ITPP1/443-1011/12/BJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 października 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1011/12/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2012 r. (data wpływu 24 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W okresie od 8 czerwca 2011 r. do 31 lipca 2012 r. zrealizowała projekt, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Głównym celem inwestycji była poprawa infrastruktury technicznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości M. i M... poprzez budowę dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody.

Koszty projektu podzielone były na konkretne zadania: 1. Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic M... do M..... z przyłączami; 2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej M... z przyłączami; 3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w M...; 4. Koszty ogólne (poniesione w latach 2009-2012 r.): dokumentacja projektowa i kosztorysowa, usługi geodezyjno-kartograficzne, nadzór inwestorski. Całkowity koszt operacji wyniósł 2 176 753,85 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych.

Po zakończonym zadaniu inwestycja została przekazana na stan środków trwałych Gminy. Następnie stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowa została przekazana na podstawie umowy dzierżawy z dnia 1 sierpnia 2012 r. do Zakładu Komunalnego Gminy w dzierżawę. Gmina od dzierżawionych sieci i stacji uzdatniania pobierać będzie czynsz dzierżawny opodatkowany stawką 23%. Z tytułu świadczenia usług dzierżawy Gmina będzie wystawiać na rzecz Zakładu Komunalnego faktury VAT, ujmując je w rejestrach i deklaracjach VAT, a także odprowadzać wykazywany w nich podatek należny. Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Gmina będzie działać na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy dzierżawy) jako podatnik VAT. Gmina będzie wykonywać usługę dzierżawy za wynagrodzeniem i będzie działać w roli podatnika VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, stacji uzdatniania wody oraz tzw. kosztów ogólnych (wydatki poniesione w latach 2009-2012), będących przedmiotem dzierżawy na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy.

Zdaniem Gminy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z tytułu umowy dzierżawy sieci wodociągowych wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody Gmina jest podatnikiem VAT, gdyż świadczenia wykonywane są na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej przez Gminę z Zakładem Komunalnym Gminy G..W konsekwencji uznać należy, iż Gmina dokonuje odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy. Ponadto usługa ta nie jest zwolniona od podatku. Zachodzi bezpośredni związek pomiędzy wydatkami na budowę przedmiotowej infrastruktury (w tym wydatkami na koszty ogólne: dokumentacja kosztorysowo-projektowa, nadzór inwestorski oraz usługi geodezyjno-kartograficzne) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem gdyby Gmina nie poniosła wydatków na budowę sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody, to nie istniałby przedmiot dzierżawy i tym samym Gmina nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług dzierżawy. Na potwierdzenie swojego stanowiska Gmina przywołuje interpretacje, w których przyjęto podobne stanowisko: znak IPTPP1/443-643/11-3/JM z 23 sierpnia 2011 r., znak ILPP1/443/172/11-2/AK z dnia 28 kwietnia 2011 r., znak IPTPP1/443-998/11 -7/IG z 15 lutego 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Gmina zarejestrowana jako podatnik VAT czynny zrealizowała inwestycję (...) objętego PROW na lata 2007-2013, która została przekazana na podstawie umowy dzierżawy Zakładowi Komunalnemu. Gmina od dzierżawionych sieci i stacji uzdatniania pobierać będzie czynsz dzierżawny opodatkowany stawką 23%.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż Gminie jako zarejestrowanemu podatnikowi VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na rozbudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w zakresie, o którym mowa w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl