ITPP1/443-1191/14/DM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP1/443-1191/14/DM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1191/14/DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 24 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa i terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ś- Etap II oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Ś-W i L-W - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 24 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa i terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ś- Etap II oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Ś-W i L-W.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej VAT). Zgodnie ze statutem Gminy, do zakresu jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W szczególności, wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa i administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego lub właściwym organem administracji rządowej.

Gmina wskazała, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.), gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Podmiotem świadczącym na terenie Gminy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest Zakład Usług Komunalnych w Ś (dalej ZUK). ZUK jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jako zarejestrowany podatnik VAT, ZUK wykonuje na rzecz ostatecznych odbiorców, na podstawie umów cywilnoprawnych, opodatkowane VAT usługi z wykorzystaniem przekazanych przez Gminę elementów infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Gmina podkreśliła, że udostępnia infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową, w tym oczyszczalnię ścieków w Śliwicach, do użytkowania przez ZUK odpłatnie, na podstawie zawartego porozumienia o odpłatności. Odpłatne udostępnianie infrastruktury przez Gminę stanowi świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Gmina dokumentuje wykonywanie tych czynności poprzez wystawienie faktur i rozlicza podatek należny z tego tytułu w składanych deklaracjach VAT-7.

Gmina w 2014 r. rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ś- Etap II oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Ś-W i L-W (dalej Inwestycja), planowany termin zakończenia realizacji Inwestycji i oddania jej do użytkowania upływa 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z przyjętymi zasadami gospodarowania mieniem wodno-kanalizacyjnym w Gminie, po zakończeniu realizacji Inwestycji i przyjęciu jej do użytkowania, Gmina ma zamiar odpłatnego udostępniania Inwestycji do użytkowania przez ZUK.

Do chwili składania wniosku Gmina nie dokonała odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizacji Inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w związku z faktem, że Gmina ma zamiar odpłatnego przekazania Inwestycji (po zakończeniu jej realizacji) do użytkowania przez ZUK w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na zakup towarów i usług służących realizacji Inwestycji na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1 - czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur związanych z realizacją Inwestycji w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u dostawy, lecz nie wcześniej niż w okresie, w którym Gmina otrzymała faktury, zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT lub w jednym z dwóch kolejnych okresów, zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.

Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że Gmina ma zamiar odpłatnego przekazania Inwestycji na rzecz ZUK w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT, to Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na zakup towarów i usług przeznaczonych do realizacji Inwestycji na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 2) Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego może nastąpić w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u dostawcy, lecz nie wcześniej niż w okresie, w którym Gmina otrzymała faktury, zgodnie z art. 86 ust. 10 i I0b pkt 1 ustawy o VAT lub w jednym z dwóch kolejnych okresów, zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska.

Ad. 1. Zgodnie z doprecyzowanym stanowiskiem wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące odliczenia podatku VAT z tytułu dokonywanych zakupów zostało określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z przywołanym przepisem, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada umożliwia zatem odliczenie podatku z tytułu nabyć towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej (np. do odpłatnego przekazania do użytkowania), wyklucza natomiast możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Kwestia ustalania prawa gmin do odliczenia VAT z wydatków związanych z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w stosunku do których przeznaczenie ich do wykonywania czynności opodatkowanych było znane jeszcze przed rozpoczęciem tych inwestycji, była wielokrotnie rozpatrywana przez organy podatkowe, czego przykładem mogą być wydane interpretacje prawa podatkowego. Przykładowo, w interpretacji z dnia 10 lutego 2014 r. znak IBPP1/443-1117/13/DK, Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach w określił, że "skoro Gmina ponosi wydatki z zamiarem ich wykorzystania do działalności opodatkowanej to będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków inwestycyjnych ponoszonych w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy".

Podobne wnioski wynikają z interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2014 r. znak ILPP1/443- 201/14-3/AI, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w uzasadnieniu której organ podatkowy podkreślił, że "Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury wod-kan. oraz z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami infrastruktury wod-kan, bowiem przedmiotowa inwestycja służy/będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych".

W analizowanym przypadku, Gmina wykazuje zamiar przeznaczenia Inwestycji wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. W ocenie Gminy, w oparciu o przywołane regulacje na gruncie VAT, takie przeznaczenie wytworzonych środków trwałych do wykonywania czynności opodatkowanych stwarza możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług zakupionych do realizacji Inwestycji, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 2. Kwestię momentu, w którym powstaje prawo do odliczenia podatku VAT reguluje art. 86 ust. 10-13 ustawy o VAT. Zgodnie z zasadą generalną wynikającą z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że prawo do odliczenia VAT powstaje nie wcześniej niż w tym okresie, w którym nabywca otrzymał fakturę. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie dokona odliczenia podatku naliczonego w terminie określonym na powyższych zasadach, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Powyższe należy więc rozumieć w ten sposób, że prawo do odliczenia VAT przysługuje nie wcześniej niż w okresie, w którym spełnione zostają łącznie dwa warunki:

1.

z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług powstał obowiązek podatkowy u dostawcy,

2.

nabywca otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług.

Z kolei w przypadku nie odliczenia VAT w tym okresie, podatnicy mogą skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w jednym z dwóch okresów rozliczeniowych.

Tym samym ustawodawca wprowadził zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z którą dla ustalenia okresu, w którym podatnicy mogą dokonać odliczenia VAT, istotna jest intencja przeznaczenia nabytych towarów do wykorzystywania w ramach wykonywanych czynności opodatkowanych. Tak więc podatnicy mogą odliczyć podatek VAT z tytułu nabytych towarów i usług niezależnie od tego, kiedy będą one faktycznie przekazane do wykorzystania w ramach działalności gospodarczej, na przykład poprzez odsprzedaż.

Gmina zauważyła, że powyższe stanowisko podzielają organy podatkowe, przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2013 r. znak ITPP1/443-326a/13/MS wskazano, że "w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych".

Analogiczne stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2012 r. znak ILPP2/443-1663/11-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu określił, że "ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych".#8195;

Zdaniem Gminy, dla określenia momentu odliczenia podatku VAT przez Gminę istotne znaczenie ma sam zamiar przeznaczenia Inwestycji do wykonywania działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. Gmina nie musi wstrzymywać się z odliczeniem podatku naliczonego do okresu, w którym nastąpi zakończenie realizacji Inwestycji i jej odpłatne udostępnienie do użytkowania przez ZUK. Tym samym, w ocenie Gminy, prawo do odliczenia VAT z tytułu realizacji Inwestycji przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów lub usług oraz Gmina otrzymała faktury związane z tymi wydatkami. Natomiast w przypadku, gdyby Gmina nie odliczyła VAT w okresie ustalonym według powyższych zasad, będzie mogła skorzystać z odliczenia VAT w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przysługuje bowiem wyłącznie w wypadku gdy podatnik VAT w momencie nabycia towarów/usług przeznacza je do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z wniosku wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podmiotem świadczącym na terenie Gminy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest ZUK, który jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jako zarejestrowany podatnik VAT, ZUK wykonuje na rzecz ostatecznych odbiorców, na podstawie umów cywilnoprawnych, opodatkowane VAT usługi z wykorzystaniem przekazanych przez Gminę elementów infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Gmina udostępnia infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową, w tym oczyszczalnię ścieków w Ś, do użytkowania przez ZUK odpłatnie, na podstawie zawartego porozumienia o odpłatności. Odpłatne udostępnianie infrastruktury przez Gminę stanowi świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Gmina dokumentuje wykonywanie tych czynności poprzez wystawienie faktur i rozlicza podatek należny z tego tytułu w składanych deklaracjach VAT-7.

W 2014 r. Gmina rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ś - Etap II oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Ś-W i L-W (dalej Inwestycja), planowany termin zakończenia realizacji Inwestycji i oddania jej do użytkowania upływa 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami gospodarowania mieniem wodno-kanalizacyjnym w Gminie, po zakończeniu realizacji Inwestycji i przyjęciu jej do użytkowania, Gmina ma zamiar odpłatnego udostępniania Inwestycji do użytkowania przez ZUK.

Odnosząc się do powyższego ponownie podkreślić należy, że warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Z tych też względów z uwagi na to, że realizowana przez Gminę inwestycja dotycząca przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami, zgodnie z zamierzeniem Gminy, będzie przedmiotem odpłatnego przekazania na rzecz ZUK, a więc czynności podlegającej opodatkowaniu, Gminie, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji.

A zatem skoro - jak wynika z wniosku - już przed rozpoczęciem inwestycji zamiarem Gminy było jej wykorzystywanie wyłącznie do czynności opodatkowanych, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z ww. inwestycją, gdyż spełniona jest podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Odnosząc się natomiast do okresu, w którym Gmina będzie mogła zrealizować uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację inwestycji należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ww. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Oznacza to, że z odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 cyt. ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

* powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,

* doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,

* podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 11 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przy czym termin "dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych" do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

A zatem Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, natomiast odliczenie podatku winno nastąpić na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług oraz Gmina będzie posiadała faktury dokumentujące nabycie towarów i usług. Prawo to Gmina może zrealizować również za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, jeśli nie dokonana tego odliczenia w pierwszym okresie rozliczeniowym. Natomiast, jeżeli do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie dojdzie w ww. terminach, zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b, ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, będzie mogła dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony poprzez korektę deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym faktycznie powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl