ITPP1/443-1127/12/DM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1127/12/DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2012 r. (data wpływu 18 września 2012 r.) uzupełnionym w dniu 19 października 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 19 października 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia dostawy nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Decyzją z dnia 5 stycznia 2012 r. Wojewoda, na wniosek S.A. (dalej spółka akcyjna), ustalił lokalizację przedsięwzięcia X pn.: "P" m.in. na działce:

1.

nr 89/3 o pow. 6454 m2, obręb G, która powstanie z podziału działki nr 89 ujawnionej w KW. Zgodnie z protokołem do operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 9 marca 2012 r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), działka zabudowana jest zbiornikiem retencyjnym, a sam grunt jest zdrenowany. Wartość nieruchomości została oszacowana. W tym wartość składników budowlanych w postaci zbiornika retencyjnego oraz drenażu. Zgodnie z informacją Biura zawartą w załączniku nr 2 do pisma z dnia 2 lipca 2012 r. na działce znajduje się obiekt liniowy w postaci jezdni ziemnej.

2.

nr 76/4 o pow. 1947 m2, obręb G, która powstanie z podziału działki nr 76 ujawnionej w KW. Zgodnie z protokołem do operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 8 marca 2012 r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), działka zabudowana jest drogą gruntową i studnią kręgów betonowych. Wartość nieruchomości została oszacowana. W tym wartość składników budowlanych w postaci drogi gruntowej oraz studni. Zgodnie z informacją Biura zawartą w załączniku nr 2 do pisma z dnia 2 lipca 2012 r. na działce znajduje się obiekt liniowy w postaci jezdni ziemnej.

3.

nr 207/1 o pow. 612 m2, obręb G, która powstanie z podziału działki nr 207 ujawnionej w KW. Zgodnie z protokołem do operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 12 marca 2012 r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), działka zabudowana jest słupem betonowym. Wartość nieruchomości została oszacowana. Słup betonowy został wyceniony, podobnie jak budowle położone na innych ww. i nw. działkach, jako własność obecnego właściciela działki.

4.

nr 207/2 o pow. 2242 m2, obręb G, która powstanie z podziału działki nr 207 ujawnionej w KW. Zgodnie z protokołem do operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 12 marca 2012 r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), działka zabudowana jest słupkami betonowymi. Wartość nieruchomości została oszacowana. Słupki betonowe jako własność obecnego właściciela działki został wycenione.

5.

nr 47/6 o pow. 608 m2, obręb R, gmina Z, która powstanie z podziału działki nr 47/1 ujawnionej w KW. Zgodnie z protokołem z wizji terenowej stanowiącym załącznik do sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 12 lipca 2012 r. operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości nieruchomości określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), na działce nr 47/6 znajdują się budowle w postaci ogrodzenia z siatki metalowej, podmurówki betonowe oraz studnia. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi zł, w tym wartość ogrodzenia z siatki metalowej, podmurówek betonowych oraz studni wynosi zł. Biuro w załączniku nr 2 do pisma z dnia 2 lipca 2012 r. klasyfikuje ogrodzenie znajdujące się na ww. działce jako budowlę.

6.

nr 47/5 o pow. 577 m2, obręb R, gmina Z, która powstanie z podziału działki nr 47/1 - KW. Zgodnie z inwentaryzacją stanowiącą załącznik do operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 3 marca 2012 r. ustalającego wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), na działce nr 47/5 znajduje się altanka na fundamentach o pow. 4 m2 oraz budowle: ogrodzenie z siatki metalowej, podmurówki betonowe, kostka brukowa oraz furtka metalowa. Jako składniki budowlane w ww. operacie wycenione zostały: ogrodzenie z siatki metalowej, podmurówki betonowe, furtka metalowa, kostka brukowa oraz altana. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi zł.

7.

nr 46/2 o pow. 581 m2, obręb G, która powstanie z podziału działki nr 46 - KW. Zgodnie z inwentaryzacją stanowiącą załącznik do operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 13 marca 2012 r. ustalającego wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), na działce nr 46/2 znajduje się budowla w postaci płyt betonowych. Jako składniki budowlane w ww. operacie wycenione zostały: plac utwardzony, osadnik na nieczystości. Wg informacji Biura zawartej w załączniku nr 2 do pisma z dnia 2 lipca 2012 r. na działce znajdują się budowle w postaci szamba oraz obiekt liniowy - jezdnia ziemna. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi zł.

8.

nr 188/6 o pow. 643 m2, obręb G, która powstanie z podziału działki nr 188/1 - KW. Zgodnie z inwentaryzacją stanowiącą załącznik do operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 2 lipca 2012 r. ustalającego wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), na działce nr 188/6 znajdują się budowle: studzienka telekomunikacyjna, zasuwa wody plus hydrant, parking (kostka brukowa), system nawadniania roślinności. Zgodnie z operatem działka stanowi część parkingu samochodowego. Jako składniki budowlane w ww. operacie wycenione zostały: parking (kostka betonowa) i system nawadniania. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi zł.

9.

nr 49 o pow. 5300 m2, obręb R, gmina Z, dla której prowadzony jest zbiór dokumentów. Zgodnie z protokołem do operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 7 marca 2012 r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), działka zabudowana jest wiaduktem kolejowym. Wartość nieruchomości została oszacowana.

10.

nr 64/4 o pow. 594 m2 i 64/5 o pow. 63 m2, obręb G, która powstanie z podziału działki nr 64/2 ujawnionej w KW. Zgodnie z protokołem do operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 19 marca 2012 r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o (...), na działkach znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej, latarnie, utwardzenie pod transport ciężarowy. Wartość nieruchomości została oszacowana. W tym wartość składników budowlanych w postaci ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych oraz drogi/placu dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych z kostki betonowej.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia X zatwierdzi wskazane powyżej podziały zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju (...) (zwanej dalej ustawą o (...)). Właścicielami ww. działek są osoby fizyczne.

Na mocy wyżej wskazanej decyzji Wojewody, z dniem jej ostateczności działki nr 89/3, 76/4, 207/1, 207/2, 47/6, 47/5, 46/2, 188/6, 49, 64/4, 64/5 staną się własnością Wnioskodawcy - art. 24a ust. 3 ustawy o (...) stanowi, że nieruchomości objęte decyzją o lokalizacji przedsięwzięcia X, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia X stała się ostateczna.

Zdarzenie przyszłe:

1.

Wnioskodawca zamierza nieruchomości ujęte w pkt 1-10, po ich nabyciu z mocy prawa, sprzedać na rzecz spółki akcyjnej, w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stan faktyczny nieruchomości nie ulegnie zmianie.

2.

Wnioskodawca zamierza nieruchomości wskazane w pkt 1-10 położone w G i R, sprzedać na rzecz spółki akcyjnej, w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W okresie od dnia nabycia z mocy prawa działek zabudowanych do dnia sprzedaży, spółka akcyjna w ramach realizacji projektu pn. P wybierze generalnego wykonawcę, którego zadaniem będzie rozbiórka budynków i budowli istniejących na gruntach przeznaczonych pod realizację inwestycji, a następnie rozpoczęcie robót bezpośrednio związanych z budową infrastruktury kolejowej. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2015 r.

Zgodnie z informacją od spółki akcyjnej w ramach projektowanej inwestycji na działkach powstaną m.in.:

1.

dz. nr 89/3 - droga, nasyp drogowy, stacja bazowa GSM, przebudowa mediów,

2.

dz. nr 76/4 - droga, skarpa, przebudowa mediów,

3.

dz. nr 207/1 - nasyp kolejowy,

4.

dz. nr 207/2 - zbiornik retencyjny, droga, skarpa, rowy odwadniające, ogrodzenie, przebudowa mediów,

5.

dz. nr 47/6 - nasyp drogowy, rów odwadniający, skarpa,

6.

dz. nr 47/5 - nasyp kolejowy, nasyp drogowy, rów melioracyjny, przebudowa mediów,

7.

dz. nr 46/2 - droga, przebudowa mediów,

8.

dz. nr 188/6 - droga, chodnik, przebudowa mediów,

9.

dz. nr 49 - nasyp drogowy, wiadukt drogowy, nasyp kolejowy, rowy odwadniające, przebudowa mediów,

10.

dz. nr 64/4 - nasyp kolejowy, dwa rowy odwadniające, ekran akustyczny, przebudowa mediów; dz. 64/5 - droga.

Sprzedaż ww. działek na rzecz spółki akcyjnej nastąpi po faktycznym wybudowaniu ww. obiektów budowlanych a przed zakończeniem inwestycji objętej projektem pn. P. Nakłady na wybudowanie ww. obiektów poniesie inwestor czyli spółka akcyjna.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że osoby fizyczne będące właścicielami przedmiotowych nieruchomości oświadczyły w protokołach uzgodnień zawartych z pełnomocnikiem spółki akcyjnej, działającym w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, dotyczących odszkodowań, że przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte na cele osobiste, nieruchomości nie są składnikiem mienia przedsiębiorstwa, osoby fizyczne nie są czynnymi podatnikami VAT oraz nie był odliczany podatek naliczony od zakupów związanych nieruchomością, za wyjątkiem osób fizycznych będących właścicielami działki nr 49 obręb R, którzy nie podpisali protokołu uzgodnień.

Wobec powyższego, Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym przyjął, że sprzedaż wszystkich budynków i budowli położonych na przedmiotowych nieruchomościach będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy sprzedaż spółce akcyjnej nieruchomości przedmiotowych opisanych wyżej, jest zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2.

Czy sprzedaż spółce akcyjnej ww. nieruchomości opisanych w pkt 1-10, na których zostaną wybudowane budowle opisane w zdarzeniu przyszłym 2 jest zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa (sprzedaż w trybie bezprzetargowym) ww. nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumieć należy m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Działki, o których mowa w pkt 1-10 zabudowane są budowlami: zbiornikiem retencyjnym, studnią, słupami betonowymi, ogrodzeniami na podmurówce betonowej, placami utwardzonymi, parkingami, wiaduktem. Z uwagi na fakt, że sprzedaż przez Wnioskodawcę budowli położonych na ww. działkach będzie dokonywana w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia (po wcześniejszym nabyciu z mocy prawa prawa własności nieruchomości na skutek wydania decyzji lokalizacyjnej), tj. budowle nie będą przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnym charakterze, stanowiące czynności podlegające opodatkowaniu, sprzedaż ta nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednakże sprzedaż będzie mogła podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętych zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do obiektu nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tego obiektu.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawcy w stosunku do budowli, mających być przedmiotem sprzedaży, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak również w trakcie użytkowania budowli Wnioskodawca nie będzie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie budowli, sprzedaż budowli położonych na ww. działkach jest zwolniona z podatku VAT.

Z kolei zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków i budowli, grunt na którym są one posadowione dzieli byt prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków i budowli trwale z gruntem związanych.

Jeżeli dostawa budynków i budowli korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym one są posadowione.

Biorąc pod uwagę fakt, że dostawa budowli jest zwolniona od podatku VAT, dostawa gruntu ww. działek jest również zwolniona z podatku VAT.

Zdarzenie przyszłe 2:

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa (sprzedaż w trybie bezprzetargowym) nieruchomości określonych w pkt 1-10 będzie zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumieć należy m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z uwagi na fakt, że sprzedaż przez Wnioskodawcę budowli w postaci: nasypu kolejowego lub drogowego (budowla ziemna w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego), skarp stanowiących element konstrukcyjny infrastruktury technicznej (budowle ziemne w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego), drogi (obiekt liniowy w rozumieniu art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego), ogrodzenia, przystanku kolejowego lub muru oporowego (również budowle) położonych na działkach określonych w pkt 1-10 będzie dokonywana w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia (po wcześniejszym nabyciu z mocy prawa prawa własności nieruchomości na skutek wydania decyzji lokalizacyjnej), tj. budowle nie będą przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnym charakterze, stanowiące czynności podlegające opodatkowaniu, sprzedaż ta nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

Jednakże sprzedaż będzie mogła podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętych zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do obiektu nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tego obiektu.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawcy w stosunku do budowli, mających być przedmiotem sprzedaży, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak również w trakcie użytkowania budowli Wnioskodawca nie będzie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie budowli, sprzedaż budowli położonych na działkach określonych w pkt 1-10 jest zwolniona z podatku VAT. Z kolei zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków i budowli, grunt na którym są one posadowione dzieli byt prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków i budowli trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków i budowli korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym one są posadowione.

Biorąc pod uwagę fakt, że dostawa budynków lub budowli jest zwolniona z podatku VAT, dostawa gruntu ww. działek jest również zwolniona od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że obiekty budowlane, o których mowa we wniosku, stanowią budynki i budowle w rozumieniu ww. ustawy - Prawo budowlane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl