Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1031/09/MN
Zwolnienie z podatku VAT dostawy budowli trwale związanych z gruntem w przypadku dokonywania pierwszego zasiedlenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2009 r. (data wpływu 29 października 2009 r.) uzupełnionym w dniach 15 i 19 stycznia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia dostawy budowli trwale związanych z gruntem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia dostawy budowli trwale związanych z gruntem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach kolejnego etapu zadania inwestycyjnego budowy osiedla mieszkaniowego w latach 1996-1999 Spółdzielnia rozpoczęła budowę wielomieszkaniowego budynku Nr 21 i po wykonaniu części robót ziemnych i fundamentów dalsza budowa została wstrzymana, a następnie zaniechana ze względu na brak środków finansowych i trudną sytuację finansową.

W okresie prowadzenia inwestycji i dalej do 2004 r. Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżania podatku należnego, gdyż w tym okresie Spółdzielnia nie była płatnikiem tego podatku.

W styczniu 2009 r. została podjęta decyzja o zaniechaniu tej inwestycji i przeznaczeniu jej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży będą:

1.

budowle trwale związane z gruntem na działkach, stanowiące fundamenty budynku wielorodzinnego wraz z częścią sieci uzbrojenia terenu, jak instalacja kanalizacji deszczowej, sieci centralnego ogrzewania oraz instalacja oświetleniowa,

2.

część budowli oświetlenia terenu trwale związanej z gruntem na działce, stanowiącej słupy oświetleniowe wraz z instalacją elektryczną.

Zaznaczono, że przedmiotem transakcji nie będzie dokumentacja techniczna w postaci projektu i pozwolenia na budowę, których ważność wygasła. Od roku 1999 budowa nie była kontynuowana, a nieruchomość gruntowa, jak i budowle nie były użytkowane do chwili obecnej.

Z uzyskanych środków Spółdzielnia zamierza dokonać zwrotów zaliczkowych wkładów budowlanych osobom fizycznym oraz spłaty pozostałych wierzycieli.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży opisanych budowli Spółdzielni przysługuje zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż opisanych budowli trwale związanych z gruntem, na które składają się poniesione nakłady na roboty ziemne, fundamenty budynku, dokumentacje techniczną i przypadającą część kosztów uzbrojenia terenu na działkach gruntowych o powierzchni 2.276 m2, jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego przy ich budowie, jak również od 1999 r. budowa nie była kontynuowana i budowle nie były w żaden inny sposób wykorzystywane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ww. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki reguluje przepis art. 29 ust. 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek (budowla, albo ich część) jest posadowiony.

Dla dokonania właściwej interpretacji przedmiotowej sprawy istotne jest ustalenie przedmiotu sprzedaży. Z treści wniosku wynika, że Spółdzielnia zamierza sprzedać:

1.

budowle trwale związane z gruntem na działkach, stanowiące fundamenty budynku wielorodzinnego wraz z częścią sieci uzbrojenia terenu, jak instalacja kanalizacji deszczowej, sieci centralnego ogrzewania oraz instalacja oświetleniowa,

2.

część budowli oświetlenia terenu trwale związanej z gruntem na działce, stanowiącej słupy oświetleniowe wraz z instalacją elektryczną.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 14 definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Zatem dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona od podatku. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Natomiast jeżeli dostawa odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia, tuż przed nim lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, podlega zwolnieniu, jeżeli spełnione zostaną łącznie dwa warunki: sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego wskazać należy, iż w przypadku, gdy przedmiotem dostawy będą budowle trwale związane z gruntem i czynność ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (we wniosku bowiem wskazano, iż do chwili obecnej opisane budowle nie były w żaden sposób wykorzystywane), dostawa tych budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi jednak na fakt, iż Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy budowie opisanych budowli (gdyż, jak wskazano we wniosku, w trakcie realizacji inwestycji Spółdzielnia nie była podatnikiem VAT czynnym), sprzedaż ich wraz z gruntem będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Końcowo wskazać należy, iż niniejszą interpretację wydano w oparciu o przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, przy założeniu, iż przedmiotowe budowle wypełniają definicję budowli zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1119 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl