ITPP1/443-1108/09/BS - Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1108/09/BS Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2009 r., (data wpływu 18 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 17 lipca 2009 r. zawarł z "P" S.A. umowę prewencyjną, zgodnie z którą "P" S.A. w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych, zobowiązało się dofinansować zadanie preferencyjne polegające na zakupie i montażu monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej kwotą 30.000,00 zł brutto z funduszu prewencyjnego "P" S.A. Kwota została przekazana na rachunek bankowy Wnioskodawcy dnia 31 lipca 2009 r. W miesiącu wrześniu 2009 r. Wnioskodawca zainstalował monitoring w 5 autobusach. Wartość zakupu instalacji jednego monitoringu wynosiła 12.331,96 zł, z czego koszt jednego monitoringu w wysokości 6.000 zł został sfinansowany ze środków otrzymanych z firmy ubezpieczeniowej. W związku z tym, że otrzymana z "P" kwota to kwota brutto dofinansowania, Wnioskodawca nie odliczył całego podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej zakup i montaż monitoringu w autobusach od podatku należnego. Jednocześnie z opisu stanu faktycznego wynika, iż we wrześniu 2009 r. Wnioskodawca dokonał zwiększenia wartości początkowej autobusów, w których zainstalowano monitoring. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż zakup i montaż monitoringu w autobusach jest związany wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych 7% stawką VAT - PKWiU 60.21 - usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego - pozostałe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił nieodliczając całość podatku naliczonego wykazanego w fakturze wykonawcy monitoringu od podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że ubezpieczyciel w umowie zaznaczył, że kwota dofinansowania to kwota brutto, czyli obejmuje ona również podatek od towarów i usług, nie ma żadnych podstaw do odliczenia tej części podatku naliczonego od podatku należnego, która jest zrefundowana przez ubezpieczyciela.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zatem, odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na zakup i montaż monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej. Zakup ten związany jest wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych. A zatem stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup i montaż monitoringu (niezależnie od faktu, iż część wydatku na zakup została dofinansowana), zgodnie z powołanym art. 86 ust. 1 ustawy, o ile nie wystąpią wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienie zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl