Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 lutego 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1136/10/BK
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2010 r. (data wpływu 19 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek gruntu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek gruntu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 28 lipca 2008 r. nabył Pan wraz ze współwłaścicielem działkę budowlaną nr 19/17o pow. 0,248 ha oraz działkę nr 19/20 o powierzchni 0,1024 ha za cenę 80.000 zł. Pieniądze na ten cel wyłożył Pan, zaś współwłaściciel miał spłacić połowę kwoty w późniejszym terminie. Działka nr 19/20 miała zostać sprzedana, a pieniądze miał Pan wraz ze współwłaścicielem przeznaczyć na budowę domów na działce nr 19/17, która może zostać podzielona zgodnie z planem przestrzennym na dwie równe części. W dniu 18 marca 2009 r. na podstawie aktu notarialnego współwłaściciel z powodu braku środków finansowych zrzekł się współwłasności na Pana rzecz. W 2009 r. sprzedał Pan działkę nr 19/20 za kwotę 25.000 zł. Pieniądze te przeznaczył Pan na planowaną w przyszłości budowę domu na jednej z części działek nr 19/17 (drugą część działki zamierzał Pan sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na budowę ww. budynku mieszkalnego). Z uwagi na zaistniałe okoliczności losowe (choroba ojca) oraz fakt, iż wielkość płaconych alimentów, nie pozwala na wzięcie odpowiednio dużego kredytu na budowę domu ma Pan zamiar podzielić działkę nr 19/17 na dwie działki budowlane i dokonać ich sprzedaży. Uzyskane pieniądze ma Pan zamiar w całości przeznaczyć na zakup mieszkania, ponieważ w tej chwili wynajmuje stancję. Nie zamierza Pan za uzyskane pieniądze kupić kolejnej działki budowlanej w celu ponownej odsprzedaży. Nie posiada Pan innych gruntów. Jedynym celem podziału i sprzedaży działek jest chęć kupienia mieszkania. Działki nie będą sprzedawane w sposób ciągły, ale w sytuacji gdy będzie Pan potrzebował środki finansowe na ww. cel.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podział działki nr 19/17, a następnie sprzedaż podzielonych działek spowoduje, że ich dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pana zdaniem, z uwagi na fakt, iż nie prowadzi działalności gospodarczej i prowadzić nie może z racji wykonywanego zawodu (jest Pan policjantem) jak i to, że podział działki nr 19/17, a następnie jej sprzedaż nie ma na celu prowadzenia działalności gospodarczej, czynność ta nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto częstotliwość sprzedaży działek nie powoduje, że można uznać Pana za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast zgodnie z treścią art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Artykuł 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

W związku z powyższym, aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż uznanie osoby za podatnika w myśl ustawy, uzależnione jest od prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, gdy czynność ta została wykonana w ramach działalności gospodarczej, w związku z którą dana czynność jest wykonywana. Dlatego też uzasadnionym jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników, nawet jeżeli wykonują czynność dostawy towarów, jeśli zbywają część majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego sprzedaży.

Zatem należy stwierdzić, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w 2008 r. nabył Pan wraz ze współwłaścicielem dwie działki budowlane o nr 19/17 i 19/20. W 2009 r. na podstawie aktu notarialnego współwłaściciel z powodu braku środków finansowych zrzekł się współwłasności na Pana rzecz. W tym samym roku sprzedał Pan działkę o nr 19/20. Pieniądze ze sprzedaży tej działki przeznaczył Pan na budowę domu, który zamierzał wybudować na jednej z części pozostałej działki nr 19/17 (drugą część zamierzał sprzedać, a uzyskane środki również przeznaczyć na budowę domu). Ze względu na trudne warunki finansowe oraz zdarzenia losowe (choroba ojca) i brak możliwości uzyskania kredytu bankowego zamierza Pan podzielić działkę nr 19/17 na dwie części, a uzyskane środki finansowe przeznaczyć na zakup mieszkania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż pomimo, że sprzedaż gruntów traktowana jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, to z okoliczności sprawy nie wynika, aby planując sprzedaż wyżej opisanych gruntów, działał Pan w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Oznacza to zatem działanie Strony w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Reasumując, sprzedaż opisanych wyżej działek gruntu, nabytych z zamiarem wybudowania domu i niewykorzystywanych w jakiejkolwiek działalności, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tym samym dokonując sprzedaży nie będzie Pan działał jako podatnik podatku od towarów i usług. W rezultacie, z tego tytułu nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl