Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1185/14/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska... zarejestrowała Pani od 2 stycznia 2009 r. Przedmiotem działalności gospodarczej zgodnie z PKD jest - Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z). Sprzedaży usług medycznych dokonuje Pani wyłącznie dla podmiotów leczniczych. W Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności wpisała Pani dwa podmioty lecznicze. W poprzednim roku podatkowym nie wykonała Pani jakiejkolwiek sprzedaży usług i towarów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. W styczniu bieżącego roku, na podstawie rachunku Nr.. dokonała Pani sprzedaży samochodu, będącego środkiem trwałym, dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na kwotę 10.800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset zł). Zapłata nastąpiła gotówką. Na rachunku zamieściła Pani dane kupującego włącznie z NIP.

W sierpniu bieżącego roku dokonała Pani ponownie sprzedaży samochodu po wypadku komunikacyjnym, będącego środkiem trwałym w Pani firmie, osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Uszkodzenie samochodu nastąpiło z winy sprawcy wypadku, wartość naprawy samochodu zbliżona jest do wartości wyjściowej samochodu i jest przedmiotem sporu sądowego z firmą ubezpieczeniową. Sprzedaż wraku samochodu udokumentowana została wystawioną fakturą Nr.. z danymi kupującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP. Zapłata nastąpiła w formie przelewu na konto firmy - indywidualna Praktyka Lekarska... w kwocie: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł). W tytule przelewu podano numer faktury z datą jej wystawienia. Sprzedaż nastąpiła tej samej osobie fizycznej jak poprzednio. Tym samym w sierpniu 2014 r. przekroczony został limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Nadmieniła Pani, że nie zamierza prowadzić do końca roku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

W świetle powyższego powzięła Pani wątpliwość co do prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z incydentalną sprzedażą samochodu powstaje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzona będzie sprzedaż wyłącznie dla podmiotów leczniczych.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wskazała Pani - mając za podstawę poz. 34 i 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - że przekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej z powodu incydentalnej sprzedaży samochodu osobowego nie spowoduje obowiązku instalacji kasy fiskalnej do końca roku podatkowego 2014 r. Oba zdarzenia zostały udokumentowane rachunkiem/fakturą, w których zawarte są dane identyfikujące odbiorcę. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyły. Zapłatę za jedną z usług dokonano w całości drogą przelewu bankowego na konto. Liczba świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym wynosi zero.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 34 tego rozporządzenia wymieniono, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

1.

każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;

2.

liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Natomiast w poz. 37 powołanego załącznika, wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Jak wynika z § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Z wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej, nie wykonuje Pani żadnych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie osiąga Pani z tego tytułu żadnych obrotów. Jednakże za kwotę 25.800 zł dokonała Pani - na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sprzedaży dwóch samochodów, które były wykorzystywane w Pani firmie.

Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że stosownie do zapisu § 3 ust. 1, w związku z przekroczeniem kwoty obrotu w wysokości 20.000 zł z tytułu dokonania sprzedaży samochodu osobowego na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstał wobec Pani obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Mając jednak na uwadze fakt, że przekroczenie kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nastąpiło w wyniku dokonania dwóch transakcji i - jak Pani wskazała w złożonym wniosku - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy Pani usług na rzecz osób o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, to w chwili obecnej nie ma Pani obowiązku zainstalowania i ufiskalnienia kasy rejestrującej.

Należy jednak podkreślić, że powołane regulacje wynikające z § 2 ww. rozporządzenia, dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji mają charakter przedmiotowy i odnoszą się do konkretnego rodzaju transakcji.

Tym samym, zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia przedmiotowej ewidencji określony w powołanych normach prawnych, tj. § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 34 i 37 załącznika do powołanego rozporządzenia, ogranicza się wyłącznie do czynności, których przedmiotem jest świadczenie usług.

Mając na względzie powyższe należy zatem stwierdzić, że z chwilą ewentualnego dokonania kolejnej transakcji sprzedaży na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, będzie Pani miała obowiązek zaewidencjonować tą sprzedaż przy zastosowaniu ufiskalnionej uprzednio kasy rejestrującej.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie wyżej wskazanego § 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia w powiązaniu z poz. 34 i 37 załącznika do tego rozporządzenia.

Wobec powyższego, oceniając całościowo przedstawione przez Panią stanowisko, a w szczególności podstawę prawną, na której zostało ono zbudowane, stanowisko to uznano za nieprawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. kwestie będące przedmiotem niniejszej sprawy regulować będą przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544)

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl