Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1001a/13/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2013 r. (data wpływu 30 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "W." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2013 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "W.".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital w okresie od 13 września 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej "W.".

Sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu służy tylko i wyłącznie świadczeniu usług medycznych, których celem jest ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii, czyli usług, które są zwolnione od podatku VAT.

Szpital otrzymał pismo z centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (WFE-SFK.6080.418.2013), w którym zastał zobowiązany do przedstawienia interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT (w całości lub w części) od zakupionego sprzętu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Szpitalowi przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego z tytułu nabytego sprzętu medycznego służącego świadczeniu usług medycznych, których celem jest ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, czyli usług zwolnionych z podatku VAT.

W ocenie Szpitala, nie przysługuje prawo obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego z tytułu zakupu sprzętu medycznego, nabytego w ramach projektu, służącego wyłącznie świadczeniu usług medycznych, których celem jest ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, a zatem usług zwolnionych z VAT. Wynika to z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, iż Szpital w okresie od 13 września 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej "W.". Zakupiony sprzęt medyczny służy tylko i wyłącznie świadczeniu usług medycznych, których celem jest ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii, czyli usług, które są zwolnione od podatku VAT.

Należy również wskazać, iż w rozdziale 9 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Zauważyć należy, iż w następujących rozporządzeniach Ministra Finansów:

* z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.),

* z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.)

powyższe regulacje zostały zawarte w identycznym brzmieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że skoro projekt ma związek wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Szpitalowi, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu. Szpitalowi nie przysługuje także prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż otrzymane dofinansowanie nie stanowi środków, o których mowa ww. rozporządzeniach Ministra Finansów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl