Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lutego 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1059c/08/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2008 r. (data wpływu 28 listopada 2008 r.) uzupełnione pismem z dnia 13 lutego 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia faktury VAT i opodatkowania nabytych usług wynagradzanych premią pieniężną, oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej te usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 13 lutego 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia faktury VAT i opodatkowania nabytych usług wynagradzanych premią pieniężną, oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej te usługi.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sieć marketów, będąca czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, wystawiła fakturę VAT (22%) na premię pieniężną liczoną od "obrotu netto ze sprzedaży towarów przez Wnioskodawcę". W odpowiedzi na wezwanie z dnia 3 lutego 2009 r. Wnioskodawca wskazał, że faktura dokumentuje usługę promocyjną, polegającą na podejmowaniu działań zmierzających do tego, aby sprzedaż osiągnęła zamierzony, określony próg obrotu rozliczany w oznaczonych okresach (za 3 miesiące). Przedmiotowa usługa rozliczana jest według zastosowania stawki procentowej liczonej od sumy obrotu netto. Zakupione usługi mają związek wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wystawienie faktury VAT i objęcie podatkiem powyższych należności jest zasadne oraz czy można odliczyć podatek z przedmiotowych faktur.

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie podatkiem od towarów i usług oraz jego odliczenie jest właściwe, bo firmy podejmują współpracę na dobrowolnie ustalonych warunkach i skoro relacje dotyczące sprzedaży są ustalone powszechnie jako sprzedaż po stronie producenta oraz dalsza odsprzedaż przez sieci połączona jest z dołożeniem starań do osiągnięcia np. pewnego poziomu obrotu - sieć ma odpowiednią bazę i warunki sprzedaży oraz składania oferty klientowi (konsumentowi), to można opisane czynności zaliczyć do usług, a zatem opodatkować je i mieć możliwość odliczania podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi.

Zatem w sytuacji, gdy premia pieniężna wypłacana jest z tytułu dokonywania przez nabywcę określonych działań zmierzających do tego, aby wartość sprzedaży osiągnęła określony próg i premia ta nie jest związana z jedną konkretną transakcją dostawy, to należy uznać, że jest ona związana z określonymi zachowaniami nabywcy, a więc ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy o współpracy wypłacił premię pieniężną w związku z wystawieniem przez kontrahenta faktury VAT, dokumentującej świadczenie usług promocyjnych polegających podjęciu przez tego kontrahenta określonych działań zmierzających do osiągnięcia określonej wartości sprzedaży towarów dostarczanych przez Wnioskodawcę.

Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy więc od określonego zachowania nabywcy. A zatem, pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usług za wynagrodzeniem, które podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Takie działanie należy odpowiednio udokumentować. Z brzmienia art. 106 ust. 1 ustawy wynika, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto, w treści art. 88 powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., ustawodawca wskazał czynności, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego oraz przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

I tak, w myśl art. 88 ust. 1 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

1.

importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy;

2.

towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;

3.

paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3;

4.

usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a.

przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,

b.

nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób;

5.

towarów i usług, których nabycie:

a.

zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7,

b.

nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

Jak wynika z treści art. 88 ust. 2, jeżeli na podstawie dokumentacji prowadzonej przez podatnika nie można ustalić kwoty podatku naliczonego od towarów i usług określonych w ust. 1 pkt 2, kwotę tego podatku ustala się przez zastosowanie stawki 22% do kwoty wydatków, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do treści art. 88 ust. 3, przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1.

wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów;

2.

wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku;

3.

wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane;

4.

podatku od importu towarów oraz od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowiących wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych;

5.

wydatków na nabycie towarów celem oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;

6.

nabycia towarów przez komisanta na rzecz komitenta w wykonaniu umowy komisu;

7.

nabycia towarów przez komisanta od komitenta w ramach umowy komisu;

8.

podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, o którym mowa w art. 11.

Ponadto, w myśl art. 88 ust. 3a, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,

b.

w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.

wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6.

zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Natomiast z zapisu art. 88 ust. 4 wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł z siecią marketów umowę na świadczenie usług promocyjnych. Przedmiotowe usługi polegają na podejmowaniu przez kontrahenta Wnioskodawcy określonych działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonej - ustalonej w warunkach umowy - wysokości obrotu. Usługi mają związek wyłącznie ze sprzedażą podlegającą opodatkowaniu. Strony ustaliły, że wynagrodzenie stanowi premia pieniężna liczona od "obrotu netto ze sprzedaży towarów przez Wnioskodawcę".

Analizując powołane przepisy prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, należy stwierdzić, że nabyta od czynnego i zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług odpłatna usługa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i winna być udokumentowana fakturą VAT, zgodnie z powołanymi normami prawa podatkowego.

Ponadto, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w przypadku otrzymania faktury dokumentującej świadczone usługi promocyjne wynagrodzone premią pieniężną, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o wynikającą z faktur kwotę podatku naliczonego, w zakresie o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie zachodzą wyłączenia, o których mowa w powołanym art. 88 ustawy.

Zaznacza się, iż w wydanej interpretacji nie oceniono prawidłowości zaliczenia premii pieniężnych do usług promocyjnych związanych z maksymalizacją obrotów, bowiem klasyfikacja świadczonej usługi należy do obowiązków usługodawcy.

Jednocześnie, mając na uwadze, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest nabywca usług zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla jej podmiotu świadczącego usługę, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji, regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa, nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej-powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl