Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lutego 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1093/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2008 r. (data wpływu 5 grudnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2009 r. oraz wnioskiem z dnia 9 lutego 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku do usług związanych z eksploatacją, konserwacją, naprawą sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku do usług związanych z eksploatacją, konserwacją, naprawą sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność w zakresie dostarczenia wody i odbioru ścieków. Ponadto dodatkowo prowadzi działalność polegającą na budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, utrzymaniu przyłączy w należytym stanie (czyszczenie zatorów, podwyższenie ciśnienia itp.) oraz wbudowywaniu wodomierzy, również odpłatnie zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych.

Od 1 stycznia 2008 r. Spółka stosuje dla tych usług 22% stawkę podatku od towarów i usług.

Działalność dodatkowa Spółki z jednej strony ma charakter robót budowlanych, z drugiej jednak jest niezbędna z punktu widzenia dostarczania wody i odbioru ścieków. W oparciu o klasyfikację Urzędu Statystycznego w Łodzi, dotyczące stosowania PKWiU, jeżeli usługi związane z eksploatacją, konserwacją, naprawą sieci wodociągowej wykonywane są przez właściciela lub zarządzającego siecią to powinny być sklasyfikowane do grupowania PKWiU 41.00.20-00 "Usługi rozprowadzania wody", natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej - analogicznie do grupowania PKWiU 90.00.11-00.00 "Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków".

W przypadku, gdy usługi w zakresie przeglądu stanu technicznego sieci wodociągowej (bez napraw) dotyczą sieci niestanowiacych własności Spółki ani też niebędących w Jej zarządzaniu, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.30.15-00.00 "Usługi przeglądów technicznych pozostałe". Natomiast usługi w zakresie czyszczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, usunięcia awarii, pomiaru ciśnienia i przepływu wody, oznakowania instalacji odpowiednimi tabliczkami, wykonania nawiertu w celu przyłączenia dodatkowego odcinka, lokalizacji wycieku wody, zadymiania kanału, odbioru i oplombowania wodomierza - należą do grupowania PKWiU 45.21.41-00.00 "Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, włączając prace pomocnicze".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do opisanych czynności Spółka powinna stosować 22% czy 7% stawkę podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy - w oparciu o klasyfikacje Urzędu Statystycznego w Łodzi, dotyczące stosowania PKWiU - usługi związane z eksploatacją, konserwacją, naprawą sieci wodociągowej, gdy wykonywane są przez właściciela lub zarządzającego siecią wodociągową mieszczą się w grupowaniu PKWiU 41.00.20-00.00 "Usługi rozprowadzania wody", natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej w grupowaniu PKWiU 90.00.11-00.00 "Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków" i opodatkowane są 7% stawką podatku od towarów i usług (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 138 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - w zakresie rozprowadzania wody oraz art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - w zakresie ścieków). Dotyczy to również sytuacji, gdy nie są to obiekty budownictwa mieszkaniowego.

Natomiast usługi wykonywane na sieciach lub urządzeniach niebędących ani własnością Spółki ani w Jej zarządzaniu, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 45.21.41-00.00 "Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, włączając prace pomocnicze" oraz PKWiU 74.30.15-00.00 "Usługi przeglądów technicznych pozostałe" - opodatkowane są stawką 22%.

Spółka na potwierdzenie stanowiska o stosowanie 7% stawki VAT wskazuje na Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. C-442/05.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0%.

Przepis art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym, pod pozycją 138 wymienione zostały usługi w zakresie rozprowadzania wody (PKWiU 41.00.2), natomiast pod pozycją 153 - usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKWiU 90.0).

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków. Usługi związane z eksploatacją, konserwacją, naprawą sieci wodociągowej wykonywane przez Spółkę jako właściciela i zarządzającego siecią, w oparciu o wydane dla niej przez Urząd Statystyczny opinie statystyczne, zaklasyfikowano do grupowania PKWiU - 41.00.20-00.00 "Usługi rozprowadzania wody" natomiast usługi związane z eksploatacją, konserwacją, naprawą sieci kanalizacyjnej do grupowania PKWiU 90.01.11-00.00 "Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków". Oprócz tego Spółka świadczy tożsame usługi dotyczące sieci wodnych oraz kanalizacyjnych nienależacych do Spółki, które klasyfikuje do grupowania PKWiU 74.30.15-00.00 "Usługi przeglądów technicznych pozostałe oraz 45.21.41-00.00 "Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, włączając prace pomocnicze".

Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, że o ile dokonana klasyfikacja świadczonych usług jest prawidłowa, to w przypadku wykonywania usług związanych z eksploatacją, konserwacją, naprawą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 41.00.20-00.00 oraz PKWiU 90.00.11-00.00 - usługi te podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Natomiast usługi zaliczone przez Spółkę do grupowania PKWiU 74.30.15-00.00 oraz 45.21.41-00.00 jako nie wymienione w załączniku do ustawy oraz w przepisach wykonawczych jako zwolnione bądź korzystające z preferencyjnej stawki VAT, podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja udzielona jest przy założeniu, że świadczone usługi są sklasyfikowane w grupowaniu statystycznym wskazanym przez Wnioskodawcę. Należy bowiem zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl