ITPP1/443-105B/07/EŁ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-105B/07/EŁ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2007 r. (data wpływu 7 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki w wysokości 0% stosując art. 83 ust. 1 pkt 24 w związku z art. 83 ust. 9 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki w wysokości 0% stosując art. 83 ust. 1 pkt 24 w związku z art. 83 ust. 9 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie garbowania i farbowania skór futerkowych, głównie dla kontrahentów z krajów UE. Coraz częściej (średnio 5 zleceń miesięcznie) spółka otrzymuje zlecenia na wykonywanie tego samego rodzaju usług od kontrahentów z krajów trzecich. Kontrahenci z krajów trzecich nabywają - pozyskują towary na terytorium Unii, a następnie dostarczają do Spółki towary, na których mają zostać wykonane usługi uszlachetnienia. Towary trafiają do Spółki za pośrednictwem niemieckiego spedytora. Mają one status towaru unijnego, a więc nie są zgłaszane w Urzędzie Celnym. W związku z tym, towary te po wykonaniu usługi trafiają z powrotem na terytorium Niemiec, nie jest w polskim Urzędzie Celnym zgłaszany wywóz. Dokument SAD wystawia Urząd Celny w Niemczech (lub późniejszy) gdy towar jest przekazywany dalej, a wtedy dokument SAD wraca do Polski (do Spółki). Spółka stosuje stawkę VAT 0% stosując art. 83 ust. 9 ustawy o VAT, po spełnieniu następujących warunków: uzyskała zapłatę za wykonaną usługę (wpływ środków na rachunek bankowy spółki), oraz posiada potwierdzenie wywozu towarów (SAD) poza UE.

W przypadku gdy Spółka nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium wspólnoty w ciągu 40-tu dni, stosuje stawkę właściwą dla tego samego rodzaju usługi wykonywanej dla kontrahentów krajowych tj. 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka właściwie stosuje stawkę VAT 0% stosując art. 83 ust. 1 pkt 24 w związku z art. 83 ust. 9 ustawy o VAT.

Zdaniem wnioskodawcy Spółka ma prawo zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0% stosując art. 83 ust. 9 ustawy o VAT, gdyż spełnia wszystkie warunki to jest: towary przekazane do uszlachetniania zostały wytworzone na terenie Unii, nastąpiła zapłata za wykonaną usługę oraz Spółka posiada dokument potwierdzający wywóz (SAD).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl przepisów art. 27 ust. 2 pkt 3d ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Co do zasady - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów.

Zgodnie z art. 83 ust. 9 ustawy o VAT przez usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie się również usługi polegające na przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu, świadczone na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, w przypadku gdy:

1.

wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towarów nabytych lub zaimportowanych w tym celu na terytorium Wspólnoty;

2.

podatnik posiada dowód, że należność za usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju;

3.

podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, którego usługa dotyczy.

Przepis ust. 9 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, nie później jednak niż 40 dnia, licząc od daty wykonania usługi. Otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w złożonej deklaracji podatkowej, w której wykazano usługę zgodnie z art. 83 ust. 10 przywoływanej ustawy.

Ze stanu wskazanego we wniosku wynika, iż Spółka świadczy przedmiotowe usługi na zlecenie kontrahenta z kraju trzeciego, który nabył towary na terytorium Unii Europejskiej. Posiada zapłatę za wykonaną usługę co udokumentowane jest wpływem na rachunek bankowy. Spółka wskazała, iż posiada potwierdzenie wywozu towarów poza teren wspólnoty co udokumentowane jest dokumentem administracyjnym SAD.

A zatem w związku z powyższym na podstawie art. 83 ust. 9 ustawy o VAT Spółka ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 0% w odniesieniu do sprzedaży usług polegających na uszlachetnianiu towarów nabytych na terytorium Unii Europejskiej, za które Spółka posiada dowód zapłaty oraz posiada dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty otrzymany nie później niż 40 dnia licząc od daty wykonania usługi.

W przypadku nie otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w ciągu 40 dni licząc od daty wykonania usługi, Spółka nie ma prawa do zastosowania stawki preferencyjnej w wysokości 0%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl