Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB4/423-57/13/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, uzupełnionym pismem Spółki z dnia 18 czerwca 2013 r. (data wpływu 21 czerwca 2013 r.) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Wniosek został następnie uzupełniony - w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 28 maja 2013 r. znak ITPB4/423-57/13-2/MT - poprzez:

#61485; doprecyzowanie treści wniosku - pismem z dnia 18 czerwca 2013 r. (data wpływu 21 czerwca 2013 r.);

#61485; uiszczenie w dniu 18 czerwca 2013 r. brakującej opłaty od wniosku (80 zł).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą prawną, i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej zarejestrowanej w Polsce (dalej: SKA). Majątek SKA został przez nią nabyty w drodze wkładów akcjonariuszy i komplementariusza. SKA może osiągać przychody ze zbycia rzeczy, tak ruchomych, jak i nieruchomych, ze zbycia praw majątkowych, które zostały lub zostaną przez SKA nabyte (w tym również w drodze wkładów akcjonariuszy i komplementariusza) w trakcie jej działalności, a także świadczenia usług. Jednocześnie, SKA może dokonać zbycia niektórych składników majątkowych ujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w tym nieruchomości), które zostały lub zostaną przez SKA nabyte (w tym również w drodze wkładów akcjonariuszy i komplementariusza) w trakcie jej działalności.

Zyski uzyskiwane przez SKA w trakcie roku podatkowego mogą być wypłacone akcjonariuszom SKA dopiero po dniu podjęcia uchwały walnego zgromadzenia SKA o podziale zysku i wypłacie dywidendy, o ile wspólnicy nie zdecydują o braku wypłaty dywidendy. Może się również zdarzyć, że akcjonariuszom zostanie wypłacona zaliczka na poczet dywidendy.

Zdarzeniem przyszłym, którego dotyczy wniosek jest osiąganie przez SKA, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, zysków z działalności gospodarczej, polegającej m.in. na nabywaniu i zbywaniu składników majątkowych, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, będący akcjonariuszem SKA, będzie obowiązany wykazać przychód w związku z osiąganiem przez SKA zysków z działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i zbywaniu składników majątkowych już w momencie ich zbycia, czy też w momencie podjęcia przez wspólników SKA uchwały o podziale zysku i wypłacie na rzecz Wnioskodawcy dywidendy.

Zdaniem Wnioskodawcy, będąc akcjonariuszem SKA, będzie on obowiązany wykazać przychód w związku z osiąganiem przez SKA zysków z działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i zbywaniu składników majątkowych, w momencie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku i wypłacie na jego rzecz dywidendy. W konsekwencji, nie będzie obowiązany do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu zysku osiąganego przez SKA w trakcie roku podatkowego.

Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 125 Kodeksu spółek handlowych, spółką komandytowo - akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Z kolei w myśl art. 126 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach nieuregulowanych w art. 125-150 tej ustawy, do spółki komandytowo - akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej - w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy, natomiast w pozostałym zakresie, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 147 § 1 Kodeksu spółek handlowych, komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionych wkładów, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Stosownie do art. 347 § 1 w zw. z art. 126 § 1 ww. ustawy, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Z kolei art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom, ustalony w drodze uchwały walnego zgromadzenia SKA wymaga zgody wszystkich komplementariuszy. W myśl art. 348 § 2 w zw. z art. 126 § 1 tej ustawy roszczenie o wypłatę zysku wspólnicy uzyskują z dniem podjęcia uchwały o podziale zysku, o ile nie zostanie ustalony innych dzień, tzw. dzień dywidendy. W przypadku ustalenia dnia dywidendy w terminie późniejszym od podjęcia uchwał o podziale zysku, prawa do żądania wypłaty z zysku przez wspólników uprawnionych do jej otrzymania zostają odroczone do dnia dywidendy.

Stosownie do art. 349 § 1 w zw. z art. 126 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeśli statut spółki tak stanowi, akcjonariuszom może zostać wypłacona zaliczka na poczet dywidendy, o ile spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Może również wystąpić sytuacja, w której akcjonariusz nie uzyska wypłaty dywidendy, w szczególności w przypadku, gdy spółka nie osiągnie zysku lub w przypadku, gdy zysk osiągnięty przez spółkę nie zostanie przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody wynikające w szczególności z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6 oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W konsekwencji, Wnioskodawca uważa, że w przypadku, gdy otrzyma dywidendę wypłaconą z tytułu zysku osiągniętego przez SKA w poprzednim roku podatkowym na podstawie uchwały o podziale zysków podjętej przez wspólników SKA, będzie obowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego oraz do uiszczenia należnych zaliczek na podatek dochodowy.

Jednocześnie, w przypadku gdy nie zostanie mu wypłacony w ciągu danego roku podatkowego zysk z tytułu udziału w SKA w postaci dywidendy z tytułu zysku osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ze względu na decyzję wspólników o zatrzymaniu zysku w SKA wyrażonej w uchwale o podziale zysków, nie powstanie po jego stronie przychód podatkowy. Tym samym, nie będzie również obowiązany do uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy z tytułu udziału w zysku osiągniętym przez SKA.

Jak podnosi Wnioskodawca, powyższe stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który w uchwale z dnia 16 stycznia 2012 r. sygn. II FPS 1/11 wskazał:

"W konkluzji stwierdzić należy, iż przychód akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej nie będącego komplementariuszem z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. Przychodem akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej z tytułu posiadanych udziałów w tej spółce są bowiem środki pieniężne lub wartości pieniężne otrzymywane w wyniku podziału zysku, a więc przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychód ten podlega opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznej wypłaty z zysku zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Może to nastąpić po zamknięciu roku obrotowego, a także w trakcie roku obrotowego w przypadku wypłaty zaliczki na poczet wypłaty z zysku. W takim wypadku akcjonariusz spółki komandytowo - akcyjnej obowiązany jest na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody z udziału w spółce komandytowo - akcyjnej połączyć z innymi swymi przychodami. Następnie na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązany jest on uiścić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego przychodu ze spółki za miesiąc, w którym otrzymał wypłatę z zysku. Natomiast powstanie przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych, lecz jeszcze nie wypłaconego nie rodzi skutków w postaci obowiązku odprowadzania zaliczek z tytułu prawa do udziału w zysku akcjonariusza, gdyż przychody te nie są wynikiem prowadzonej działalności gospodarczej. Przychód (dochód) potencjalnie związany z posiadaniem akcji w spółkach komandytowo-akcyjnych nie podlega więc opodatkowaniu w ciągu roku obrotowego, poprzez ustalanie co miesiąc dochodu przypadającego na akcjonariusza i zapłatę zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych".

Jak podkreśla Wnioskodawca, przedstawione stanowisko zostało także zaprezentowane w szeregu wyroków wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny np. w:

1.

wyroku z dnia 21 listopada 2012 r. sygn. akt II FSK 548/11;

2.

wyroku z dnia 12 października 2012 r. sygn. akt II FSK 381/11;

3.

wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 442/12;

4.

wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 378/12;

5.

wyroku z dnia 8 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 2025/09.

Powyższe stanowisko potwierdził również Minister Finansów, który w interpretacji ogólnej z dnia 11 maja 2012 r. sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125 wskazał, że:

"z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo - akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą - stosownie do art. 5 u.p.d.o.p. oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 u.p.d.o.f. - połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 u.p.d.o.p. oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Stosownie więc do przepisów obu tych ustaw - kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 u.p.d.o.p. oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. za miesiąc, w którym go uzyskano".

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że będąc akcjonariuszem SKA, będzie obowiązany wykazać przychód w związku z osiąganiem przez SKA zysków z działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i zbywaniu składników majątkowych, w momencie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku po zamknięciu jej roku obrotowego i wypłacie na rzecz Wnioskodawcy dywidendy. W konsekwencji, nie on będzie obowiązany do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zysku osiąganego przez SKA w trakcie roku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Jako spółka osobowa prawa handlowego, spółka komandytowo-akcyjna nie posiada podmiotowości prawnopodatkowej dla celów podatku dochodowego. Ustawodawca nie przyznał tej kategorii podmiotów statusu podatników podatku dochodowego od osób prawnych ani podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), jej przepisy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. W myśl natomiast art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), akt ten reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Jako spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego, spółka komandytowo-akcyjna mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną (art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Wskazane zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 powołanej ustawy).

Analogiczne regulacje zawiera art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z treści powołanych przepisów, ustawodawca wyróżnia kategorię "przychodów z udziału w spółce niebedącej osobą prawną" - przychodów, które są przypisywane podatnikom w związku z posiadaniem przez nich udziału w spółce niebędącej osobą prawną. Udział w spółce niebędącej osobą prawną oznacza uczestnictwo w takiej spółce - bycie jej wspólnikiem.

Omawiane przepisy przewidują przy tym ściśle określony sposób przypisywania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną jej wspólnikom będącym podatnikami podatków dochodowych. Kryterium, w oparciu o które ustala się wartość przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, jakie należy przypisać poszczególnym wspólnikom tej spółki, jest prawo wspólników do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną. Ustawodawca nie wprowadził przy tym regulacji, które pozwalałyby na odstępstwo od ww. zasady ustalania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną poprzez zastosowanie innego kryterium niż prawo do udziału w zysku spółki, służącego przypisywaniu skutków działalności tej spółki jej wspólnikom.

Należy przy tym podkreślić, że prawo do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną jest kategorią funkcjonującą na gruncie Kodeksu spółek handlowych, ściśle związaną z posiadaniem statusu wspólnika takiej spółki. Udział w zyskach spółki niebędącej osobą prawną określa poziom uczestnictwa wspólnika tej spółki w ewentualnym zysku spółki przeznaczonym do podziału oraz w majątku polikwidacyjnym spółki. Łączny udział w zyskach spółki niebędącej osobą prawną wszystkich jej wspólników wynosi 100%.

A zatem, zgodnie z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę w zakresie podatków dochodowych, skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną nie są rozpoznawane na poziomie spółki (spółka taka jest transparentna podatkowo), ale są przypisywane jej wspólnikom będącym podatnikami podatków dochodowych jako skutki podatkowe posiadania udziału w spółce niebędącej osobą prawną. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z działalności tej spółki następuje na poziomie jej wspólników będących podatnikami podatku dochodowego. W przypadku wspólników będących osobami prawnymi, skutki te należy oceniać na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że ocena skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną po stronie wspólnika takiej spółki będącego osobą prawną, powinna obejmować ocenę możliwości uznania przysporzeń spółki za przychody wspólnika na podstawie art. 12 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozpoznania przez niego kosztów uzyskania przychodów z danej transakcji na podstawie art. 15 w zw. z art. 5 ust. 2 tej ustawy.

Ustalone w powyższy sposób - tj. z uwzględnieniem ogólnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i proporcji wynikającej z posiadanego przez wspólnika prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną - przychody i koszty uzyskania przychodów podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z udziału w spółce niebędącej osobą prawną powinny być przez niego uwzględniane na bieżąco przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 ust. 1 omawianej ustawy, a następnie - dla potrzeb rozliczenia rocznego podatku - zgodnie z art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Należy przy tym podkreślić, że choć przepisy art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dotyczące zasad opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników spółek nieposiadających osobowości prawnej) nie zawierają żadnych szczególnych regulacji dotyczących akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształcił się pogląd o istnieniu podstawy stosowania wobec akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej niebędącego jej komplementariuszem odmiennych zasad opodatkowania niż w stosunku do komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz wspólników innych spółek niemających osobowości prawnej. W uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. sygn. akt II FPS 1/11 wyrażono pogląd, zgodnie z którym uzyskiwanie przez spółkę komandytowo-akcyjną przysporzeń oraz ponoszenie przez taką spółkę kosztów nie rodzi - po stronie akcjonariusza takiej spółki niebędącego jej komplementariuszem - obowiązku wykazywania tych wartości odpowiednio jako przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, w proporcji do posiadanego w tej spółce prawa do udziału w jej zyskach. Przychodem takiego akcjonariusza będzie natomiast dywidenda ze spółki komandytowo-akcyjnej.

Uwzględniając główną tezę wynikającą z ww. uchwały oraz biorąc pod uwagę późniejsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, Minister Finansów wydał w dniu 11 maja 2012 r. interpretację ogólną o sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125. W treści tej interpretacji ogólnej zalecono interpretację przepisów o podatku dochodowym, zgodnie z którą przychód niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zysku takiej spółki powstaje z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu.

Jak wskazano w treści ww. interpretacji ogólnej, stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody uzyskane z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej uważa się także należne przychody choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia "przychód należny". W ślad zatem za orzecznictwem sądów administracyjnych sięgnąć należy do znaczenia tego określenia na gruncie wykładni językowej, a także na gruncie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, które kształtują relacje akcjonariusza ze spółką komandytowo-akcyjną, w zakresie jego prawa do udziału w zyskach.

Zgodnie zaś z art. 347 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, przy czym zgodnie z art. 348 § 2 ww. ustawy uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są na mocy wyżej wskazanych przepisów akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku lub akcjonariusze którym przysługiwały akcje na dzień dywidendy.

Zatem, z datą podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą - stosownie do art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 tej ustawy.

Wobec powyższego, kwota dywidendy przyznanej akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej będącemu osobą prawną, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód tego akcjonariusza.

Odnosząc powyższe do przedstawionych przez Wnioskodawcę zdarzeń przyszłych, będących przedmiotem jego zapytania, należy uznać, że samo osiąganie przez spółkę komandytowo-akcyjną, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, zysków z działalności gospodarczej, polegającej m.in. na nabywaniu i zbywaniu składników majątkowych (ruchomości, jak i nieruchomości), nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy jako akcjonariusza tej spółki będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Także dokonywanie przez spółkę komandytowo-akcyjną w toku tej działalności czynności odpłatnego zbycia składników majątkowych (ruchomości i nieruchomości) - tj. zaistnienie w spółce komandytowo-akcyjnej zdarzeń gospodarczych, które dla wspólników tej spółki będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających status komplementariusza, stanowić będą przychody odpowiednio na podstawie art. 12 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie będzie wiązać się z koniecznością rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną.

Jednocześnie, skoro wskutek wskazanych powyżej zdarzeń po stronie Wnioskodawcy nie powstaną przychody, nie ma on obowiązku ich uwzględniania przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym nastąpiły te zdarzenia, tj. za miesiąc, w którym spółka komandytowo-akcyjna zbywa składniki majątkowe i za miesiąc, w którym spółka komandytowo-akcyjna osiąga zyski z takiej działalności.

Przychodami Wnioskodawcy z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będą natomiast dywidendy należne mu z tej spółki, przy czym (jak wskazano powyżej) datą powstania takiego przychodu jest dzień podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony zostanie dzień dywidendy - ten dzień (art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wnioskodawca jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, niebędący jednocześnie komplementariuszem tej spółki, będzie zatem obowiązany wykazać przychody związane z osiąganiem przez tę spółkę osobową zysków z działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu i zbywaniu składników majątkowych w sytuacji, gdy zgromadzenie wspólników spółki podejmie uchwałę o podziale tego zysku i wypłacie dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, tj. w sytuacji, gdy po stronie Wnioskodawcy pojawi się roszczenie o wypłatę określonej kwoty należnego mu zysku.

Jednocześnie, stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca będzie zobligowany uwzględniać wartość tego rodzaju przychodu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych odpowiednio za miesiąc, w którym podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy albo - w przypadku, gdy określony zostanie dzień dywidendy - za miesiąc obejmujący dzień dywidendy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl