ITPB3/423-800a/09/AM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-800a/09/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku (data wpływu 14 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przeniesieniem siedziby i biur zarządu oraz pracowników wybranych działów administracyjnych poza obszar specjalnej strefy ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2009 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przeniesieniem siedziby i biur zarządu oraz pracowników wybranych działów administracyjnych poza obszar specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie zezwolenia z 15 grudnia 2005 r. wydanego Spółce jeszcze przed zmianą firmy. Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

Zezwolenie przyznano Spółce pod warunkiem zatrudnienia określonej liczby osób i utrzymywania ustalonej wysokości zatrudnienia w okresie ważności zezwolenia oraz dokonania nakładów inwestycyjnych we wskazanej wysokości w określonym czasie. Dochody Spółki generowane w przyszłości na terenie SSE na podstawie zezwolenia będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy.

Spółka rozważa przeniesienie swojej zarejestrowanej siedziby i biur zarządu, a w konsekwencji również przeniesienie miejsca prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o rachunkowości) do budynku znajdującego się poza SSE. W związku z powyższym część pracowników administracyjnych Spółki (w szczególności takich działów, jak dział księgowości) zostanie umiejscowiona poza SSE i będzie wykonywała swoje obowiązki poza SSE. Także zarząd Spółki będzie faktycznie wykonywał część swoich obowiązków na terenie SSE, a część poza SSE - tak w miejscu nowej siedziby Spółki, jak gdziekolwiek indziej, gdzie będzie to wymagane zależnie od potrzeb i interesów Spółki. Umiejscowione poza SSE siedziba Spółki, biura zarządu, pracownicy wybranych działów administracyjnych Spółki, głównie księgowości, będą niżej określani łącznie jako Biuro Pozastrefowe.

Na terenie SSE pozostanie zakład produkcyjny należący do Spółki, dział sprzedaży, dział marketingu, itp. Biuro Pozastrefowe nie będzie stanowiło podmiotu samodzielnego gospodarczo - będzie funkcjonowało tylko i wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w SSE. Nie będą podejmowane przez Biuro Pozastrefowe działania inne, niż stricte powiązane z prowadzoną w SSE działalnością Spółki.

Nieruchomość (wybrane pomieszczenia), do której przeniesione ma zostać Biuro Pozastrefowe nie będzie własnością Spółki, a zostanie przez nią wynajęta. Wnioskodawca nie zamierza oddawać wynajętych lokali w podnajem. Zajmowany dla potrzeb Biura Pozastrefowego obiekt nie będzie zatem składnikiem majątku Spółki samodzielnie generującym przychody. W związku z powyższym, do Biura Pozastrefowego nie będzie można przypisać jakiegokolwiek konkretnego przychodu osiąganego przez Spółkę.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:

1.

Czy umiejscowienie Biura Pozastrefowego poza SSE, tj. umiejscowienie siedziby Spółki, biur zarządu, miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i związane z powyższym przeniesienie części pracowników administracyjnych poza SSE, powoduje utratę lub zmianę zakresu zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności, czy:

* spowoduje cofnięcie zezwolenia,

* spowoduje konieczność weryfikacji zakresu zezwolenia,

* prowadzi do spełnienia kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej,

a co za tym idzie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Spółkę podatku dochodowego za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 ustawy).

2.

Czy Biuro Pozastrefowe należy zaklasyfikować jako prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą, o której mówi § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r....

3.

Czy istnieje obowiązek wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej w SSE od Biura Pozastrefowego oraz obowiązek prowadzenia, w związku z tym, osobnej ewidencji rachunkowej dla potrzeb ustalania dochodu podatkowego z działalności prowadzonej w SSE.

4.

Czy koszty funkcjonowania Biura Pozastrefowego będą stanowić koszty uzyskania przychodów osiąganych z działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. Zagadnienia zawarte w pytaniach drugim, trzecim i czwartym będą przedmiotami odrębnych interpretacji indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy - w części dotyczącej pytania pierwszego - analiza sytuacji Spółki powinna odbywać się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2210). Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548), do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie tegoż rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

W pozostałym zakresie kwestię prowadzenia działalności przez Spółkę na terenie SSE reguluje ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 2008 r., zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 2008 r. zachowują moc (jakkolwiek do tych zezwoleń stosuje się przepisy art. 19 ust. 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu dotychczasowym).

Powstanie Biura Pozastrefowego nie będzie naruszeniem warunków prowadzenia działalności na terenie SSE określonych w zezwoleniu, nie wpłynie na zakres czy ważność zezwolenia, nie spowoduje spełnienia kryteriów wymienionych w § 5 rozporządzenia, reasumując nie spowoduje utraty przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE, ani zmiany zakresu tego zwolnienia, a w konsekwencji nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Spółkę podatku dochodowego za cały okres korzystania ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie może być cofnięte (co powoduje utratę zwolnienia z podatku dochodowego z mocą wsteczną, tj. konieczność zapłaty podatku dochodowego za cały okres korzystania z tego zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

* zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub

* rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub

* nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Powstanie Biura Pozastrefowego w okolicznościach przedstawionych przez Spółkę nie może być utożsamiane z zaprzestaniem prowadzenia działalności przez Spółkę na terenie SSE, jednocześnie zdarzenie to nie stanowi rażącego uchybienia warunkom określonym w zezwoleniu (w tym także naruszenia regulaminu funkcjonowania SSE, który to obowiązek nakłada na Spółkę zezwolenie). W konsekwencji funkcjonowanie Biura Pozastrefowego nie będzie skutkowało cofnięciem albo ograniczeniem przedmiotu działalności określonym w zezwoleniu na przytoczonej podstawie.

Przesłanki utraty zwolnienia od podatku dochodowego określa również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, które w § 5 ust. 1 wskazuje, że zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem, że:

* nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat,

* będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

I w tym przypadku utworzenie Biura Pozastrefowego nie mieści się w zakresie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności. W konsekwencji zdarzenie to nie będzie skutkować utratą przez Spółkę zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niemniej jednak wskazać należy, iż prawidłowe brzmienie powołanej przez Spółkę regulacji § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, brzmi:

"Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

1.

nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;

2.

będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat".

Zatem przytoczone przez Wnioskodawcę warunki zwolnienia odnoszące się do trzyletniego okresu ich przestrzegania przez małych i średnich przedsiębiorców nie mają uzasadnienia w treści przedmiotowej normy prawnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl