ITPB3/4510-27/16/AW - Brak obowiązków płatnika w związku z wypłatą dywidendy gminie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/4510-27/16/AW Brak obowiązków płatnika w związku z wypłatą dywidendy gminie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązków płatnika w związku z wypłatą dywidendy Gminie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązków płatnika w związku z wypłatą dywidendy Gminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komunalną, w której jedynym udziałowcem jest Gmina. Zysk Spółki za 2015 r. Zgromadzenie Wspólników może w drodze podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku zadysponować na wypłatę dywidendy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego jest zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od wypłaconej Gminie dywidendy oraz do sporządzenia w związku z tym informacji CIT-7.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z wypłaconej Gminie dywidendy będzie zwolniony z podatku dochodowego na postawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przemawia za tym fakt, że dywidenda będzie stanowiła dla Gminy dochód z jej majątku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a majątek ten w spółkach kapitałowych stanowią również udziały otrzymane w zamian za wniesione mienie. Z uwagi na powyższe Spółka nie będzie również zobowiązana do sporządzenia informacji CIT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) uregulowane zostały skutki podatkowe odnoszące się do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Zawarta w art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy definicja dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych precyzuje, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (...). Klasycznym przykładem dochodu z udziału w zyskach osób prawnych jest niewątpliwie dywidenda.

Natomiast art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...).

Jak wynika z powyższego, dochód z udziału w zyskach osób prawnych jest opodatkowany "u źródła", tzn. należny podatek oblicza, pobiera i odprowadza na rachunek właściwego urzędu skarbowego podmiot wypłacający te należności, w trybie i na zasadach wskazanych w ww. art. 26 ustawy.

Jednocześnie - stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

1.

art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku,

2.

art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

- sporządzone według ustalonego wzoru (...).

Mocą art. 26a ust. 1 omawianej ustawy podatkowej, płatnicy, o których mowa w art. 26, i podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są obowiązani - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku - przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2, do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką komunalną, w której jedynym udziałowcem jest Gmina. Zysk Spółki za 2015 r. Zgromadzenie Wspólników może w drodze podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku zadysponować na wypłatę dywidendy.

W odniesieniu do niniejszego wskazać należy, że stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnieniem z podatku objęte są dochody gminy określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy.

Ponieważ, majątkiem Gminy są udziały otrzymane w zamian za wniesione do Spółki mienie, uzyskane przez Gminę na ich podstawie dochody z tytułu dywidendy w świetle wyżej powołanych przepisów będą stanowić dochód z majątku Gminy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Innymi słowy, w zakresie tego dochodu Gmina korzysta z przysługującego jej zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego wypłaty dokonywane przez Spółkę będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat, a tym samym sporządzenia stosownych informacji związanych z tym zdarzeniem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl