Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/4510-26/15-1/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku druk ORD-IN numerem 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia przedmiotowego - kosztów inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jako wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca - spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą w branży chemicznej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: "Strefa", "SSE"). Grunty, na których zlokalizowana jest część zakładu w X, zostały objęte statusem SSE rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie X specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 2014.389) na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (ustawa z dnia 20 października 1994 r., dalej: "ustawa o SSE").

Po zakończeniu procesu objęcia części zakładu w X statusem SSE, na rzecz Spółki zostało wydane Zezwolenie nr X/XXX z 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: "Zezwolenie 1") rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

* 08.93 sól i czysty chlorek sodu; woda morska,

* 10.84.30 sól spożywcza,

* 20.11 gazy techniczne,

* 20.12.19 tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali,

* 20.13 pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,

* 20.59 pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane,

* 23.52 wapno i gips,

* 49.41 transport drogowy towarów,

* 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,

* 52.2 usługi wspomagające transport (z wył. 52.21.25 - usługi holowania w transporcie drogowym),

* 71.2 usługi w zakresie badań i analiz technicznych,

* 72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Warunki prowadzenia działalności określone w Zezwoleniu 1 są następujące:

1.

poniesienie na terenie Strefy - w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 140 000 000 zł w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. 2008.232.1548 z późn. zm., "Rozporządzenie Strefowe");

2.

zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2015 r. i utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 518 pracowników do dnia 30 września 2017 r.;

3. Zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2016 r.

Następnie, w związku z nowym projektem inwestycyjnym zostało na rzecz Spółki wydane Zezwolenie nr 150/XXX z dnia 30 czerwca 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: "Zezwolenie 2") rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

* 08.93 sól i czysty chlorek sodu; woda morska,

* 10.84.30 sól spożywcza,

* 20.11 gazy techniczne,

* 20.12.19 tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali,

* 20.13 pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,

* 20.41. 10 gliceryna,

* 20.59 pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane,

* 23.52 wapno i gips,

* 49.41 transport drogowy towarów,

* 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,

* 52.2 usługi wspomagające transport (z wył. 52.21.25 - usługi holowania w transporcie drogowym),

* 71.2 usługi w zakresie badań i analiz technicznych,

* 72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Warunki prowadzenia działalności określone w Zezwoleniu 2 są następujące:

1. Poniesienie na terenie Strefy - w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 100 000 000 zł w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Strefowego;

2. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2016 r. i utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 528 pracowników do dnia 31 grudnia 2019 r.;

3. Zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2019 r.

Spółka rozważa w przyszłości także realizację dalszych inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - realizacja zarówno przez Zakład w X, jak również potencjalnie przez drugi zakład produkcyjny Spółki zlokalizowany w XJ (co też wymagałoby przeprowadzenia procedury objęcia nieruchomości zakładu statusem SSE). Zezwolenia te będą obejmować swoim zakresem także podstawową działalności produkcyjną Spółki, analogicznie jak Zezwolenia 1 i 2.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, zakresem zwolnienia podatkowego objęta będzie całość dochodu generowanego przez Spółkę na terenie X SSE (w ramach rodzajów działalności określonych w treści Zezwoleń) w ramach dostępnego limitu pomocy publicznej.

2. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych ("p.d.o.p.") na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń... W konsekwencji, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na każde zezwolenie osobno.

3. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, Spółka może dokonać zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych całości dochodu z prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej, w zakresie posiadanych zezwoleń strefowych, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia, na podstawie którego Spółka nabyła prawo do korzystania ze zwolnienia najwcześniej, a po jego wyczerpaniu w oparciu o limity dostępne w ramach zezwoleń, na podstawie których Spółka chronologicznie później nabyła prawo do zwolnienia (w tym także w ramach ewentualnych, dalszych zezwoleń uzyskanych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie zakładu w XJ).

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego i trzeciego zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 1, zwolnieniem podatkowym (w ramach dostępnego limitu zwolnienia) będzie objęta całość dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach ugrupowań statystycznych określonych w treści Zezwoleń Strefowych - z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego. W ocenie Spółki, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, iż zakres dochodu podlegającego zwolnieniu, jest ograniczony wyłącznie do dochodu generowanego przez projekt inwestycyjny będący podstawą do wydania danego Zezwolenia Strefowego.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Na podstawie Zezwolenia 1 i Zezwolenia 2 Spółka prowadzi na terenie Strefy działalność gospodarczą rozumianą jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy określonych w treści Zezwoleń za pomocą odpowiednich grupowań statystycznych (kody PKWiU 2008). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o p.d.o.p., zwolnieniu podlegają dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

Powyżej wskazana regulacja przewiduje więc jedynie dwa warunki, których spełnienie jest konieczne dla celów uznania, że osiągnięty dochód może korzystać z dostępnego dla przedsiębiorcy limitu zwolnienia podatkowego - musi to być dochód: (i.) osiągnięty w wyniku działalności zlokalizowanej fizycznie na terenie SSE, (ii.) która to działalność jest jednocześnie określona w treści posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia strefowego.

Żaden z przepisów ustawy o p.d.o.p., ustawy o SSE, rozporządzeń wykonawczych do ustawy o SSE, ani też wskazane w art. 16 ustawy o SSE warunki określane w zezwoleniu, nie dają podstaw do twierdzenia, że zwolnienie z podatku dochodowego dotyczyć będzie wyłącznie dochodu ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach projektu inwestycyjnego będącego podstawą do wydania konkretnego Zezwolenia Strefowego. Co więcej, w praktyce takie wydzielenie dochodu byłoby niemożliwe do przeprowadzenia w sposób rzetelny - obecne inwestycje Spółki polegają na kompleksowej rozbudowie zakładu.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Strefowego zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Natomiast stosownie do § 5 ust. 4 ww. Rozporządzenia, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia określone w zezwoleniu.

Tak więc również regulacje określające moment nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia nie przewidują wymogu, aby zwolnienie podatkowe odnosić wyłącznie do dochodów wygenerowanych w oparciu o nową inwestycję - jedynym warunkiem jest ograniczenie zwolnienia do dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy oraz w ramach właściwych grupowań PKWiU.

W związku z powyższym, zwolnienie podatkowe ustanowione w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o p.d.o.p., w ramach dostępnego limitu, będzie miało zastosowanie do całości dochodu Spółki z tytułu produkcji na terenie Strefy w odniesieniu do grupowań statystycznych PKWiU określonych w Zezwoleniach, a zatem nie tylko do dochodu związanego z projektem inwestycyjnym będącym podstawą wydania konkretnego Zezwolenia.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, m.in.:

* w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2014 r. (znak ITPB3/423-496/13/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: "Przenosząc powyższe rozważania na grunt stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę, należy wskazać, że inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego jest realizowana na działce Wnioskodawcy objętej statusem Strefy, a zakres prowadzonej w tej rozbudowanej części budynku działalności gospodarczej mieścić się będzie w zakresie przedmiotowym posiadanego Zezwolenia. W konsekwencji, jeżeli po zrealizowaniu inwestycji polegającej na rozbudowie na terenie Strefy istniejącego zakładu produkcyjnego, Spółka będzie prowadziła przy jego wykorzystaniu działalność gospodarczą wskazaną w treści Zezwolenia oraz będzie dysponować limitem dostępnej pomocy publicznej, brak będzie formalnych przeszkód do zwolnienia od p.d.o.p. uzyskiwanych z tej działalności dochodów. Tym samym, dochody uzyskiwane z całej działalności gospodarczej Spółki objętej Zezwoleniem i prowadzonej na terenie SSE, w tym również z działalności prowadzonej przy wykorzystaniu rozbudowanej części zakładu produkcyjnego wzniesionego na terenie Strefy, będą podlegały zwolnieniu od p.d.o.p."

* w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2012 r. (znak IBPBI/2/423-650/12/SD) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż: "Jak wynika z powołanych wcześniej przepisów prawa możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych uzależniona jest od tego czy dochód został uzyskany z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz od tego czy działalność generująca ten dochód objęta została zezwoleniem. Istotnym jest także to, aby wielkość dochodu zwolnionego nie przekroczyła dopuszczalnego limitu pomocy ustalonego dla przedsiębiorcy. Bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o p.d.o.p., pozostaje natomiast okoliczność przy pomocy jakich inwestycji dochód ten został osiągnięty. W związku z powyższym, zwolnienie podatkowe z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o p.d.o.p., będzie miało zastosowanie do dochodów Spółki z produkcji wygenerowanej zarówno na istniejącym majątku jak i majątku związanym z nową inwestycją (przy spełnieniu warunków wskazanych powyżej)."

* w interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2010 r. (znak IBPBI/2/423-925/10/AK) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że "z powyższych przepisów wynika, że warunkami skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest uzyskanie stosownego zezwolenia oraz poniesienie określonych wydatków inwestycyjnych i osiągnięcie poziomu zatrudnienia. Brak jest natomiast wymogu, aby zwolnienie podatkowe odnosić wyłącznie do przychodów wygenerowanych w oparciu o nową inwestycję, tj. w opisanym zdarzeniu przyszłym projekt inwestycyjny NW-1, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zwolnienie jest ograniczone do dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy. W związku z powyższym, dochód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie określonym w zezwoleniu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od tego czy zostanie on wygenerowany za pomocą obecnie funkcjonującej instalacji W-2, czy w oparciu o nową instalację NW-1."

* w interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2010 r. (znak IBPBI/2/423-1075/10/AP) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że "Ustawa o p.d.o.p. wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie - tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Wobec tego, jeżeli dany rodzaj działalności jest objęty zezwoleniem i działalność Przedsiębiorcy spełnia wymogi ustawy i rozporządzeń dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej oraz jednocześnie ogólny maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej nie został wykorzystany, nie ma formalnych przeszkód do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego."

Ponadto Spółka pragnie przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (sygn. II FSK 1979/11) zapadły w podobnym stanie faktycznym, w którym Sąd rozstrzygając kwestie czy wymóg wdrożenia przez stronę (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), nowych technologii, będący warunkiem uzyskania zezwolenia i rozszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej na tereny spółki, jednocześnie zawęża zakres przedmiotowy zwolnienia od podatku do dochodu osiąganego wyłącznie w oparciu o te nowe technologie, stwierdził, że "interpretacja przywoływanych zgodnie przez obie strony przepisów prawa materialnego, uwzględniająca ich wykładnię literalną, systemową i funkcjonalną, prowadzi do wniosku, że zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p - pod warunkiem spełniania wymogów określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - podlega cały dochód uzyskany przez podatnika na terenie tej strefy."

W dalszej części uzasadnienia Sąd wskazał, że "podzielić należy twierdzenie strony skarżącej, że nie można utożsamiać warunków uzyskania zwolnienia z zakresem zwolnienia podatkowego (pkt 4.3.). W u.p.d.o.p. nie zawarto ograniczenia przedmiotowego, uzależniającego zakres zwolnienia od wdrożenia nowych technologii. Uzyskane przez Spółkę Zezwolenie III nie precyzuje również, że zwolnieniu podlegają wyłącznie dochody uzyskane z inwestycji innowacyjnych. Na zakres przedmiotowy tegoż zwolnienia nie ma też wpływu lokalizacja specjalnej strefy ekonomicznej i objęcie nią również terenów realizującego zwolnienie przedsiębiorcy. Jeżeli zatem, tak jak w niniejszej sprawie, podatnik wdrożył nowe technologie, stworzył nowe miejsca pracy oraz zainwestował wymaganą kwotę, nabył w ten sposób uprawnienie do zwolnienia podatkowego."

Stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2014 r. (sygn. I SA/Wr 1944/13), który dotyczył sporu czy po objęciu statusem SSE zakładu działalność Spółki prowadzona zarówno w innym zakładzie, jak i w obejmowanym statusem SSE zakładzie (w zakresie przedmiotowym działalności mieszczącym się w dotychczasowych zezwoleniach) będzie korzystała ze zwolnienia do wysokości limitów wynikających z inwestycji przeprowadzonych na podstawie tych zezwoleń oraz intensywności obowiązujących w dacie ich wydania. Sąd stwierdził, że "zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., przysługuje podatnikowi z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie całej strefy ekonomicznej, po spełnieniu przesłanki zrealizowania warunków przewidzianych w uzyskanym zezwoleniu, co potwierdza treść art. 1 7 ust. 4. Istotny jest przede wszystkim przedmiot działalności gospodarczej określony w zezwoleniu, a więc dochód winien być osiągnięty z działalności gospodarczej, której przedmiot zgodny jest z zakresem działalności określonym w zezwoleniu. Jeżeli więc Spółka zrealizowała warunki przewidziane w uzyskanych dwóch zezwoleniach i dochód osiągany z działalności gospodarczej prowadzonej w zakładzie w P. korzysta ze zwolnienia podatkowego, to również dochód osiągany w zakładzie produkcyjnym w G. jest wolny od podatku, o ile przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w zakładzie w G. zgodny jest z zakresem działalności określonym w zezwoleniu. Skoro zostały już spełnione warunki przewidziane w dwóch pierwszych zezwoleniach, tj. poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w tych zezwoleniach, to dochód osiągnięty z tytułu działalności prowadzonej w zakładzie w G. może korzystać ze zwolnienia od podatku, po objęciu tego zakładu terenem specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia strefowego, aż do momentu wyczerpania limitów pomocy publicznej przewidzianych w tych zezwoleniach."

Sąd podkreślił, że nie można uznać, że na podstawie danego zezwolenia wolny od podatku jest tylko dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z inwestycji zrealizowanej w ramach tego zezwolenia. Zwolnienie podatkowe dotyczy bowiem całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu i prowadzonej na terenie SSE. Stanowisko jest w pełni spójne także z jednolitą, bogatą praktyką organów podatkowych, zgodnie z którą przedsiębiorcy posiadający więcej niż jedno zezwolenie strefowe: (i.) nie są obowiązani do odrębnego kalkulowania wyniku przypadającego na każdy z projektów będących podstawą do wydania zezwolenia strefowego; (ii.) uprawnieni są do chronologicznego rozliczania przysługujących im na podstawie poszczególnych zezwoleń limitów zwolnienia podatkowego.

Wskazana praktyka potwierdza więc, iż brak jest ograniczenia, zgodnie z którym zwolnieniu podatkowemu dostępnemu na podstawie danego zezwolenia strefowego podlegałby jedynie dochód osiągany w ramach inwestycji będącej podstawą do uzyskania danego zezwolenia strefowego.

W konsekwencji, po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, zwolnieniu temu (w ramach dostępnego limitu) podlegał będzie całkowity dochód osiągany przez Spółkę na terenie SSE w ramach poszczególnych rodzajów działalności wskazanych w treści Zezwoleń (zgodnie z określonymi ugrupowaniami PKWiU) - brak jest więc ograniczenia zakresu dochodu podlegającego zwolnieniu, wyłącznie do dochodu generowanego przez nowy projekt inwestycyjny. Jednocześnie, opodatkowaniu na zasadach ogólnych będzie podlegał dochód Spółki wygenerowany poza terenem SSE lub osiągany z działalności innej niż określona w Zezwoleniach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające, w tym wynikające z własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogły być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Co do zasady bowiem przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji jest sam przepis prawa podatkowego. Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego, czy też kontrolnego, w których organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w którym bada okoliczności danej sprawy. W przypadku wydawania interpretacji indywidualnej organ podatkowy jest związany treścią przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które stanowią podstawę do wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, w ramach tego postępowania właściwy organ nie może jednak dokonywać weryfikacji przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, gdyż wykraczałoby to poza zakres przedmiotowego postępowania. Organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego.

Podkreślić również należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku stan faktyczny/opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto, odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ wskazuje, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w niniejszej interpretacji indywidualnej ocenie nie podlegały kwestie interpretacji treści decyzji administracyjnych - przepisy Ordynacji podatkowej nie zawierają żadnych podstaw do dokonania przez Ministra Finansów interpretacji decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), do których należy również zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwolenie jest decyzją o charakterze indywidualnym, szczegółowo określającą warunki realizacji inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie może być udzielone, jeżeli podjęcie działalności na terenie strefy przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela, cofa i zmienia zezwolenie. Cofnięcie i zmiana zezwolenia następuje na warunkach określonych w art. 19 ust. 3-4 (art. 16 ust. 4 cyt. ustawy). W myśl natomiast art. 16 ust. 6 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, do postępowania w sprawie udzielania, cofania i zmiany zezwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Ponadto, jak wynika z treści art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl