ITPP1/443-121/13/JJ, Określenie stawki podatku dla sprzedaży mineralnych wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych oraz... - OpenLEX

ITPP1/443-121/13/JJ - Określenie stawki podatku dla sprzedaży mineralnych wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych oraz gazowanych naturalnych wód mineralnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 maja 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-121/13/JJ Określenie stawki podatku dla sprzedaży mineralnych wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych oraz gazowanych naturalnych wód mineralnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2013 r. (data wpływu 8 lutego 2013 r.), uzupełnionym w dniu 6 maja 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży mineralnych wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych oraz gazowanych naturalnych wód mineralnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 6 maja 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży mineralnych wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych oraz gazowanych naturalnych wód mineralnych.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w przeważającej części prowadzi działalność w zakresie usług związanych z uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Od kwietnia 2013 r. Spółka ma zamiar rozpocząć wydobywanie i sprzedaż naturalnych mineralnych wód leczniczych oraz naturalnych wód mineralnych. Spółka posiada trzy studnie wydobywcze. Jedna z nich zlokalizowana jest na terenie parku i woda z niej wydobywana będzie za pomocą sieci wodociągowych, dostarczana do zakładów leczniczych oraz basenu solankowego. Jest to mineralna woda lecznicza, której właściwości potwierdza świadectwo Państwowego Zakładu Higieny. Pozostałe dwie studnie znajdują się w miejscu nieco oddalonym od parku. Przy ww. studniach budowana jest rozlewnia wód mineralnych. Będą z nich wydobywane: naturalna woda mineralna "..............." (ocena Państwowego Zakładu Higieny nr................) oraz naturalna mineralna woda lecznicza "................" (świadectwo Państwowego Zakładu Higieny nr...............). Mineralna woda lecznicza "................." w przeważającej części będzie rozlewana w postaci naturalnej do pojemników 20-litrowych i sprzedawana do dystrybucji w pijalni wód w Parku. Pozostała część będzie poddawana częściowemu uzdatnianiu i sprzedawana w butelkach 1,5 1 i mniejszych jako mineralna woda lecznicza naturalna i gazowana mineralna woda lecznicza. Naturalna woda mineralna "................." również będzie poddawana częściowemu uzdatnianiu i sprzedawana w butelkach 20 1, 1,5 1 i mniejszych jako naturalna woda mineralna oraz w butelkach 1,5 I i mniejszych jako naturalna woda mineralna gazowana. Wody mineralne będą ulegać modyfikacji do 20% składu, co zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. § 20 ust. 2 i § 21 ust. 1 poz. 1 pozwala uznać je za wody naturalne. Nie dotyczy to jedynie wód gazowanych. W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazuje, iż:

* mineralna woda lecznicza, dostarczana za pośrednictwem sieci rozprowadzających sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 36.00.30.0 - usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych,

* mineralna woda lecznicza "............." (rozlewana do pojemników 20 l) oraz naturalna woda mineralna "................" i "................." (rozlewana do pojemników 20 I, 1,5 I i mniejszych) sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 36.00.11.0 - woda w postaci naturalnej zdatna do picia,

* naturalna woda mineralna gazowana "................" i "..........." (rozlewana w butelkach 1,5 I i mniejszych) sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 11.07.11.0 - wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakimi stawkami podatku VAT Spółka powinna opodatkować poszczególne rodzaje sprzedawanych wód leczniczych i mineralnych, i tym samym, pod jakimi symbolami PKWiU powinny być sklasyfikowane ww. czynności?

Zdaniem Spółki sprzedaż mineralnej wody leczniczej, dostarczanej za pomocą sieci rozprowadzających powinna być sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 36.00.30.0 jako usługa związana z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych i opodatkowana obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Sprzedaż naturalnej mineralnej wody leczniczej ".............", nie poddawanej żadnej modyfikacji, rozlewanej do pojemników 20 litrowych powinna być opodatkowana obniżoną stawką VAT w wysokości 8% i sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 36.00.1 - woda w postaci naturalnej.

Sprzedaż naturalnych wód mineralnych "............" oraz "............" poddawanych częściowej modyfikacji i rozlewanych do pojemników 20 litrowych, 1,5 1 i mniejszych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. § 20 ust. 2 i § 21 ust. 1 pkt 1 uznawane są za wody naturalne, powinna być sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 36.00.1 - woda w postaci naturalnej i opodatkowana stawką podatku VAT 8%.

Sprzedaż naturalnej wody mineralnej gazowanej "................" i "..........." w butelkach 1,5 1 i mniejszych powinna być sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 11.07.11.0 - wody mineralne oraz wody gazowane - i opodatkowana stawką podstawową podatku VAT 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z PKWiU:

* w grupowaniu 36.00.11.0 mieści się "Woda w postaci naturalnej zdatna do picia",

* w grupowaniu 36.00.30.0 mieszczą się "Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych.

* w grupowaniu 11.07.11.0 mieszczą się "Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych".

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych.

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%:

* w poz. 70 umieszczona została woda w postaci naturalnej - PKWiU 36.00.1,

* w poz. 141 wymienione zostały usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych" - PKWiU 36.00.30.0.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka ma zamiar od kwietnia 2013 r. rozpocząć wydobywanie z własnych studni wydobywczych i sprzedaż naturalnych mineralnych wód leczniczych "............", naturalnych wód mineralnych "..........." oraz dostarczania wód do zakładów leczniczych oraz basenu solankowego za pomocą sieci wodociągowych. Mineralna woda lecznicza "..........." w przeważającej części będzie rozlewana w postaci naturalnej do pojemników 20 litrowych i sprzedawana do dystrybucji w pijalni wód. Pozostała część będzie poddawana częściowemu uzdatnianiu i sprzedawana w butelkach 1,5 1 i mniejszych jako mineralna woda lecznicza naturalna i gazowana mineralna woda lecznicza. Naturalna woda mineralna "............." również będzie poddawana częściowemu uzdatnianiu i sprzedawana w butelkach 20 1itra, 1,5 I i 1 I i mniejszych jako naturalna woda mineralna oraz w butelkach 1,5 I i mniejszych jako naturalna woda mineralna gazowana. Spółka wskazuje, iż:

* mineralna woda lecznicza dostarczana za pośrednictwem sieci rozprowadzających sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 36.00.30.0 - usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych,

* mineralna woda lecznicza "............" (rozlewana do pojemników 20 l) oraz naturalna woda mineralna "................" i "..........." (rozlewana do pojemników 20 I, 1,5 I i mniejszych) sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 36.00.11.0 - woda w postaci naturalnej zdatna do picia,

naturalna woda mineralna gazowana "................" i "..........." (rozlewana w butelkach 1,5 I i mniejszych) sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 11.07.11.0 - wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych.

W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, że sprzedaż mineralnej wody leczniczej, dostarczanej za pomocą sieci rozprowadzających, o ile podana przez Spółkę klasyfikacja PKWiU 36.00.30.0 jest prawidłowa oraz wody leczniczej ".........." (rozlewanej do pojemników 20 l) oraz wód mineralnych "................" i "..........." (rozlewanych do pojemników 20 I, 1,5 1 i mniejszych), o ile mieszczą się w PKWiU - 36.00.11, a podane klasyfikacje są prawidłowe, należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 70 i poz. 141 załącznika nr 3 do ustawy).

Natomiast dostawa wody mineralnej gazowanej "................" i "..........." - w butelkach 1,5 I i mniejszych sklasyfikowanej w PKWiU 11.07.11.0 podlega opodatkowaniu stawką podstawową VAT 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako że towar ten nie został wymieniony w wykazie towarów objętych stawką preferencyjną.

Odnosząc się do zapytania w części dotyczącej określenia klasyfikacji PKWiU opisanych we wniosku towarów i usług należy wskazać, iż niniejsza interpretacja nie odnosi się do tej kwestii, nie rozstrzyga również prawidłowości dokonanej przez Spółkę klasyfikacji ww. towarów i usług według do właściwego grupowania PKWiU. Należy bowiem zauważyć, iż tut. organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towaru lub usługi do grupowania statystycznego. Podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Dlatego też niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl