ITPB3/4510-384/15-2/DK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 września 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/4510-384/15-2/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty nierezydentom odsetek w związku z zawartą umową cash poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty nierezydentom odsetek w związku z zawartą umową cash poolingu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka pełni funkcję Subagenta zautomatyzowanego systemu kompleksowego zarządzania płynnością finansową prowadzonego w PLN, oferowanego w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka, a zorganizowanego przez X z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Z powyższego systemu zarządzania płynnością finansową korzystają inne polskie spółki z grupy kapitałowej X, a także niektóre podmioty zagraniczne z grupy X.

W konsekwencji rozważanej przez grupę X zmiany banku, z którego usług grupa korzysta w odniesieniu do obecnej struktury cash pooling, uczestnicy dotychczasowego systemu cash pooling oraz Spółka przystąpią do nowego systemu kompleksowego zarządzania płynnością, którego konstrukcja - tak jak w przypadku systemu, którego Spółka obecnie jest Subagentem - ma przyjąć również formę zero-balancing cash pooling, która polega na fizycznym transferze środków pomiędzy rachunkami uczestników, subrachunkiem głównym grupy i rachunkiem głównym grupy.

Celem nowego systemu tak jak w przypadku dotychczasowego systemu cash pooling - jest polepszenie płynności finansowej spółek w prowadzonej działalności gospodarczej, jak również zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego.

Zasadniczym elementem przedmiotowej umowy, której stroną będzie Spółka, jest wdrożenie procesu zarządzania posiadanymi na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi oraz zadłużeniem spółek-uczestników biorących udział w procesie, w taki sposób, aby kwota odsetek płaconych z tytułu istniejącego zadłużenia była jak najmniejsza, a jednocześnie, aby dochody uzyskiwane przez spółki z posiadanych przez nie nadwyżek finansowych były wyższe od standardowego oprocentowania depozytów. Celem umowy o zarządzanie płynnością finansową jest zatem takie wykorzystanie istniejących na rynku finansowym różnic w oprocentowaniu depozytów i pożyczek oraz efektu skali, aby podmioty z zaangażowanej grupy czerpały z tego maksymalne korzyści.

W ramach omawianego systemu zarządzania płynnością finansową wyznaczony zostanie reprezentant podmiotów uczestniczących w tymże systemie - wspomniana powyżej spółka X z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Co do zasady, system zarządzania płynnością finansową, w którym uczestniczyć będzie Spółka, będzie odbywać się w oparciu o rachunki prowadzone dla jego uczestników oraz dla Spółki w PLN przez wytypowane banki w Polsce. Spółka nie wyklucza, iż w przypadku X, w ramach systemu cash pooling, wykorzystywany będzie zagraniczny rachunek bankowy.

Podając przykład sytemu zarządzania płynnością w PLN w celu implementacji tego systemu uczestnicy utrzymywać będą rachunki bankowe w PLN przeznaczone do obsługi wszystkich operacji przychodzących i wychodzących w tejże walucie w banku w Polsce. Jednocześnie, na utworzonym na rzecz Subagenta koncie w banku w Polsce będą ponadto konsolidowane i rozliczane środki finansowe z rachunku Subagenta oraz rachunków pozostałych polskich spółek z grupy kapitałowej X nieuczestniczących w systemie cash pooling w PLN w tym Spółki.

Zasady współpracy pomiędzy Agentem a Subagentem oraz Subagentem a polskimi uczestnikami systemu zarządzania płynnością są obecnie uregulowane w umowie. Zgodnie z założeniami wynikającymi z tej umowy, która znajdzie zastosowanie również w nowej strukturze - Agent (X) będzie odpowiedzialny za zewnętrzne relacje z głównymi bankami i partnerskimi bankami grupy, a także za prowadzenie wewnątrz grupowych kont (a) dla pomiotów zależnych X w tym przeprowadzenia operacji cash poolingowych, operacji nettingowych oraz innych transakcji, uzgodnionych pomiędzy stronami umowy w momencie zawarcia transakcji (w tym transakcji zakupu/sprzedaży waluty). Agent będzie również zobowiązany do dostarczania miesięcznych raportów dotyczących kalkulacji wysokości odsetek z tytułu cash poolingu. W założeniu, będą istnieć dwie umowy: X i polskim Subagentem oraz między Subagentem a polskimi uczestnikami systemu cash pooling.

Rola wspomnianych powyżej banków w Polsce i za granicą będzie ograniczona do założenia i utrzymywania rachunków oraz wykonywania przelewów pieniężnych związanych z tym systemem. Za przedmiotowe usługi X lub uczestnicy będą wypłacać bankowi wynagrodzenie na zasadach określonych stosowną umową. Poza polskimi uczestnikami (w tym Spółką jako Subagentem) oraz Agentem, w systemie cash poolingu w PLN będzie uczestniczyć kilka podmiotów holenderskich oraz jeden podmiot będący rezydentem austriackim.

Praktyczne funkcjonowanie systemu zarządzania płynnością, do którego przystępuje Spółka, będzie przebiegać w dwóch etapach, tj.:

1 Etap

Na koniec każdego dnia roboczego wszystkie salda znajdujące się na rachunkach uczestników prowadzone przez bank w Polsce będą zerowane, to znaczy: jeżeli polski rachunek uczestnika wykazuje saldo ujemne, wówczas odpowiednie środki zostaną przelane z rachunku Subagenta. Jeżeli uczestnik będzie na swoim rachunku wykazywać saldo dodatnie, środki będą transferowane na rachunek Subagenta. W konsekwencji nastąpi "wyzerowanie" kont uczestników na poziomie rachunków prowadzonych przez bank w Polsce.

Z uwagi na fakt, iż środki będą przelewane pomiędzy polskimi uczestnikami a Subagentem, powstaną wzajemne rozliczenia pomiędzy uczestnikami a Subagentem. Spółki, które wykażą saldo ujemne zostaną obciążone odsetkami płatnymi na rzecz Subagenta Uczestnikom, którzy wykazali saldo dodatnie, Subagent będzie płacić odsetki.

2 Etap

Po "wyzerowaniu" kont spółek uczestniczących w systemie nastąpi transfer pomiędzy Subagentem a Agentem, tzn. jeżeli Subagent wykazuje saldo dodatnie, środki zostaną przetransferowane na rachunek Agenta, za co Subagent otrzyma odsetki od tych środków. Jeżeli natomiast Subagent wykaże saldo ujemne, w celu wyzerowania salda ujemnego, zostaną przelane środki z rachunku Agenta, za co Subagent zostanie obciążony odsetkami przez Agenta. Z uwagi na fakt, iż środki będą przelewane pomiędzy Subagentem a Agentem, powstaną wzajemne zobowiązania lub należności pomiędzy Subagentem a Agentem. Tylko Subagent będzie dokonywał transferu środków na rzecz Agenta. Na poziomie Agenta, oprócz środków polskich uczestników będą transferowane środki również od zagranicznych uczestników systemu cash poolingu z grupy X.

Wysokość odsetek będzie kalkulowana na koniec każdego miesiąca na podstawie wysokości sald dodatnich/ujemnych występujących każdego dnia na rachunku uczestników systemu zarządzania płynnością. Odsetki będą księgowane jako należne lub do zapłaty na koniec miesiąca.

Spółka pragnie podkreślić, iż posiada ona indywidualną interpretację podatkową dotyczącą systemu cash pooling, która została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia XXX r. sygn. XXX, w interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził prawidłowość stanowiska Spółki, iż Spółka będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnych 5% stawek podatku u źródła przewidzianych w art. 11 ust. 2 Polsko - Holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, art. 11 ust. 2 Polsko - Austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 11 ust. 2 Polsko - Brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przy założeniu, że Spółka posiadać będzie certyfikaty rezydencji podatkowej uczestników systemu cash poolingu potwierdzające ich rezydencję podatkową odpowiednio w Wielkiej Brytanii, w Holandii oraz w Austrii.

Spółka występuje ponownie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w celu potwierdzenia jej prawa do zastosowania wskazanych powyżej preferencyjnych stawek podatku u źródła, z uwagi na sygnalizowaną zmianę banku, z którego usług będzie korzystać w związku z systemem cash pooling będącym przedmiotem niniejszego wniosku.

Spółka pragnie podkreślić, iż w porównaniu do obecnie funkcjonującego systemu zarządzania płynnością finansową, który był przedmiotem wskazanej interpretacji, zmiany w systemie cash poolingu, w którym uczestniczyć będzie Spółka po dokonaniu wyboru nowego banku (w tym w szczególności zmniejszenie liczbetapów rozliczeń w ramach systemu cash pooling z trzech, jak wskazano w poprzednio złożonym wniosku o interpretację podatkową, do dwóch etapów), w opinii Spółki mają charakter techniczny i nie wpłyną na zmianę zasad funkcjonowania systemu zarządzania płynnością, a zatem również, nie wpłyną na zmianę oceny skutków podatkowych w zakresie zastosowania przez Spółkę preferencyjnych stawek podatku u źródła. Spółka pragnie podkreślić, że wzajemne rozliczenia i sposób funkcjonowania systemu zarządzania płynnością w ramach grupy X będą opierały się na tych samych umowach w obrębie grupy, na których opierał się cash pooling prowadzony za pośrednictwem dotychczasowego banku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnych 5% stawek podatku u źródła przewidzianych w art. 11 ust. 2 Polsko-Holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, art. 11 ust. 2 Polsko-Austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 11 ust. 2 Polsko-Brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy założeniu, że Spółka posiadać będzie certyfikaty rezydencji uczestników systemu cash poolingu potwierdzające ich rezydencję podatkową odpowiednio w Wielkiej Brytanii, w Holandii oraz w Austrii.

W odniesieniu do zadanego pytania Wnioskodawca wskazał, że do wypłacanych przez niego płatności odsetkowych wynikających z umowy o zarządzanie płynnością finansową typu cash pooling może stosować stawkę obniżoną do poziomu 5%, stosując postanowienia zawarte w art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy CIT w powiązaniu z art. 11 ust. 1 i ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisaną w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840), art. 11 ust. 1 i ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisaną w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120), pod warunkiem uzyskania certyfikatów rezydencji podatkowej wszystkich zagranicznych uczestników systemu cash poolingu odpowiednio w: Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii.

Zdaniem Spółki, mimo iż fizycznie odsetki będą w całości transferowane przez Spółkę na rachunek bankowy Agenta (rezydenta Wielkiej Brytanii). Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania ich podatkiem u źródła, wedle zasad i przepisów odnoszących się do "faktycznych właścicieli" należności odsetkowych, czyli poszczególnych zagranicznych uczestników systemu cash poolingu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy CIT, uzyskiwane na terytorium Polski przez nierezydentów odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła wg stawki 20%. Przepis zawarty w art. 21 ust. 1 ustawy CIT stosuje się z uwzględnieniem właściwych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska < art. 21 ust. 2 ustawy CIT>.

W myśl natomiast art. 26 ust. 1 ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W opisanej powyżej strukturze cash poolingu, oprócz Spółki działającej jako Subagent oraz X z siedzibą w Wielkiej Brytanii działającej jako Agent, uczestniczą, także inne podmioty krajowe oraz zagraniczne, tj. kilka podmiotów posiadających rezydencję podatkową w Holandii oraz jeden podmiot będący rezydentem podatkowym w Austrii. Zagraniczni uczestnicy systemu cash poolingu nie posiadają zakładów na terytorium Polski.

W pierwszej kolejności istotnym jest więc ustalenie, kto jest podatnikiem z tytułu otrzymanych odsetek, co przesądzi o zastosowaniu właściwej UPO w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Celem ustalenia, kto jest podatnikiem od dochodu z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę, jako uczestnika systemu cash pooling - a więc dochodu tego rodzaju, o jakim traktuje też Modelowa Konwencja OECD w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku dalej: "Konwencja Modelowa OECD", "Konwencja" sięgnąć należy w pierwszej kolejności do prawa krajowego, tj. prawa państwa źródła dochodu.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że postanowienia odpowiedniej UPO można stosować tylko wobec podmiotu, który w świetle prawa krajowego ma status podatnika w odniesieniu do danego rodzaju dochodu. Zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym, uczestnikami porozumienia cash pool będą spółki posiadające siedzibę w Holandii w Austrii oraz w Wielkiej Brytanii (Agent).

Biorąc pod uwagę, i zgodnie z dominującym stanowiskiem organów podatkowych. Agent nie jest osobą uprawnioną do odsetek przekazywanych w ramach systemu cash poolingu (jako tzw. "Beneficial Owner"). gdyż jest tylko ich fizycznym odbiorcą, a nie jest ich ekonomicznym właścicielem, to w przypadku wypłaty przez Spółkę takich odsetek na jego rzecz art. 11 ust. 2 Polsko-Brytyjskiej UPO, przewidujący zastosowanie obniżonej 5% stawki podatku u źródła znajdzie zastosowanie tylko do tej części odsetek, które pokrywa wynagrodzenie Agenta z tytułu pełnionych w systemie cash poolingu funkcji.

Jeśli dalej przyjąć, iż w odniesieniu do pozostałych zagranicznych uczestników systemu cash poolingu w przedmiotowej sprawie, ostatecznym właścicielem odsetek (podmiotem uprawnionym do odsetek) pozostaje uczestnik umowy cash poolingu wykazujący nadwyżkę środków finansowych (dodatnie saldo), to do opodatkowania tej części odsetek podatkiem u źródła w Polsce znajdują zastosowanie przepisy UPO właściwe z punktu widzenia rezydencji podatkowej pozostałych uczestników.

Na mocy art. 11 ust. 1 Polsko-Austriackiej UPO, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek (art. 11 ust. 2 Polsko-Austriackiej UPO).

Podobnie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Polsko-Holenderskiej UPO odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Holandią, Wielką Brytanią oraz Austrią ww. uczestnicy cash poolingu będą mogli zostać opodatkowani podatkiem u źródła w tej samej wysokości, tj. 5% jako podmioty uprawnione do otrzymania odsetek.

Zestawiając powyższe regulacje, Spółka wskazuje, że niezależnie od tego, do którego z zagranicznych uczestników cash poolingu trafią wypłacane przez nią odsetki, jako do ich faktycznego właściciela (podmiotu uprawnionego), to w każdym przypadku w Polsce znajdzie zastosowanie opodatkowanie podatkiem u źródła na poziomie 5%, pod warunkiem, że Spółka będzie posiadała certyfikaty rezydencji wszystkich zagranicznych uczestników oraz Agenta.

Schemat cash poolingu opiera się na możliwości minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy biorących w takim systemie udział poprzez wzajemne kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych i grupy (innych uczestników). Jeśli przyjąć, iż pełnienie funkcji Agenta byłoby tożsame wyłącznie z władaniem zgromadzonymi w systemie środkami finansowymi, uprawnionymi właścicielami odsetek mogą być wyłącznie podmioty posiadające prawo do kapitału (środków), z tytułu udostępniania którego należne będą odsetki oraz prawo do gospodarowania tymi odsetkami, jako ich właściciele, a nie podmiot posiadający prawo do ich fizycznego otrzymania. W odniesieniu do uczestników umowy cash poolingu w przedmiotowej sprawie, ostatecznymi właścicielami uprawnionymi do odsetek byliby uczestnicy cash poolingu. Tak więc, z uwagi na dominujące stanowisko organów podatkowych, iż Agent nie jest faktycznym właścicielem całości odsetek, za rzeczywistych właścicieli przekazywanych środków należałoby uznać podmioty wykazujące nadwyżki na ich rachunkach bankowych. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym będą to osoby prawne-rezydenci Holandii oraz Austrii. Agent pozostał osobą uprawnioną do tej części odsetek, która stanowi jego wynagrodzenie.

Należy przy tym zwrócić uwagę na tekst Konwencji Modelowa OECD stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Protokół do Polsko-Austriackiej UPO ustanawia przy tym wprost zasadę kierowania się Komentarzem do Konwencji Modelowej OECD przy interpretowaniu zapisów UPO.

Z Komentarza do Konwencji Modelowej OECD wynika, iż postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie dotyczącym odsetek mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy to podmiot uzyskujący odsetki posiada status rzeczywistego odbiorcy ("Beneficial Owner"), czyli jest podmiotem, którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru. Co do zasady, w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest na rzecz pośrednika będącego rezydentem określonego państwa, który następnie przekazuje tę płatność ostatecznemu odbiorcy, państwo w którym powstaje dana płatność nie jest zobowiązane do zastosowania wobec tego pośrednika postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sam bowiem fakt bycia rezydentem określonego państwa i otrzymania płatności nie jest wystarczającym warunkiem do skorzystania z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy prawo do dysponowania dochodem ma ograniczony charakter. Oznacza to, iż postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podmiotów będących faktycznymi odbiorcami odsetek. W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż ograniczenie opodatkowania w państwie źródła wynikające z zacytowanych wyżej przepisów Konwencji i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znajdzie zastosowanie jedynie w odniesieniu do podmiotów będących faktycznymi odbiorcami odsetek.

Komentarz do Konwencji Modelowej OECD (por. wersja 2014 r. komentarz do art. 11 § 2 pkt 11) podkreśla przy tym, że ograniczenie opodatkowania w państwie źródła (w tym przypadku - obniżenie stawki podatku u źródła od odsetek) nadal znajduje zastosowanie, jeśli odsetki są przekazywane od wpłacającego do osoby uprawnionej ("Beneficial Owner") poprzez pośrednika zlokalizowanego w państwie rezydencji właściciela lub w kraju trzecim. W tym miejscu Spółka pragnie podkreślić, iż sam Komentarz wskazuje wprost, że obniżoną stawkę podatku u źródła w oparciu o konkretną UPO nadal można zastosować, nawet jeśli odsetki przekazywane są osobie uprawnionej przez pośrednika będącego rezydentem państwa innego niż kraj rezydencji tejże osoby uprawnionej. Potwierdza to zatem w pełni argumentację Spółki przedstawioną powyżej.

Spółka pragnie podkreślić, iż mimo że ani Konwencja Modelowa OECD, ani Komentarz nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, to jednak powszechnie są one traktowane jako wskazówki przy stosowaniu oraz interpretacji prawa międzynarodowego. Istota Komentarza opiera się na fakcie, iż jako odrębne porozumienie państw sygnatariuszy Konwencji Modelowej, stanowi wyraz autentycznej interpretacji, która wśród wszelkich odmian interpretacji norm prawnych ma największy walor prawny. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 marca 2004 r.: "chociaż Konwencja Modelowa nie jest źródłem prawa polskiego, to zgodnie z zaleceniami Rady OECD, Polska jako członek OECD powinna stosować się do niej i tym samym do interpretacji zawartej w Komentarzu."

Spółka będzie w posiadaniu certyfikatów rezydencji zagranicznych uczestników cash poolingu, zatem mieć będzie prawo - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy CIT - do zastosowania obniżonej stawki wynikającej z poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Spółka pragnie podkreślić, iż de facto cała kwota wypłacanych odsetek zostanie opodatkowana, jedynie otrzymującymi przychód będą inne podmioty (ich faktyczni właściciele) niż podmiot, na rzecz którego nastąpi fizyczny transfer tych odsetek. Co więcej, należy zauważyć, iż na podstawie wszystkich wspomnianych powyżej umów o unikaniu podwójnego opodatkowania odsetki wypłacane na rzecz ich faktycznego odbiorcy korzystają z tej samej preferencyjnej, tj. 5% stawki podatku u źródła.

Reasumując, w przypadku wypłaty przez Spółkę odsetek na rzecz Agenta nie będzie konieczności opodatkowania tych odsetek według stawki 20% wynikającej z art. 21 ust. 1 ustawy CIT, gdyż odsetki te zostaną opodatkowane, jako przychód poszczególnych uczestników umowy cash poolingowej, którzy to w rzeczywistości posiadają status "Beneficial Owner", i tym samym Spółka będzie uprawniona do zastosowania art. 11 ust. 2 umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a odpowiednio Austrią, Wielką Brytanią oraz Holandią i opodatkowania ich wypłacanych odsetek preferencyjną stawką podatku u źródła.

Spółka pragnie podkreślić, iż takie stanowisko wyrażone zostało przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 21 czerwca 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB4/423-96/13-6/DS), gdzie organ zaakceptował stanowisko wnioskodawcy, iż: "Pool Leader nie jest osobą uprawnioną do odsetek (tzw. "beneficial owner"), gdyż jest tylko ich odbiorcą, a nie jest ich właścicielem. Zatem, w przypadku wypłaty przez Spółkę odsetek na jego rzecz nie znajdzie zastosowania art. 11 ust. 2 ww. Konwencji zawartej z Danii. Natomiast w stosunku do uczestników porozumienia cash pool, którzy to w rzeczywistości posiadają status "beneficjal owner" znajdzie zastosowanie art. 11 ust. 2 umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a odpowiednio Danią, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską oraz Szwajcarią.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Danią Republika Federalną Niemiec. Republiką Czeską oraz Szwajcarią, ww. uczestnicy cash poolingu będą mogli zostać opodatkowani zryczałtowanym podatkiem od osób prawnych w wysokości 5% jako podmioty uprawnione do otrzymania odsetek."

Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 22 kwietnia 2015 r. (sygn.: IBPBI/2/4510-123/15/MO):

"Natomiast w sytuacji, gdy Pool Lider jest pośrednikiem (ekonomicznym dysponentem odsetek) nie uzyskuje on przychodów z odsetek. Konsekwentnie to poszczególne spółki uczestniczące w systemie, uzyskują przychód podatkowy w postaci należnych im odsetek (w przypadającej na nie części, która jest im wypłacana za pośrednictwem Pool Lidera). Zatem, w przypadku wypłaty przez Spółkę odsetek na rzecz Pool Leadera, gdy pełni on tylko rolę pośrednika, nie znajdzie zastosowania art. 11 ust. 2 umowy polsko-szwedzkiej.

Jednocześnie należy dodać, ze Spółka będzie mogła zastosować, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p., preferencyjną stawkę podatkową wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującej pomiędzy Polską a państwem rezydencji podatkowej podmiotu uprawnionego, uzyskującego dochód z tytułu odsetek, a więc poszczególnych spółek z grupy, które biorą udział w systemie cash poolingu (pod warunkiem posiadania ich certyfikatów rezydencji)."

Stanowisko takie zostało również potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2014 r. (sygn.: ITPB4/423-79/14/PST). Zgodnie z przedstawionym w tej interpretacji stanowiskiem: "Reasumując, z opisanej we wniosku metody funkcjonowania wybranego wariantu cash poolingu nie wynika, że Agent/Pool Leader jest rzeczywistym odbiorcą należności odsetkowych. Spółka w pierwszej kolejności powinna ustalić osobę podatnika, na rzecz którego przekazywane będą odsetki, a dopiero później kierując się miejscem jego zamieszkania lub siedziby zastosować postanowienia odpowiedniej umowy międzynarodowej tak, aby określić właściwą stawkę podatkową czy też od tego podatku odstąpić, jeżeli dana umowa zawiera taką regulację."

Ponadto, Spółka chciała wskazać, iż posiada ona indywidualną interpretację podatkową dotyczącą systemu cash pooling, która została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2014 r. sygn. XXX/XXX-XX/XX/XX. W interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził prawidłowość stanowiska Spółki, iż Spółka będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnych 5% stawek podatku u źródła przewidzianych w art. 11 ust. 2 Polsko-Holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 11 ust. 2 Polsko-Austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także art. 11 ust. 2 Polsko-Brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przy założeniu, że Spółka posiadać będzie certyfikaty rezydencji uczestników systemu cash poolingu potwierdzające ich rezydencję podatkową odpowiednio w Holandii, w Austrii oraz w Wielkiej Brytanii.

Jak wskazywała Spółka w opisie zdarzenia przyszłego, zmiany w strukturze cash pool (w szczególności zmiana banku, z którego usług korzystać będzie Grupa X w ramach systemu zarządzania płynnością finansową), która to struktura jest przedmiotem obecnie składanego wniosku o interpretację mają charakter techniczny i nie powinny wpływać na zmianę oceny zasad funkcjonowania systemu zarządzania płynnością, a zatem również nie powinny wpłynąć na zmianę oceny skutków podatkowych w zakresie zastosowania przez Spółkę preferencyjnych stawek podatku u źródła.

Podsumowując, w opinii Spółki, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku. Spółka będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnych 5% stawek podatku u źródła przewidzianych w art. 11 ust. 2 Polsko-Brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w art. 11 ust. 2 Polsko-Holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 11 ust. 2 Polsko-Austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy założeniu, że Spółka posiadać będzie certyfikatu rezydencji uczestników systemu cash poolingu potwierdzające ich rezydencje podatkowa odpowiednio w Wielkiej Brytanii, w Holandii oraz w Austrii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do przywołanych przez Spółkę rozstrzygnięć organów podatkowych należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl