Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 lutego 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1074/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2008 r. (data wpływu 28 listopada 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przyznane premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przyznane premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych i ich dostaw m.in. do dużych sieci handlowych. Z porozumienia zawartego przez Spółkę z siecią handlową prowadzoną przez "N" sp. z o.o. wynika, iż Spółka zobowiązana jest do płacenia co miesiąc na rzecz "N", jako odbiorcy wyrobów Spółki, kwoty stanowiącej 1,5% wartości netto dostaw zrealizowanych w miesiącu poprzednim. Kwota ta, w tekście porozumienia między Wnioskodawcą a "N", określona jest mianem bonusu dystrybucyjno-logistycznego; faktycznie jednak jest to premia pieniężna naliczana od wartości dostaw zrealizowanych przez Spółkę w każdym miesiącu. Premia ta dotyczy wszystkich dostaw zrealizowanych przez Wnioskodawcę do "N" w danym miesiącu i nie jest przypisana do żadnej konkretnej dostawy. Przedmiotowa premia pieniężna należna jest "N" niezależnie od wielkości dostaw zrealizowanych przez Spółkę w danym miesiącu (jest należna w przypadku, kiedy zostanie zrealizowana przynajmniej jedna dostawa do kontrahenta) i wynosi zawsze 1,5% wartości netto tych dostaw. Przyznanie premii uzależnione jest od samego faktu dokonywania zakupu towarów przez "N" od Spółki. Otrzymanie premii dokumentowane jest przez "N" wystawieniem faktury VAT ze stawką 22%, w związku z czym kwota premii płacona przez Spółkę powiększona zostaje o kwotę podatku VAT.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 13 lutego 2009 r. Wnioskodawca poinformował, iż zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Spółką i "N" sp z o.o., premia pieniężna będąca przedmiotem wniosku, naliczana jest w wysokości 1,5% wartości dostaw zrealizowanych przez Spółkę do "N" w danym miesiącu, niezależnie od ilości tych dostaw. Innymi słowy, dla powstania obowiązku wypłaty premii przez Spółkę istotny jest jedynie fakt wystąpienia sprzedaży do "N" w danym miesiącu. Wysokość premii stanowi procent od całkowitej wartości sprzedaży w danym miesiącu, niezależnie od tego, co było przedmiotem tej sprzedaży i w ilu dostawach została zrealizowana. Ilość dostaw nie ma więc znaczenia, a w konsekwencji premia jest należna również w przypadku, kiedy w danym miesiącu wystąpi tylko jedna dostawa; skutkiem takiej dostawy jest bowiem wystąpienie określonego obrotu, a więc spełnienie jedynego warunku niezbędnego dla powstania obowiązku wypłaty premii. Przyznanie premii jest więc uzależnione od samego faktu dokonywania zakupu towarów od Spółki. W opinii Wnioskodawcy, ponieważ dla wystąpienia obowiązku zapłaty premii istotna jest jedynie wartość łącznego obrotu za dany miesiąc, natomiast ilość i wartość poszczególnych, pojedynczych dostaw nie jest istotna, wypłaty premii nie należy wiązać z żadną pojedynczą dostawą. W przypadku wystąpienia jednej tylko dostawy w danym miesiącu, dla powstania obowiązku zapłaty premii i jej wysokości nie ma znaczenia okoliczność, iż całkowity obrót miesięczny wynika z pojedynczej dostawy. Istotna jest jedynie wartość tego całkowitego obrotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z wystawionej przez "N" faktury dokumentującej przekazanie premii pieniężnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z powyższym nie ma miejsca jakakolwiek dostawa towarów pomiędzy "N" a Wnioskodawcą, ponieważ w ramach współpracy "N" nie dostarcza Spółce jakichkolwiek towarów. Wypłata premii nie stanowi więc zapłaty za dostawę towarów. Ponieważ przedmiotowa premia nie wiąże się bezpośrednio z konkretnymi dostawami realizowanymi przez Spółkę do "N", jest natomiast związana z wartością sumy wszystkich dostaw zrealizowanych w danym miesiącu, premia taka nie powinna być również traktowana jako rabat lub innego rodzaju upust zmniejszający cenę poszczególnych dostaw. W konsekwencji, nie jest właściwe dokumentowanie przekazania premii wystawieniem przez Spółkę faktury lub faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy wykonane w danym miesiącu. W ocenie Wnioskodawcy, można natomiast mówić o świadczeniu swego rodzaju usług przez "N" na rzecz Spółki, za które zapłatę stanowi wypłacana przez Spółkę premia pieniężna. Świadczenia te obejmują np.: wykazanie lojalności wobec dostawcy towarów poprzez systematyczne składanie zamówień u tego, a nie innego dostawcy, zapewnienie dostawcy określonego poziomu satysfakcji z realizowanej współpracy, zwiększanie motywacji nabywcy do maksymalizacji zakupów u danego dostawcy. Premia może być więc uznana za wynagrodzenie płacone nabywcy w zamian za określone zachowanie z jego strony wobec dostawcy towarów. Pojęcie "świadczenia usług", wynikające z definicji zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obejmujące wszelkie świadczenia nie stanowiące dostawy towarów, pozwala na zaliczenie wyżej wskazanych zachowań odbiorcy towarów wobec ich dostawcy do kategorii usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. W konsekwencji też, dokumentowanie przez "N" otrzymanej premii wystawieniem faktury VAT wydaje się prawidłowe w świetle przepisów ustawy o VAT. Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego". Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a z uwagi na charakter wypłacanej premii należy uznać, iż jest ona w sposób ścisły i bezpośredni związana z opodatkowaną działalnością prowadzoną przez Spółkę (odmowa wypłaty premii mogłaby skutkować znacznym ograniczeniem możliwości sprzedaży wyrobów do sieci handlowej "N"). Stąd - w świetle cytowanego wyżej przepisu - Spółce przysługuje prawo do potrącenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturze dokumentującej przekazanie premii. Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, iż interpretacji indywidualnej nr ITPP1/4437/08/JJ z dnia 3 kwietnia 2008 r. Minister Finansów, działając poprzez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, iż dokumentowanie notą księgową otrzymania przez "N" "miesięcznej premii pieniężnej, której przyznanie będzie uzależnione od samego faktu dokonywania zakupu towarów od kontrahenta, w wysokości naliczonej procentowo od wartości zakupów dokonywanych przez Spółkę w danym miesiącu" jest nieprawidłowe. Zdarzenie to powinno być bowiem udokumentowane fakturą VAT. W związku z powyższym, w świetle zasady neutralności podatku od towarów i usług dla przedsiębiorców, konieczność dokumentowania otrzymanej premii poprzez wystawienie faktury VAT, czyni zasadnym dopuszczenie możliwości odliczenia tego podatku przez podmiot dokonujący wypłaty premii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl