Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1167/13/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2013 r. (data wpływu 13 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2013 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina realizuje projekt nr......współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 - "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta", Działanie 4.2 "Rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego.....na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi - 3. 310. 122,64 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.947. 235,89 zł. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja nabrzeża jeziora....poprzez budowę ciągu pieszego wraz z małą architekturą oraz tarasem widokowym, który połączy budowaną kładkę nad ulicą.....oraz torami a modernizowanym molo. Rewitalizacja nadbrzeża jeziora spowoduje pełniejsze wykorzystanie walorów estetycznych, rekreacyjnych i kulturowych miasta, a tym samym przyczyni się do pobudzenia ruchu turystycznego mieście. Obszar, na którym znajduje się ciąg pieszy jest terenem o przeznaczeniu turystycznym. Potrzeby mieszkańców w zakresie objętym projektem wiążą się z wypoczynkiem, aktywną rekreacją, oglądaniem regat oraz innych pokazów organizowanych dla publiczności a także spędzeniem czasu na niepogodę (spacery nowym ciągiem pieszym) i poza sezonem letnim (rekreacja zimowa). Budowa ciągu pieszego i jednocześnie modernizacja portu oraz mola, jak również budowa kładki, łącząca centrum miasta z nadbrzeżem jeziora wpłynie na podniesienie atrakcyjności gospodarczej a także turystycznej.... Wykonalność techniczna będzie prowadzona w oparciu o dotychczas zdobyte doświadczenie i będzie się koncentrować na jasnych i realistycznych celach powszechnie akceptowanych przez podmioty odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, pracodawców i pracowników, a także przez społeczności lokalne. Będzie opierać się na całym szeregu powiązanych ze sobą działań oraz będzie oferować wartość dodaną względem polityk oraz własnych i pozyskanych z funduszy unijnych środków. Ciąg pieszy wraz z tarasem widokowym będzie dostosowany do wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W ramach tych prac będzie również montaż oświetlenia ciągu pieszego (271 sztuk), który jest ważnym elementem, gdyż daje bezpieczeństwo osobom wypoczywającym na terenie rewitalizowanym. Oświetlenie będzie tak montowane, aby sygnalizować kierunek poruszania się. Dodatkowo oświetlenie doda uroku obiektowi. Ponadto, żeby taras widokowy mógł pełnić swoją funkcję, Gmina zamontuje małą architekturę (ławki 32 sztuki, śmietniczki 10 sztuk) na tarasie, jak również wzdłuż ciągu pieszego. Realizacja tych elementów jest niezbędna tym bardziej, że z obiektu będą korzystały również osoby starsze. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowy zrewitalizowany obiekt - ciąg pieszy, który przyczyni się do poprawy życia społeczności lokalnej oraz zaspokoi podstawowe potrzeby mieszkańców i turystów. Na główny produkt, jakim jest ciąg pieszy składa się:

* liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 sztuka,

* powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - 6,37 ha,

* liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych obiektów małej architektury - 42 sztuki,

* długość wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych ciągów komunikacji pieszej - 0,23 km,

* liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 sztuka,

* długość wybudowanej/wyremontowanej infrastruktury technicznej - 1542 m (długość instalacji elektrycznej),

* liczba wybudowanych punktów oświetleniowych - 271 sztuki.

Właścicielem projektu po jego zakończeniu będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w......, który jest jednostką budżetową Gminy. Jednostką bezpośrednio nadzorującą wdrażanie projektu jest Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w.... Wydział ten realizuje wszystkie zadania inwestycyjne podejmowane przez miasto. Za realizację projektu jest odpowiedzialny Urząd Miejski. Projektem po jego zakończeniu będzie zarządzał MOSiR w.... Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada doświadczenie, które pozwoli na świadczenie usług wysokiej jakości. Po zakończeniu finansowania ze środków UE wytworzone w wyniku realizacji produkty pozostaną własnością beneficjenta - Gminy Miejskiej. Eksploatacja ciągu pieszego będzie zajmował się MOSiR., będący jednostką budżetową Gminy. Projekt po jego zakończeniu nie będzie wymagał dalszego dofinansowania oprócz nakładów na bieżące utrzymanie. Środki na bieżące utrzymanie produktów będą pochodziły z budżetu MOSiR-u.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie miała możliwość dokonania odliczeń podatku VAT naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jest beneficjentem projektu. Inwestycję realizuje Gmina, ale nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu, w związku z powyższym nie może dokonać odliczenia podatku VAT, dlatego podatek ten jest kosztem kwalifikowanym. Nie jest także możliwe odzyskanie podatku naliczonego poprzez jego zwrot w trybie przewidzianym w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, wobec czego nie są uznawane za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia. Ponieważ inwestycję realizuje gmina - czynny podatnik VAT, ale nie będzie dokonywała czynności podlegających opodatkowaniu, nie może dokonywać odliczenia podatku VAT i dlatego podatek jest kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług. Ponadto prawo do odliczenia przysługuje tylko w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Informacyjnie wskazać należy, że w analogiczny sposób kwestia ta została uregulowana, w § 8 ust. 3 i 4 oraz w rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656),

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki na realizację ww. projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku, ponieważ z treści wniosku nie wynika, że zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl