzedaży wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzonej na straganach i targowiskach. Wnioskodawca dokonał również rejestracji działalności w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT zwolniony. Od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych do 30 sierpnia 2014 r. roku działalność była czasowo kilkakrotnie zawieszana i wznawiana bądź likwidowana - wykreślana z rejestru przedsiębiorców i w następnych latach wznawiana po likwidacji, bez zmiany formy prawnej zawsze jako jednoosobowa działalność gospodarcza - osoba fizyczna.

W ciągu trzech ostatnich lat, jak i w poprzednich latach czasowego zaprzestania Wnioskodawca nie przekroczył obrotu powodującego utratę zwolnienia z VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał informacje o okresach prowadzonej działalności ze wskazaniem dat zawieszenia/likwidacji oraz statusu podatkowego w poszczególnych okresach:

* od 1 grudnia 1996 r., rozpoczęcie działalności gospodarczej prowadzonej do 31 stycznia 2003 r. (zawieszenie z dniem 31 stycznia 2003 r.), Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia,

* wznowienie działalności od 1 lipca 2003 r. działalność prowadzona do 31 stycznia 2004 r. (zawieszenie z dniem 31 stycznia 2004 r.), Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia,

* wznowienie działalności od 10 czerwca 2004 r. działalność prowadzona do 20 kwietnia 2005 r. (zawieszenie z dniem 20 kwietnia 2005 r.), Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia,

* wznowienie działalności od 1 lipca 2005 r. działalność prowadzona do 31 stycznia 2007 r. (zawieszenie z dniem 31 stycznia 2007 r.), Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia,

* wznowienie działalności od 1 czerwca 2007 r. działalność prowadzona do 29 grudnia stycznia 2010 r. (likwidacja z dniem 29 grudnia 2010 r.), Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia,

* rozpoczęcie działalności od 1 lipca 2011 r. działalność prowadzona do 30 sierpnia 2011 r. (likwidacja z dniem 30 sierpnia 2011 r.), Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia,

* rozpoczęcie działalności od 1 lipca 2012 r. działalność prowadzona do 30 sierpnia 2012 r. (likwidacja z dniem 30 sierpnia 2012 r.), Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia,

* rozpoczęcie działalności od 28 czerwca 2013 r. działalność prowadzona do 1 września 2013 r. (zawieszenie z dniem 1 września 2013 r.), Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia,

* wznowienie działalności od 1 lipca 2014 r. działalność prowadzona do 30 sierpnia 2014 r. (zawieszenie z dniem 30 sierpnia 2014 r.), Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia,

Od 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca zamierza wznowić działalność gospodarczą i korzystać ze zwolnienia od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy czasowe zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w wyniku likwidacji bądź zawieszenia, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania w niezmienionej formie prawnej jako indywidualna działalność - osoba fizyczna powoduje, że Wnioskodawca jest podatnikiem kontynuującym wykonywanie czynności opodatkowanych, która ze względu na nieprzekroczoną wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował pytanie w następujący sposób:

W 2012 r. Wnioskodawca osiągnął obrót w wysokości 35.650,00, w 2013 r. obrót w wysokości 86.366.60 zł, czy nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia, jeżeli w tych latach Wnioskodawca nie przekroczył 150.000 zł.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że mając na uwadze stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej jako osoba fizyczna jest podmiotem kontynuującym działalność, a nie rozpoczynającym wykonywanie działalności. W 1996 r. Wnioskodawca złożył Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne i urząd potwierdził zarejestrowanie Wnioskodawcy jako podatnika VAT zwolnionego (nadano NIP). Czasowe zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych w wyniku likwidacji działalności bądź zawieszenia potwierdzone wpisem w CEIDG, a następnie ponowne jej rozpoczęcie w niezmienionej formie prawnej (jednoosobowa działalność gospodarcza - osoba fizyczna) nie powoduje, że Wnioskodawca jest nowym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług. Wznowienie działalności po uprzedniej likwidacji bądź zawieszeniu w rozumieniu odrębnych przepisów nie ma wpływu na byt prawnopodatkowy osoby fizycznej prowadzącej działalność, jest to ten sam podatnik posługujący się tym samym NIP-em.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, jako podatnik kontynuujący działalność o tym samym profilu, który w latach poprzednich nie przekroczył wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

1. Stosownie do art. 113 ust. 2 - do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.

odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami,

b.

usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c.

usług ubezpieczeniowych

d.

jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

* odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Artykuł 113 ust. 5 stanowi, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 - art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 cyt. ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1.

dokonujących dostaw:

a.

towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b.

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

* energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

* wyrobów tytoniowych,

* samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c.

budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d.

terenów budowlanych,

e.

nowych środków transportu;

2.

świadczących usługi:

a.

prawnicze,

b.

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c.

jubilerskie;

3.

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z treści wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzonej na straganach i targowiskach, Wnioskodawca dokonywał kilkakrotnie czasowego zawieszenia i wznowienia bądź likwidacji - wykreślania z rejestru przedsiębiorców i w następnych latach Wnioskodawca wznawiał prowadzoną działalność gospodarczą. W okresach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia od podatku, gdyż jak wskazał nie przekroczył obrotu powodującego utratę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

W tym miejscu wskazania wymaga, że zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z zm.) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14a ust. 3). Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego, którą zamierza podjąć od 1 lipca 2015 r., a która przed zawieszeniem korzystała ze zwolnienia podmiotowego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy, o ile w ramach podjętej (po okresie zawieszenia) działalności gospodarczej Wnioskodawca nie będzie dokonywał dostawy towarów i nie będzie świadczył usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, a wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł, to po jej wznowieniu może nadal korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Końcowo wskazać należy, że w niniejszym rozstrzygnięciu nie dokonano oceny zasadności likwidacji działalności gospodarczej i wykreślenia Wnioskodawcy z ewidencji dzialaności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl