Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 lutego 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1078/08/DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2009 r. został złożony wniosek uzupełniony pismem z dnia 20 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Pani firma została zaproszona do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego na wykonanie projektów graficznych znaczków pocztowych oraz kopert i datowników FDC dla Poczty Polskiej. Formularz ofertowy został podzielony na ceny poszczególnych projektów znaczków, kopert, datowników i oddzielnie na cenę praw autorskich do wszystkich tych projektów. Projekty znaczków klasyfikuje Pani w grupowaniu statystycznym PKWiU 90.03.11.0 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców". Każdy znaczek jest podpisany nazwiskiem autora. Podniosła Pani także, iż jest "płatnikiem" podatku od towarów i usług i w swojej działalności wykonuje i sprzedaje projekty własne, jak i innych artystów. Z kolei w piśmie z dnia 20 stycznia 2009 r. wskazała Pani, iż wg klasyfikacji z 2008 r. projekty znaczków klasyfikuje jako PKWiU 90.03.11.0 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców" oraz podkreśliła, iż wg używanej przez organ klasyfikacji z 2004 r., jest to grupowanie PKWiU 92.31.22-00.00 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Podnosi Pani także, iż ukończyła Akademię oraz posiada status twórcy i przekazuje prawa autorskie lub licencje do praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto wskazuje Pani, iż prowadzi studio graficzne oraz ponownie wskazuje, iż jest "płatnikiem" podatku od towarów i usług i w swojej działalności wykonuje i sprzedaje projekty własne, jak i innych artystów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób prawidłowo naliczyć podatek od towarów i usług do wykonania projektu znaczków pocztowych dla Poczty Polskiej i przekazania praw autorskich do nich.

Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o podatku od towarów i usług, w załączniku nr 3 - wykaz usług i towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, w pkt 162 wymienia się "Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania". W Pani rozumieniu w ww. ustawie nie przewidziano rozdzielenia przeniesienia praw autorskich od wykonania samego projektu. Tak samo jak artysta malarz nie sprzedaje obrazu rozdzielając go na sprzedaż płótna, farb i samego w efekcie końcowym dzieła. Sprzedaż projektu bez przeniesienia praw czyni taki zakup bezużytecznym. W tej sytuacji wykonanie projektu znaczka i przeniesienie praw do niego traktuje Pani jako całość jednej usługi opodatkowanej stawką 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie brzmienia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009 r. art. 8 ust. 3 ww. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy zauważyć, iż obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy - usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, jako wymienione w załączniku nr 3 do ustawy poz. 162, są opodatkowane stawką 7%. Powyższe nie dotyczy jednak usług twórców wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiącego wykaz usług zwolnionych od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W pozycji 11 tego załącznika, wymieniono usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem z wyłączeniem:

1.

usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2.

usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3.

usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4.

wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5.

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU92.5),

a.

usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

b.

wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6.

działalności agencji informacyjnych,

7.

usług wydawniczych,

8.

usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Z treści objaśnienia do załącznika nr 4 wynika, iż wskazany symbol PKWiU w pozycji nr 11 wraz z oznaczeniem "ex" dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi".

Z przedmiotowego wniosku oraz pisma stanowiącego jego uzupełnienie wynika, iż posiada Pani status twórcy, zaś usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności, polegające na projektowaniu znaczków pocztowych, klasyfikuje wg PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 90.03.11.0 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców" natomiast wg klasyfikacji z 2004 r., jest to grupowanie PKWiU 92.31.22-00.00 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Wykonane projekty graficzne znaczków oraz prawa autorskie do nich przekazywane są za wynagrodzeniem dla Poczty Polskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) do celów opodatkowania m.in. podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). W tym miejscu zauważyć należy także, iż grupowanie 92.31.22-00 wg klasyfikacji PKWiU z 2004 r. jest tożsame z obowiązującym dla celów podatkowych grupowaniem PKWiU z 1997 r.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji (umowy o korzystanie z utworów) zostało uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Natomiast, w myśl postanowień rozdziału 5 cyt. ustawy, autorskie prawa majątkowe do utworu mogą przejść na inne osoby na podstawie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych lub na podstawie umowy o korzystaniu z utworu, zwanej licencją. Zgodnie z powyższą ustawą przeniesienie w drodze umowy autorskich praw majątkowych, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Uwzględniając przywołane regulacje stwierdzić należy, iż o ile posiada Pani status twórcy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanego w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania oraz świadczone usługi, polegające na wykonaniu projektów graficznych znaczków pocztowych, zaklasyfikowane są według PKWiU do grupowania 92.31.22-00.00, to czynności te, jako nie wymienione w wyłączeniach zawartych w treści poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy. Ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług korzysta także przekazanie praw autorskich do wykonanych projektów graficznych znaczków pocztowych.

Podkreślić jednak należy, że kwestia dotycząca uznania Pani za twórcę oraz wykonywanych przez nią czynności do usług wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, a także analiza prawidłowości dokonanej klasyfikacji usługi do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl