ITPP1/443-1070b/12/BJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1070b/12/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2012 r. (data wpływu 5 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budowlami trwale z gruntem związanymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budowlami trwale z gruntem związanymi.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Z dniem 1 października 2008 r. Przedsiębiorstwo (działające od 7 czerwca 1990 r.) w wyniku przeprowadzonej komercjalizacji zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Właścicielem Spółki jest obecnie województwo podlaskie: na podstawie komunalizacji - umowy nieodpłatnego przeniesienia praw udziałów, która została zawarta w dniu 5 lipca 2011 r. Spółka zamierza w przetargu pisemnym nieograniczonym sprzedać prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowi działka oznaczona nr geodezyjnym 23657/8, o powierzchni 2.147 m2 wraz z budowlami. Nieruchomość ta nie jest objęta planem miejscowym (plan stracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 r.). Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta zatwierdzonym uchwałą nr Rady Miejskiej z dnia 11 października 2000 r. nieruchomość jest położona na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej, teren baz i składów. Przez teren działki przebiega sieć podziemna będąca własnością Spółki:

* linia kablowa o długości 45,5 mb (201/288), data nabycia 1976 r.;

* sieć wodociągowa o długości 63 mb (201/323), data nabycia 1984 r.;

* sieć kanalizacji deszczowej 80 mb (201/324), data nabycia 1984 r.;

* sieć kanalizacji sanitarnej przemysłowej 33,5 mb (201/325), data nabycia 1984 r.;

* sieć co. 28,5 mb (201/427), data nabycia 1984 r.;

* sieć elektryczna 10 mb (201/429), data nabycia 1984 r.

Według prawa budowlanego sieci uzbrojenia terenu są budowlami. Spółka posiada zaświadczenie z Urzędu Miasta z dnia 27 lipca 2012 r. stwierdzające, iż:

1.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.

2.

Na powyższym terenie nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu. Określenie przeznaczenia działki winno nastąpić na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie było wydatków na ulepszenie budowli. Działka nr 23657/8 ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki jest zagospodarowany w następujący sposób: trawnik, drzewa iglaste przecinające działkę, chodnik z płytek betonowych. Przed drzewami przebiega ogrodzenie z siatki w ramach stalowych. Wartość ogrodzenia przy sprzedaży zostanie pominięta, ponieważ dla nabywcy działki ogrodzenie to jest zbędne. Przez teren działki przebiegają sieci podziemne: elektro-energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłownicza. Nabywca prawa użytkowania wieczystego zobowiązany będzie w umowie sprzedaży ustanowić na rzecz Zbywcy - Spółki, oraz właściciela nieruchomości działki nr 23657/10 służebności przesyłu (na podstawie art. 3051 k.c. - na czas nieokreślony), polegające na prawie dostępu w każdym czasie, w celu dokonania napraw i konserwacji, oraz do bezpłatnego korzystania z podziemnych sieci zlokalizowanych na zbywanej działce tj. sieci węzła cieplnego przebiegającej ze stacji obsługi do budynku biurowego, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej śr. 600 mm, kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm, kabla energetycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku i w jakiej wysokości od czynności sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 23657/8, o pow. 2.147 m2 wraz z budowlami trwale z gruntem związanymi.

Zdaniem Spółki, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 23657/8 wraz z budowlami trwale z gruntem związanymi będzie zwolniona od zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku: dostawę budynków, budowli lub ich część, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonana w ramach pierwszego zasiedzenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedzeniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Natomiast, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie poniósł wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeśli poniósł takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części tych budynków lub budowli, jeśli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku - na mocy § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - jest zwolnione od podatku.

W dalszej części Spółka przywołuje przepisy art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ust. 2 ww. ustawy.

Jednocześnie przywołując treść art. 43. ust. 10 Spółka wskazuje, iż podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43. ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabycia budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Co do zasady stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu).

Jednocześnie na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca określił co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Natomiast w myśl § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza sprzedać nieruchomość gruntową o powierzchni 2.147 m2 wraz z budowlami, które są trwale z gruntem związane. Przy nabyciu opisanej nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku oraz nie poniosła żadnych nakładów na ulepszenie budowli.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego na tle powołanych przepisów prawa, prowadzi do wniosku, iż zbycie przedmiotowych budowli nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem dopiero w momencie dokonania sprzedaży nastąpi oddanie do użytkowania przedmiotowych budowli, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy. Zatem planowana sprzedaż nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy. Z uwagi na fakt, iż przy nabyciu budowli Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również Spółka nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie, dostawa przedmiotowych budowli korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zwolnione od podatku będzie również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajdują się ww. budowle - zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia.

Końcowo zaznacza się, iż niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, ze przedmiotowe sieci stanowią budowle w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl