Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1126/14/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży biletów wstępu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży biletów wstępu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Centrum jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Centrum zostało powołane w dn. 4 listopada 2010 r. Uchwałą Rady Miasta nr _, działa na podstawie Uchwały Rady Miasta nr __ z dn. 28 czerwca 2012 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa w dniu...). Centrum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę pod nr __ i posiada osobowość prawną. Centrum działa w szczególności na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie statutu. Zgodnie z § 5 statutu celami programowymi Centrum są:

1. Wprowadzanie odbiorców, zróżnicowanych pod względem wieku i posiadanych zasobów wiedzy, w świat wybranych dziedzin kultury naukowej i technicznej, w tym umożliwienie wspomagania realizacji zadań dydaktycznych realizowanych przez instytucje edukacyjne;

2. Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury;

3. Upowszechnianie światowego, a w szczególności polskiego dorobku naukowego, technicznego i kulturowego;

4. Wzbudzanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie naukami przyrodniczymi, technicznymi oraz różnorodnymi formami aktywności kulturowej i artystycznej;

5. Ukazanie znaczenia w życiu codziennym współczesnego człowieka oraz roli w rozwoju osobistym i społecznym nauki, techniki i kultury;

6. Pełnienie roli ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego;

7. Tworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy i kultury.

Centrum w zakresie przedmiotu swojego działania w szczególności:

1. Tworzy i udostępnia ekspozycje składające się z interaktywnych urządzeń i eksponatów, umożliwiających samodzielne przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń;

2. Tworzy specjalistyczną infrastrukturę multimedialną i przy jej wykorzystaniu prezentuje programy edukacyjne i poznawcze oraz materiały związane z popularyzacją nauki, techniki i kultury;

3. Tworzy i udostępnia ekspozycje objazdowe służące w szczególności szkołom i placówkom oświatowym;

4. Organizuje popularnonaukowe pokazy oraz zajęcia laboratoryjne;

5. Organizuje i współorganizuje spotkania, odczyty, wykłady, konferencje, szkolenia, pokazy, imprezy masowe oraz uroczystości o charakterze naukowym, artystycznym i kulturalnym;

6. Opracowuje, publikuje i rozpowszechnia wydawnictwa z zakresu swojej działalności;

7. Prowadzi, wspiera i publikuje wyniki badan naukowych związanych z zakresem swojej działalności;

8. Inicjuje, wspiera i prowadzi projekty związane z zakresem swojej działalności;

9. Współpracuje z innymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, mediami, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi, w szczególności prowadzącymi działalność w zakresie kultury, edukacji i popularyzacji nauki w kraju i za graniczą;

10. Pozyskuje środki pozabudżetowe z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej i wykorzystuje je na realizację zadań statutowych;

11. Podejmuje inne działania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej i regionalnej.

Realizacja celów programowych Centrum następuje poprzez różne formy działania i w różnych miejscach, ale w głównej mierze w jej siedzibie, czyli w obiekcie, gdzie znajduje się powierzchnia wystawiennicza i przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury, multimediów oraz w sposób interaktywny, co ułatwia uczestnikom rozumienie prezentowanych zjawisk. Siedziba instytucji to dawne młyny R., budynki zbudowane na przełomie XIX i XX, teraz całkowicie odrestaurowane, służą nauce i zabawie. Na przestrzeni 5 tys. m2, na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe, sale ekspozycyjne dla dzieci i biura.

W Centrum można oglądać dwie stałe wystawy - "O..." - poświęconą idei koła i ruchu obrotowego, także w odniesieniu do dzieła M. K. "O..." oraz "R..." - nawiązująca do przepływającej przez T. W., obejmująca model rzeki od źródeł po ujście. Zwiedzający mają też do dyspozycji wystawy czasowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej i realizacji zadań statutowych Wnioskodawca sprzedaje bilety wstępu dla osób indywidualnych lub zorganizowanych grup na następujące atrakcje odbywające się na obiekcie wystawowym:

Oferta a) - pokaz naukowy - wykupiony bilet uprawnia do wzięcia udziału w interaktywnym pokazie naukowym; około 40-50 minutowy przygotowany przez pracowników Centrum fabularyzowany pokaz na określony temat, prowadzony przez 2 pracowników w specjalnie przystosowanej sali na terenie Centrum (widownia, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, odpowiednio dobrana scenografia). W żartobliwą fabułę pokazu wplecione są doświadczenia prowadzone przez demonstratorów. Do udziału w wybranych pokazach doświadczeń zapraszani są uczestnicy z widowni. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno dla uczestników indywidualnych jaki grup zorganizowanych.

Oferta b) - ścieżka tematyczna - wykupiony bilet uprawnia do wzięcia udziału w ścieżce tematycznej; Ścieżka tematyczna pod względem aktywności uczestnika jest porównywalna ze zwiedzaniem wystaw. Różnica polega na tym ze zwiedzający otrzymuje od pracowników Centrum szczegółową instrukcję pozwalającą mu rozwiązać konkretne zadanie. Centrum posiada w ofercie dwie ścieżki na wystawach K oraz B. Zajęcia rozpoczynają się od prowadzonej przez pracownika Centrum prezentacji na temat wystawy wybranej przez grupę uczestników. Po prezentacji uczestnicy zostają przez prowadzących podzieleni na 2-3 osobowe zespoły i otrzymują wcześniej przygotowane karty pracy z pytaniami, dotyczącymi eksponatów danej wystawy. Następnie rozpoczynają zwiedzanie, podczas którego muszą udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych eksponatów. Zajęcia kończą się częścią podsumowującą prowadzoną przez pracowników Centrum z użyciem systemu T. Każda z grup otrzymuje pilot pozwalający na szybkie udzielanie odpowiedzi poprzez komunikację z komputerem. Odpowiedzi zbierane są za pomocą specjalnej aplikacji, która pozwala później na zaprezentowanie wyników w formie ilościowej (% poprawnych odpowiedzi udzielonych przez każdą z grup) i zaprezentowanie ich w formie rankingu. Opiekun grupy otrzymuje po zajęciach ranking w formie drukowanej. Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych na wszystkich etapach edukacyjnych. Trwają w zależności od grupy wiekowej od 1 h do około 1.5 h.

Zajęcia z użyciem programu T prowadzone są przez jednego pracownika Centrum. Dodatkowo na każdej wystawie dostępni są informatorzy służący pomocą podczas zwiedzania.

Oferta c) - warsztaty - wykupiony bilet uprawnia do wstępu na przeprowadzenie samodzielnych eksperymentów i badań oraz do uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych przez instruktorów Centrum. Zajęcia rozpoczynają się od prezentacji multimedialnej, po której następuje część eksperymentalna, pokazowa i podsumowanie. Przykładem takiego warsztatu jest warsztat: ruchome obrazy dla dzieci. Umożliwia on pierwsze spotkanie dzieci z kinem; dzieci nie są tylko widzami ale tworzą własną animację. Warsztat ma na celu przybliżenie zagadnień teoretycznych takich jak: optyka i widzenie i praktycznych

Oferta d) - zwiedzanie + warsztaty - wykupiony bilet uprawnia do 2 godzinnego zwiedzania wystaw w Centrum oraz wzięcia udziału w warsztacie. Na zajęciach uczestnicy wraz z instruktorami realizują temat zajęć, przeprowadzają samodzielnie eksperymenty i badania.

Oferta e) - zwiedzanie - bilet uprawnia do zwiedzania wystaw i ekspozycji w Centrum. Zwiedzanie Centrum odbywa się poprzez interakcje z eksponatami, uczestnicy przeprowadzają eksperymenty i badania pod kontrolą instruktorów obsługujących dany eksponat.

Ponadto Podatnik zamierza rozszerzyć ofertę o sprzedaż biletów uprawniających do wstępu do pracowni fizycznej i biologicznej utworzonych w wydzielonych pomieszczeniach (Oferta f).

Celem pracowni fizycznej będzie rozwijanie wiedzy z zakresu fizyki poprzez praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. W pracowni będzie można wykonywać eksperymenty fizyczne i zapoznać się z metodologią badań naukowych tak aby zapoznać się z procesem badawczym przeprowadzanym w prawdziwych laboratoriach. Wykupiony bilet będzie uprawniał do korzystania przy eksperymentach z wyposażenia laboratorium. Dodatkowo pracownia będzie wyposażona w projektor multimedialny umożliwiający zapoznanie uczestników z warunkami pracy w laboratorium i ułatwiający wprowadzenie w temat. Podobnie będzie funkcjonowała pracownia biologiczna, w której uczestnicy po zapoznaniu się z problemem badawczym sami postawią hipotezę i mogą samodzielnie przeprowadzić doświadczenia korzystając z umieszczonego w pracowni sprzętu w celu jej potwierdzenia lub odrzucenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi świadczone przez Centrum w formie sprzedaży biletów (dla osób indywidualnych lub grup) uprawniających do wstępu na oferowane atrakcje:

oferta a) pokazy naukowe,

oferta b) ścieżki tematyczne,

oferta c) warsztaty,

oferta d) zwiedzanie+warsztaty,

oferta e) zwiedzanie,

oferta f) zajęcia w pracowni fizycznej lub biologicznej.

Zdaniem Podatnika wszystkie świadczone usługi w zakresie oferty od a) do f) są opodatkowane stawką 8% jako usługi wstępu do obiektów kulturalnych.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dalej "ustawa o VAT" w art. 43 ust. 1 pkt 33 przewiduje zwolnienie od podatku dla usług kulturalnych świadczonych przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną. Centrum jest instytucją kultury i świadczy usługi kulturalne. Jednakże art. 43 ust. 19 ustawy, wyklucza zastosowanie zwolnienia w przypadku usług kulturalnych świadczonych przez ww. podmioty w zakresie usług wstępu:

a.

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b.

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c.

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, usługi wymienione w załączniku nr 3 podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną, tj. obecnie 8%. Pod poz. 182 jako objęte stawką 8% zostały wymienione usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu do obiektów kulturalnych bez względu na symbol PKWiU. Podobnie w poz. 183 jako objęte stawką 8% VAT wymienione zostały usługi związane z rozrywką i rekreacją-wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. A zatem usługi wstępu do parków rozrywki czy obiektów kulturalnych świadczone przez instytucje kultury nie są objęte zwolnieniem ale są opodatkowane stawką 8% VAT.

Usługi wstępu zdefiniowane zostały w art. 32 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z tym rozporządzeniem usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej, w szczególności prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wydarzenia kulturalne; prawa wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody oraz prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe.

Zdaniem Podatnika, Centrum świadczy w zakresie ofert od a) do f) usługi wstępu na imprezy o charakterze kulturalno-naukowym oraz wstępu na wystawy i inne wydarzenia kulturalne (takie jak pokazy, warsztaty, czy badania w laboratoriach) zgodne z definicją tych usług zamieszczoną w ww. Rozporządzeniu.

W ocenie WSA, w wyroku I SA/Łd 1373/13 z dnia 5 lutego 2014 r. umieszczenie przez ustawodawcę w poz. 183 załącznika nr 3 ustawy o VAT usługi w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki wskazuje, że pojęcie "wstępu" oprócz prawa wejścia gdzieś, obejmuje również aktywne korzystanie z urządzeń typowych wdanych miejscach (np. karuzele w wesołych miasteczkach) oraz aktywne uczestniczenie w wydarzeniach (np. tańczenie, a nie tylko bierne przyglądanie się, słuchanie muzyki). Skoro poz. 183 i poz. 182 znajdują się w obrębie jednego załącznika, tej samej ustawy, i to w bliskim sąsiedztwie, to zgodnie z zasadami wykładni prawa termin "wstęp" powinien być rozumiany identycznie w obu przypadkach. Tym samym pojęcie wstępu, którym posłużył się ustawodawca pod poz. 183 (które de facto obejmuje również uprawnienie do aktywnego uczestnictwa, aktywnego korzystania z dostępnej infrastruktury) i tym z poz. 182 należy nadać takie samo znaczenie. Do podobnej konkluzji prowadzi również treść poz. 184 ww. załącznika, który dotyczy usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury-wyłącznie w zakresie wstępu. Również i w tym przypadku pojęciu "wstępu" ustawodawca nadał treść analogiczną do tej wynikającej z poz. 183, tj. obejmującej również możliwość korzystania z infrastruktury danego obiektu. Skoro tak, to tym bardziej nieuzasadnione wydaje się nadawanie innego znaczenia "wstępu", którym ustawodawca posłużył się pod poz. 182. Przemawia za tym zasada homogeniczności interpretacji przepisów aktu prawnego, zgodnie z którą pojęcie użyte w obrębie danej jednostki redakcyjnej aktu prawnego (w przedmiotowej sprawie - załącznika nr 3 do ustawy o VAT) wymaga takiego samego rozumienia na potrzeby tej jednostki, chyba, że z wyraźnego brzmienia przepisu wynika konieczność odmiennego rozumienia tego pojęcia dla jakiegoś szczególnego przypadku (co jednakże nie zachodzi w przedmiotowej sprawie). W związku z powyższym zdaniem Podatnika pobyt w Centrum w zasadzie można porównać (w zakresie sposobu uczestniczenia) do parku rozrywki, do którego również należy zakupić bilet wstępu, który następnie daje możliwość korzystania zamieszczonych tam atrakcji, urządzeń, wyposażenia. Centrum, tak jak park rozrywki, jest terenem, na którym zgromadzone są różnego rodzaju atrakcje, eksponaty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wiedzy, ułatwiające rozumienie zjawisk przyrodniczych, fizycznych. Wszystkie wystawy są interaktywne, dzięki nim zwiedzający mogą zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem, pozwolą oszukać zmysły, zobaczyć dźwięk i zaobserwować to co ukryte w obrazie. Ponadto sformułowanie "usługi kulturalne i rozrywkowe - w zakresie wstępu" oznacza zdaniem Podatnika możliwość wejścia do obiektu oraz skorzystania z oferowanych urządzeń, zobaczenia wystaw, a także wzięcia udziału w prowadzonych warsztatach a nie samego przekroczenia progu i biernego "obserwowania" eksponatów.

W ocenie WSA, w wyroku I SA/Łd 1373/13 z dnia 5 lutego 2014 r., wykładnia systemowa wewnętrzna nie ogranicza sposobu rozumienia "wstępu" jedynie do "biernego" uczestniczenia w jakiejś imprezie (zajęciach). Głównym celem Centrum jest zachęcenie odbiorców do wejścia na wystawy i pokazy organizowane przez instruktorów. Pokazy takie wzbudzają u uczestników chęć pogłębiania wiedzy, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a co za tym idzie - eksperymentowania, czyli czynnego uczestnictwa.

Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK311/13, wskazał, że usługi z załącznika nr 3 poz. 182 ustawy o VAT ograniczają zastosowanie stawki obniżonej wyłącznie do wstępu. Zatem ustawodawca wprowadza preferencje w zakresie stawki za wejście i aktywne korzystanie z danego obiektu, np. wesołego miasteczka, parku rozrywki, dyskoteki. W przywołanym wyroku Sąd zwrócił uwagę, iż nie sposób sobie wyobrazić, że wstęp do tych obiektów ma polegać wyłącznie na biernym korzystaniu.

Również w wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r" sygn. akt I FSK 1365/13 NSA stwierdził, że nikt nie kupuje biletu do klubu fitness dla samego wstępu, a tylko po to, by korzystać z usług związanych z rekreacją.

W związku z powyższym zdaniem Podatnika oferowane przez Centrum usługi w zakresie całej oferty - od a) do f) są usługami wstępu. Dotyczy to zarówno sprzedaży biletów na zwiedzanie czy ścieżki tematyczne, gdzie istotną rolę odgrywają eksponaty i możliwość ich użycia, biletów na pokazy, które są rodzajem przedstawienia teatralnego; jak również opłat pobieranych za wstęp na warsztaty czy do laboratoriów. W przypadku warsztatów, laboratoriów większy nacisk kładzie się na czynny udział w przeprowadzanych doświadczeniach, eksperymentach, ale nadal istotna jest funkcja poznawcza tych zajęć, zapoznanie z osiągnięciami nauki czy zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi poprzez dostępność wyposażenia, na którym uczestnicy mogą pracować i poprzez przekazanie w sposób interaktywny istoty zagadnień praktycznych i teoretycznych.

Dodatkowo podkreślić należy, że nie wszyscy uczestnicy nabywający bilety chcą wykonywać eksperymenty czy aktywnie korzystać z oferowanych atrakcji. W momencie zakupu biletu wszyscy nabywają prawo wstępu na powierzchnię wystawienniczą lub do pracowni biologicznych, fizycznych czy specjalnie przygotowanych sal na warsztaty. Część uczestników jest jedynie biernymi obserwatorami pokazów, warsztatów, wystaw i eksperymentów przeprowadzanych przez innych uczestników, a część jeżeli ma na to ochotę bierze udział w bardziej aktywny sposób. Uczestnicy każdego rodzaju oferty mogą, ale nie muszą spędzać zajęć w sposób aktywny - instruktor przeprowadza mini wykład oraz dokonuje prezentacji zgodnie z tematem warsztatu, a uczestnik może wykonywać prezentowany eksperyment lub skupić się jedynie na części teoretycznej i obserwacji przeprowadzanych eksperymentów przez innych uczestników. Zakup biletu daje mu jednak prawo wstępu na teren obiektu i w zależności od wykupionej oferty a także w zależności od chęci samego uczestnika korzysta bardziej lub mniej aktywnie z udostępnianych eksponatów, wyposażenia. W momencie sprzedaży biletu nie sposób stwierdzić kto z jaką aktywnością będzie spędzał czas.

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone usługi należy uznać za usługi wstępu i opodatkować stawką 8%, zgodnie z poz. 182 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl